1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Những hạn chế trong quy định về chủ thể hợp đồng kinh tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


3.2. Sự không rõ ràng về hình thức của hợp đồng kinh tế Điều 1 và Điều 11 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: Hợp đồng
kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.... Nhng việc ký kết hợp đồng kinh tế theo hình thức giao tiếp tài liệu giao dịch quy định còn quá
sơ sài, cha quy định cụ thể về sự hình thành hợp đồng kinh tế. Theo quy định tại Điều 11 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế hợp đồng kinh tế đợc coi là đã hình
thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm các bên đã vào văn bản hoặc từ khi các bên nhận đợc tài liệu giao dịch thể hiện sự thoả thuận tất cả những điều
khoản chủ yếu của hợp đồng trừ trờng hợp pháp luật có quy định khác đối với từng hợp đồng kinh tế.
Quy định này cha thực sự rõ ràng vì cha lờng hết đợc sự phức tạp của việc ký kết hợp đồng kinh tế. Bởi theo quy định trong Điều 11 - Pháp lệnh hợp
đồng kinh tế thì các bên chỉ thống nhất với nhau về những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng còn những điều khoản khác ngoài hợp đồng không đa vào hợp
đồng cũng có thể là lý do để hợp đồng không thể hình thành đợc. Tức là những điều khoản thoả thuận gián tiếp qua tài liệu giao dịch nhiều khi lại không có giá
trị pháp lý. Vì theo quy định tại phần VII Tông t 108TTPC của trọng tài kinh tế Nhà nớc thì những chứng th hợp đồng kinh tế không chứng minh cho một
hợp đồng kinh tế hợp pháp mà chỉ chứng minh cho một sự kiện pháp lý hay cho một quan hệ hợp đồng giữa các chủ thể mà thôi. Chính điều này rất dễ gây tranh
chấp giữa các bên tham gia hợp đồng kinh tế. Vì lý do đó, mà trong quá trình ký kết hợp đồng thuê nhà xởng tại Công
ty nhiều lúc không áp dụng hình thức ký kết hợp đồng gián tiếp qua tài liệu giao dịch với các đối tác lâu năm, đó cũng là một hạn chế đối với việc giao kết hợp
đồng kinh tế.

3.3. Những hạn chế trong quy định về chủ thể hợp đồng kinh tế


Điều 2 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: Hợp đồng kinh tế đợc ký kết giữa các bên:
- Pháp nhân với pháp nhận - Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 61
luËt. Nh vậy, chủ thể hợp đồng kinh tế ít nhất một bên phải có t cách pháp
nhân còn bên kia có thể là pháp nhân hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh. Trong giai đoạn hiện nay quy định nh trên là không phù hợp với thực
tiễn, bởi cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần rất nhiều chủ thể kinh doanh mới ra đời trong số đó không phải chủ thể nào cũng
có t cách pháp nhân nh Doanh nghiệp t nhân, Công ty hợp danh.... Điều muốn nói ở đây là khi các chủ thể không có t cách pháp nhân này ký kết hợp đồng với
nhau với mục đích kinh doanh thì hợp đồng đó vẫn không đợc coi là hợp đồng kinh tế. Thực tế các tranh chấp từ hợp đồng này lại đợc giải quyết theo thủ tục
tố tụng dân sự giải quyéet tịa Toà án dân sự mà không đợc giải quyết bởi trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế. Đây là điều hạn chế đối với các chủ thể
không có t cách pháp nhân muốn xác lập hợp đồng kinh tế với nhau vì mục đích kinh doanh.
Chính vì thế mà hạn chế quyền tự do kinh doanh của các chủ thể, gây ra sự bất lợi cho các chủ thể kinh doanh không phải là pháp nhân và sự bất bình
đẳng giữa các chủ thể. Hơn ữa, việc quy định hợp đồng kinh tế đợc ký kết giữa một bên là pháp nhân với một bên là cá nhân có đăng ký kinh doanh nhng phải
có mục đích kinh doanh chứ không phải là mục đích tiêu dùng. Điều này cũng có hạn chế trong việc mở rộng giao kết hợp đồng của các chủ thể có mục đích
kinh doanh. Vì có những trờng hợp phía chủ thể khác có thể đáp ứng đợc nhu cầu kinh doanh của mình nhng lại không đợc phép xác lập hợp đồng kinh tế với
chủ thể đó. Đây cũng là điều hạn chế đối với Công ty trong việc ký kết và thực hiện
hợp đồng thuê nhà xởng. Trên đây là những hạn chế đã trở thành nguyên nhân ảnh hởng trực tiếp
đến quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế nói chung và hợp đồng thuê nhà xởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t Sản xuất nói riêng. Ngoài ra còn
có những hạn chế khác nữa trong quy định của chế độ hợp đồng kinh tế. Đó cũng là lý do để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp lýa hợp đồng kinh
Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 62
tế.
II. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế và việc thuê nhà xởng Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản
xuất CIRI

1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh tÕ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×