1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Tính chất và trình độ của Lực l ợng sản xuất. Lực l ợng sản xuất quyết định Quan hệ sản xuất.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (192.17 KB, 24 trang )


III. Quy luật về sự phù hợp giữa Quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của Lực l
ợng sản xuất.
Lực lợng sản xuất và Quan hệ sản xuất là hai mặt của phơng thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau mà tác động biện chứng lẫn nhau,
hình thành quy luật xã hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài ngời: quy luật về sự phù hợp giữa Quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của Lực lợng sản
xuất vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan của Quan hệ sản xuất vào sự phát triển của Lực lợng sản xuất. Đến lợt mình Quan hệ sản xuất tác động trở
lại đối với Lực lợng sản xuất.

1. Tính chất và trình độ của Lực l ợng sản xuất.


Tính chất của Lực lợng sản xuất là tính chất của t liệu sản xuất và của lao động. Nó thể hiện tính chất của t liệu sản xuất là sử dụng công cụ thủ công và
tính chất của lao động là lao động riêng lẻ. Những công cụ sản xuất nh búa, rìu, cày, bừa do một ng
ời sử dụng để sản xuất ra vật dùng không cần tới
lao động tập thể-Lực lợng sản xuất có tính chất cá nhân. khi máy móc ra đời đòi hỏi phải có nhiều ngời mới sử dụng đợc, để làm ra một sản phẩm cần có
sự hợp tác của nhiều ngời, mỗi ngời làm một bộ phận công việc mới thành đ- ợc sản phẩm ấy thì Lực lợng sản xuất mang tính chất xã hội hoá.
Trình độ của Lực lợng sản xuất là trình độ phát triển của công cụ lao động, của kỹ thuật, trình độ kinh nghiệm, kỹ năng lao động của ngời lao
động, quy mô sản xuất, trình độ phân công lao động-xã hội. Trình độ Lực l- ợng sản xuất càng cao thì sự phân công lao động càng tỷ mỉ. Trình độ phát
triển của phân công lao động thể hiện rõ ràng trình độ của các Lực lợng sản xuất.

2. Lực l ợng sản xuất quyết định Quan hƯ s¶n xt.


Xu híng cđa s¶n xt vËt chÊt là không ngừng phát triển, sự biến đổi bao giờ cũng bắt đầu bằng sự biến đổi của Lực lợng sản xuất.
4
Trong qúa trình sản xuất, để lao động bớt nặng nhọc và đạt hiệu quả cao hơn con ngời luôn luôn tìm cách cải tiến công cụ lao động và chế tạo ra
những công cụ lao động tinh xảo hơn. Cùng với sự biến đổi, phát triển của công cụ lao động thì kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, kỹ năng sản
xuất, kiến thức khoa học của con ngời cũng tiến bộ. Lực lợng sản xuất trở thành yếu tố động nhất, cách mạng nhất, còn Quan hệ sản xuất là yếu tố ổn
định, có khuynh hớng lạc hậu hơn sự phát triển của Lực lợng sản xuất. Lực l- ợng sản xuất là nội dung, là phơng thức, còn Quan hệ sản xuất là hình thức
xã héi cđa nã. Trong mèi quan hƯ gi÷a néi dung và hình thức, thì nội quyết định hình thức; hình thức phụ thuộc vào nội dung; nội dung thay đổi trớc sau
đó hình thức thay đổi theo, tất nhiên trong quan hệ với nội dung và hình thức không phải là mặt thụ động, nó tác động trở lại đối víi sù ph¸t triĨn cđa néi
dung.
Cïng víi sù ph¸t triĨn của Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất cũng hình thành và biến đổi cho phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của
Lực lợng sản xuất, sự phù hợp đó là động lực làm cho Lực lợng sản xuất phát triển mạnh mẽ. Nhng Lực lợng sản xuất thờng phát triển nhanh, còn Quan hệ
sản xuất có xu hớng ổn định khi Lực lợng sản xuất đã phát triển lên một trình độ mới, Quan hệ sản xuất không còn phù hợp với nó nữa, sẽ nảy sinh mâu
thuẫn gay gắt giữa hai mặt của phơng thức sản xuất. Sự phát triển khách quan đó tất yếu dẫn đến xoá bỏ Quan hệ sản xuất cũ, thay bằng Quan hệ sản xuất
mới phù hợp với tính chất và trình độ của Lực lợng sản xuất, mở đờng cho Lực lợng sản xuất phát triển
.

3. Quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với Lực l îng s¶n xuÊt.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×