1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Sự không rõ ràng trong phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh hợp đồng kinh tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


hợp đồng kinh tế với bản chất đúng nghiã của nó đó là việc xác lập quan hệ hợp đồng dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cũng có lợi và không trái pháp
luật. Tuy nhiên, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đợc ban hành vào thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới nền kinh tế khi mà nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần
cha đợc định h×nh râ rƯt, tri thøc cđa chóng ta vỊ nỊn kinh tế thị trờng còn hạn chế. Do đó, các quy định trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế còn có nhiều điểm
hạn chế, nhiều quy định còn quá sơ sài cha đáp ứng đợc yêu cầu thực tiễn hiện nay của nền kinh tế. Đây là điều tốt của quá trình phát triển đi lên của đất nớc.
Chúng ta có thể liệt kê những hạn chế trong các quy định của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế nh sau:

3.1. Sự không rõ ràng trong phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh hợp đồng kinh tế


Hiện nay chúng ta đã ban hành rất nhiều luật, Bộ luật khác nhau thuộc vỊ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau, song trong c¸c quy định của các luật, Bộ luật đó cũng
có những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh tế nh là: hoạt động th- ơng mại trao đổi hàng hoá trong Luật Thơng mại hay là các hoạt động vận
chuyển hàng hoá trong Luật Hàng hải, Luật Hàng không , đặc biệt vấn đề liên
quan đến thuê mua, quyền sử dụng, quyền sở hữu... trong Luật dân sự vấn đề này cũng có liên quan đến việc xác lập hợp đồng thuê nhà xởng. Vì vậy quan
hệ nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp luật hợp đồng kinh tế ? Đây cũng là
vấn đề mà hiện nay cha đợc quy định rõ ràng, nhiều lúc còn chồng chéo nhau, bên cạnh đó lại có những vấn đề không đợc quy định, bỏ sót nh những quan hệ
về tài sản. Chính sự không quy định rõ ràng này đã gây lúng túng cho các chủ thể tham gia các quan hệ hợp đồng kinh tế. Cụ thể, xong quan hệ hợp đồng về
htuê nhà xởng tại Công ty thì sự thoả thuận về các điều khoản nh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản không đợc quy định một cách rõ ràng cụ thể hơn... Đó
cũng là do sự quy định của pháp luật hợp đồng kinh tế không rõ ràng nên việc áp dụng cũng trở nên khó khăn.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 60
3.2. Sự không rõ ràng về hình thức của hợp đồng kinh tế Điều 1 và Điều 11 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: Hợp đồng
kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.... Nhng việc ký kết hợp đồng kinh tế theo hình thức giao tiếp tài liệu giao dịch quy định còn quá
sơ sài, cha quy định cụ thể về sự hình thành hợp đồng kinh tế. Theo quy định tại Điều 11 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế hợp đồng kinh tế đợc coi là đã hình
thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm các bên đã vào văn bản hoặc từ khi các bên nhận đợc tài liệu giao dịch thể hiện sự thoả thuận tất cả những điều
khoản chủ yếu của hợp đồng trừ trờng hợp pháp luật có quy định khác đối với từng hợp đồng kinh tế.
Quy định này cha thực sự rõ ràng vì cha lờng hết đợc sự phức tạp của việc ký kết hợp đồng kinh tế. Bởi theo quy định trong Điều 11 - Pháp lệnh hợp
đồng kinh tế thì các bên chỉ thống nhất với nhau về những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng còn những điều khoản khác ngoài hợp đồng không đa vào hợp
đồng cũng có thể là lý do để hợp đồng không thể hình thành đợc. Tức là những điều khoản thoả thuận gián tiếp qua tài liệu giao dịch nhiều khi lại không có giá
trị pháp lý. Vì theo quy định tại phần VII Tông t 108TTPC của trọng tài kinh tế Nhà nớc thì những chứng th hợp đồng kinh tế không chứng minh cho một
hợp đồng kinh tế hợp pháp mà chỉ chứng minh cho một sự kiện pháp lý hay cho một quan hệ hợp đồng giữa các chủ thể mà thôi. Chính điều này rất dễ gây tranh
chấp giữa các bên tham gia hợp đồng kinh tế. Vì lý do đó, mà trong quá trình ký kết hợp đồng thuê nhà xởng tại Công
ty nhiều lúc không áp dụng hình thức ký kết hợp đồng gián tiếp qua tài liệu giao dịch với các đối tác lâu năm, đó cũng là một hạn chế đối với việc giao kết hợp
đồng kinh tế.

3.3. Những hạn chế trong quy định về chủ thể hợp đồng kinh tế


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×