1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Trớc hết, cần xem xét mối quan hệ giữa Pháp lệnh hợp đồng kinh tế với Bộ luật dân sự. ở đây, chúng ta chỉ xem xét về khía cạnh quan hệ hợp đồng.
Đối với các quan hệ hợp đồng kinh tế thì do Pháp lệnh hợp đồng kinh tế điều chỉnh cụ thể là Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đó là những quan hệ hợp đồng giữa
các chủ thể có điều kiện nhằm mục đích sinh lời. Còn đối với các quan hệ hợp đồng dân sự cho pháp luật dân sự điều chỉnh cụ thể Bộ luật dân sự là quan hệ
hợp đồng phá sinh giữa các chủ thể nhằm mục đích tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bộ luật dân sự lại điều chỉnh một số quan hÖ mang tÝnh chÊt kinh doanh rÊt cao
nh quan hÖ hợp đồng giữa hai chủ thể nhằm mục đích sinh lời hoặc một chủ thể bán quyền tác giả cho một tổ chức nào đó, đây cũng có thể đợc coi là hình thức
kinh doanh chất xám trong nền kinh tế trí thức... Song những quan hệ này lại không thuộc phạm vi của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Tiếp đến, chúng ta xem
xét mối quan hệ giữa Pháp lệnh hợp đồng kinh tế với Luật Thơng mại . ở cả hai nguồn này chúng ta có thể tìm thấy các chế định điều chỉnh cùng một loại
hàng hoá tiền tệ đó là quan hệ mua bán hàng hoá, trong đó pháp nhân có thể trở thành thơng nhân và ngợc lại. Đây chính là vấn đề đợc coi là trùng lặp giữa Luật
Thơng mại và Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Điều này đã gây sự lúng túng cho các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng mua bán hàng hoá bởi họ không biết
nên căn cứ vào luật nào. Tuy nhiên đối tợng điều chỉnh của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế rộng hơn rất nhiều, còn Luật Thơng mại thì đối tợng điều chỉnh của nó
chỉ giới hạn bởi khái niệm hàng hoá. Mặc dù vậy nhng trong quan hệ hợp đồng thì ở hai văn bản này cũng có sự trùng lặp.
Nh vậy, việc phân biệt ba nguồn luật là rất phù hợp víi t duy cđa ngêi ViƯt Nam hiƯn nay, nªn việc nghiên cứu để đa phơng hớng hoàn thiện Pháp
lệnh hợp đồng kinh tế là một yêu cầu cần thiết.

1.2. Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế


Nh đã phân tích ở trên, yêu cầu cấp thiết hiện nay để hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế là chúng ta phải nghiên cứu làm thế nào để pháp luật về hợp
đồng kinh tế thùc sù ph¸t huy hÕt hiƯu lùc cđa nã, nh»m thúc đẩy các hoạt động của nền kinh tế mang lại các hiệu quả thiết thực nhất. Để thực hiện điều đó,
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 65
không còn cách nào khác là phải xây dựng một hệ thống pháp luật về hợp đồng kinh tế một cách đầy đủ, đồng bộ và phù hợp với quy lt kh¸ch quan cđa sù
ph¸t triĨn kinh tÕ x· hội. Thứ nhất, phải phù hợp với điều kiện kinh tÕ - x· héi.
HiƯn nay, chđ tr¬ng cđa níc ta là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trờng, có sự quản lý của Nhà nớc và theo định hớng
XHCN đã đặt ra nhiều yêu cầu mới. Đó là giữa các thành phần kinh tế với nhau, trong quá trình hoạt động vừa có sự cạnh tranh gay gắp vừa trhể hiện tính hợp
tác, đùng thời các thành phần kinh tế đó đòi hỏi có một sự thừa nhận và bảot vệ quyền sở hữu hợp pháp, quyền tự do kinh doanh... Nh vậy, yêu cầu đặt ra là Nhà
nớc không nên can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế mà chỉ nên can thiệp thông qua các chính sách, pháp luật nhằm tạo luật
môi trờng cạnh tranh lành mạnh, một hành lang pháp lý vững chắc để các quan hệ kinh tế giữa mọi thành phần kinh tế đợc hình thành và thực hiện trên cơ sở
của nguyên tắc tự do, bình đẳng cũng có lợi và tự chịu trách nhiệm trong quan hệ kinh tế đó cụ thể là trong quan hệ hợp đồng kinh tế theo pháp luật.
Thứ hai, phải phù hợp với các văn bản pháp luật khác. Trong thời gian qua, do nhu cầu của điều kiện kinh tế xã hội mà đã có nhiều văn bản pháp luật
quan trọng đã đợc ban hành trong lĩnh vực kinh tế nói riêng và trong mọi lĩnh
vực nói chung. Đáng chú ý nhất là Bộ Luật dân sự, Luật thơng mại và gần đây nhất là Luật doanh nghiệp... Do đó, yêu cầu đặt ra cho việc sửa đổi pháp lệnh
hợp ®ång kinh tÕ ph¶i chó ý ®Õn viƯc b¶o ®¶m sự thống nhất với các văn bản pháp luật khác nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật một cách đồng
bộ, từ đó tạo ra điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng. Vì nếu không có sự thống nhất giữa các văn bản thì những qui định của pháp luật sẽ tạo ra khe hở
trong pháp luật nh hiện nay, chính điều đó sẽ là sự kìm hãm cho sự phát triển đất nớc.
Thứ ba, phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện nay, xu hớng quốc tế hoá ngày càng đợc mở rộng trên mọilĩnh
vực.Việt nam trên con đờng giao lu, hợp tác làm ăn với các quốc gia trên thế
Nguyễn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 66
giíi cần phải hoà nhập để mở rộng giao lu thơng mại, mở rộng thị trờng nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế với các nớc, thu hút vốn đầu t nớc ngoài. Chính vì
thế, pháp lệnh hợp đồng kinh tế sửa đổi không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết với điều kiện trong nớc mà còn phải phù hợp với thông lệ quốc tế.
Từ những yêu cầu đó mà chúng ta cần phải có một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế.

2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tÕ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×