1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Đầu tư Chứng khoán >
Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Tải bản đầy đủ - 19trang

CỔ PHIẾU
cấp. Thị trường cổ phiếu thứ cấp phát triển, có tính thanh khoản cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn ở thị trường sơ cấp và định giá chứng khoán theo cơ chế thị
trường. Hai thị trường này có điểm khác nhau cơ bản về nội dung và mục đích. Việc phát
hành chứng khốn ở thị trường sơ cấp nhằm thu hút vốn đầu tư cho các đơn vị phát hành. Còn việc giao dịch ở thị trường thứ cấp khơng góp phần làm tăng thêm một đồng vốn huy
động nào, mà chỉ mua bán những chứng khoán đã phát hành ở thị trường sơ cấp mà thôi.

b. Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu


- Tổ chức phát hành: tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng. Các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ công chúng phục vụ
cho việc đổi mới công nghệ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp.
- Nhà đầu tư: là tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường cổ phiếu. Các nhà đầu tư là những người trực tiếp mua cổ phiếu trên
thị trường sơ cấp và mua bán lại cổ phiếu trên thị trường thứ cấp, họ là chủ thể tạo nên cầu trên thị trường cổ phiếu.
- Các tổ chức tài chính trung gian: là cầu nối giữa người mua và người bán cổ phiếu. Các tổ chức tài chính trung gian trên thị trường cổ phiếu bao gồm:
• Các tổ chức bảo lãnh phát hành:có chức năng thay mặt cho các tổ chức phát hành
chào bán cổ phiếu ra công chúng. Các tổ chức bảo lãnh phát hành thường là các cơng ty chứng khốn, ngân hàng đầu tư.
• Tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán: thực hiện vai trò làm trung gian giữa
người mua và người bán cổ phiếu để hưởng phí mơi giới hay tư vấn cho khách hàng về việc đầu tư cổ phiếu.
• Tổ chức định mức tín nhiệm: thực hiện việc đánh giá và xếp hạng tín nhiệm của
một tổ chức phát hành cổ phiếu về khả năng thanh toán nợ vay hoặc là đánh giá mức độ rủi ro gắn liền với các loại đầu tư khác nhau như rủi ro về cổ phiếu, về hoạt động đầu tư của
doanh nghiệp…
15
CỔ PHIẾU

c. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu


• Thứ nhất, yếu tố kinh tế:
- Yếu tố vĩ mơ:

Tăng trưởng kinh tế: Giá cổ phiếu có xu hướng tăng khi nền kinh tế phát triển và
giảm khi nền kinh tế kém phát triển. •
Sự tiến triển của nền kinh tế quốc dân, tình hình kinh tế khu vực và thế giới: Thơng thường, giá cổ phiếu có xu hướng tăng khi nền kinh tế phát triển và có xu hướng giảm khi
nền kinh tế yếu đi. •
Các cơng cụ chính sách kinh tế vĩ mơ của chính phủ: Khi chính phủ sử dụng các
cơng cụ chính sách của mình để ổn dịnh và thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế thì sẽ tác động tích cực và làm cho giá cổ phiếu tăng.
• Chính sách thuế của Nhà nước đối với thu nhập từ chứng khoán: Nếu khoản thuế
đánh vào thu nhập từ chứng khoán cao hoặc tăng lên sẽ làm cho số người đầu tư giảm xuống, từ đó làm cho giá chứng khốn giảm.
• Lạm phát
• Tình hình biến động của lãi suất
• Các yếu tố kinh tế khác
Trong những năm gần đây, các chỉ số hàng đầu thường được các nhà dự báo chứng khoán nhắc tới bao gồm số liệu về việc làm, những thay đổi về hàng tồn kho, và những
biến động về lượng cung tiền. Các chỉ số quan trọng khác bao gồm vốn vay liên ngân hàng, các khoản vay thương mại và dịch vụ, giao dịch vốn trên thị trường tiền tệ, và các số liệu
về giao dịch và thanh tốn của quỹ tương hỗ.
- Yếu tố vi mơ:

Thu nhập của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu: Xét về phương diện dài hạn, giá
cổ phiếu thực sự phụ thuộc vào thu nhập của doanh nghiệp cho dù giá cổ phiếu có thể sẽ tăng, giảm hay chững lại trong một khoảng thời gian.

Lượng hàng bán doanh thu: Lượng hàng bán là chỉ tiêu quan trọng nhất để đo
lường một công ty có sức mạnh hay khơng và là nhân tố chính của tăng trưởng.
16
CỔ PHIẾU •
Cổ tức: Cổ tức là nhân tố cơ bản, chủ yếu thứ hai sau thu nhập, trong việc xác
định giá chứng khốn. •
Vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp:cơ cấu sở hữu vốn, vốn chủ sở hữu. Quá trình tăng vốn của doanh nghiệp: vốn hiện tại cũng như nhu cầu tăng vốn trong thời gian
tới cũng khiến giá cổ phiếu biến động khá mạnh.

Thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp: Những doanh nghiệp có thương hiệu và
sản phẩm uy tín trên thị trường cùng với hệ thống phân phối và dịch vụ tốt thì giá cổ phiếu của doanh nghiệp thường ở mức cao hơn so với mặt bằng chung.

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: Doanh nghiệp chịu sự quản lý và điều hành bởi
các nhà lãnh đạo tài ba. •
Rủi ro kinh doanh •
Thứ hai, các yếu tố phi kinh tế: Những biến động về chính trị, xã hội, quân sự: Đây là những yếu tố phi kinh tế
nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu trên thị trường. Nếu những yếu tố này có khả năng ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của
DN thì giá cổ phiếu của DN sẽ tăng lên. Còn ngược lại thì giá cổ phiếu của DN sẽ giảm xuống.
• Thứ ba, yếu tố thị trường:
-Những biến động về lượng cung tiền:
• Thay đổi lãi suất chiết khấu:
Ngân hàng Trung ương TW tăng lãi suất, lượng tiền cơ sở giảm. Mức cho vay của Ngân hàng hạn chế và lãi suất cho vay cao. Người chơi chứng khoáng sẽ chủ yếu dùng
tiền của mình, hạn chế khơng đi vay để chơi chứng khoán nữa. Giảm lượng số lượng người và lượng tiền đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Ngân hàng TW tăng lãi suất. Lượng tiền cơ sở giảm. Lãi suất tiền gửi của Ngân hàng cao, hấp dẫn vì muốn thu hút thêm tiền gửi từ dân khi lượng tiền cơ sở giảm. Cộng
thêm nếu thị trường chứng khốn khơng ổn định, rủi ro lớn. Nhà đầu tư chứng khoán sẽ thích gửi tiền Ngân hàng hơn là chơi chứng khốn.
17
CỔ PHIẾU
Khi chính phủ thay đổi lãi suất chiết khấu thì thị trường chứng khốn cũng thay đổi theo.

Quy định mức dự trữ bắt buộc: Thị trường chứng khoán có ảnh hưởng nhưng
khơng đáng kể
. •
Nghiệp vụ thị trường mở: Thực chất về vĩ mơ và lâu dài thì nghiệp vụ thị trường
mở có ảnh hưởng tới sự dao động của thị trường chứng khoán về lượng tiền đầu tư chứ không ảnh hưởng đến giá cả các cổ phiếu. Vì nghiệp vụ này khi tiến hành thì hầu hết chỉ có
các NHTM nhà nước tham gia, nay có thêm ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng liên doanh, ngân hàng thương mại cổ phần và chỉ rất ít các lọai trái phiếu dân bỏ tiền
ra mua.
-
Biến động của thị trường: Sự biến động đó là một thước đo thống kê cho thấy
khuynh hướng của một thị trường hoặc một chứng khoán sẽ tăng giá hay rớt giá mạnh trong một khoảng thời gian ngắn nào đó.
-
Tâm lý nhà đầu tư: Vào bất cứ thời điểm nào, trên thị trường cũng xuất hiện 2
nhóm người: nhóm người lạc quan và nhóm người bi quan. Khi số tiền do người lạc quan đầu tư chiếm nhiều hơn, thị trường sẽ tăng giá và khi số tiền bán ra của người bi quan
nhiều hơn, thị trường sẽ hạ giá.
Ở những nước có nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, thị trường cổ phiếu thường phát triển mạnh do việc phát hành dễ dàng. Từ năm 2003 đến nay thị trường chứng
18

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ thể tham gia của thị trường cổ phiếu Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×