1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

Đặc điểm nhân lực dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.79 KB, 32 trang )


4.1.1 Khái niệm QLNS DA

6Những quá trình cần thiết để sử dựng tối ưu nhân sự tham gia vào DA, kể cảcác bên liên quan

Là quá trình đạt được và duy trì sự cơng bằng (quyền lợi và nghĩa vụ) và

sự đáp ứng nhu cầu nhân sự (lương, đào tạo, phát triển năng lực nghề

nghiệp...) nhằm nâng cao hiệu suất công việc của DA

Tuân thủ luật lao động và các quy tắc12/21/174.1.2 Mơ hình QLNS DA

7Mơ hình quản lý dạng chức năng

Mơ hình quản lý dạng dự án

Mơ hình quản lý dạng ma trận12/21/174.1.3 Các hoạt động QLNS DA

8❶Lập kế hoạch12/21/174.1.3 Các hoạt động QLNS DA

Kết quả9Lập kế hoạch nhân sự là quá trình xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng chính sách nhân

sự và các chương trình hành động nhằm có được nguồn nhân lực đáp ứng việc thực hiện

mục tiêu dự án12/21/17Kỹ thuật phân tích nhu cầu NS

1012/21/174.1.3 Các hoạt động QLNS DA

11Xây dựng nhân sự dự án là q trình chính thức thành lập đội ngũ nhân sự của dự án:

thành lập đội, tuyển chọn nhân sự, xác định cách thức hoạt động của đội. Câu hỏi: Làm thế

nào để có được đội dự án đúng theo kế hoạch nhân sựCông cụ và hỗ trợ

Đầu vào

Kế

Kế hoạch

hoạch nhân

nhân sự

sự dự

dự án

án1.

2.

3.Kết quảKỹ

Kỹ thuật

thuật tuyển

tuyển chọn

chọn nhân

nhân sự

sự

Nguyên

Nguyên tắc

tắc thành

thành lập

lập đội

đội dự

dự án

án

Kỹ

Kỹ năng

năng lãnh

lãnh đạo

đạo2.1.Bố

Bố trí

trí nhân

nhân sự

sự án

ánKế

Kế hoạch

hoạch phân

phân bổ

bổ nguồn

nguồn lực

lực12/21/17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

×