1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

Kỹ thuật quản lý xung đột

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.79 KB, 32 trang )


4.2.2 Quy trình thực hiện

20Hoạch định nhu cầuCơng cụ và hỗ trợĐầu vào1. Phân tích quyết định giữa tự sản xuất hay

đi mua

2. Đánh giá chuyên gia

3. Các dạng hợp đồngKết quả

1.KH quản lý mua bán

2. Quy định hoạt động mua sắm

3. Quyết định mua

4. Hồ sơ mời thầu12/21/174.2.2 Quy trình thực hiện

21Hoạch định nhu cầu/kết quả

 Kế hoạch quản lý TKCM : Mơ tả chi tiết các quy trình từ lúc bắt đầu

có nhu cầu TKCM cho đến lúc hợp đồng TKCM kết thúc

 Hồ sơ mời thầu: theo quy định của luật đấu thầu12/21/174.2.2 Quy trình thực hiện

22Thực hiện kế hoạch mua bánĐầu vàoCông

Công cụ

cụ và

và hỗ

hỗ trợ

trợ1.Hội

Hội nghị

nghị nhà

nhà thầu

thầu

2.Quảng

Quảng cáo

cáo mời

mời thầu

thầu

3.Đàm

Đàm phán

phán mua

mua bán

bánKết

Kết quả

quả

Danh

Danh sách

sách các

các nhà

nhà cung

cung cấp

cấp

được

được lựa

lựa chọn

chọn12/21/174.2.2 Quy trình thực hiện

23Quản lý hoạt động mua bánĐầu vàoCông cụ và hỗ trợ1.Kỹ thuật quản lý hợp đồng

2.Theo dõi hiệu suất hợp đồngKết

Kết quả

quả12/21/174.2.2 Quy trình thực hiện

24Kết thúc hoạt động mua bánCơng cụ và hỗ trợ

Đầu vào1.Kiểm tốn quy trình mua bán

2.Hệ thống tài liệu theo dõi quy trìnhKết quả12/21/17Quản lý hợp đồng

25Nhóm 1: Các hợp đồng liên quan tới nhân lực quản lý dự án (gọi là HĐNL)

Nhóm 2: Các hợp đồng liên quan tới các hoạt động hỗ trợ quản lý dự án

(HĐHT): HĐ thuê nhà, điện thoại…

Nhóm 3: Các hợp đồng mua sắm để triển khai dự án (HĐMS)12/21/17Quản lý hợp đồng

26Hợp đồng trọn gói: là hợp đồng theo giá khốn gọn

Hợp đồng chìa khóa trao tay: là hợp đồng bao gồm tồn bộ các cơng việc được thực

hiện thơng qua một nhà thầu.Hợp đồng có điều chỉnh giá: tại thời điểm ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định

chính xác về số lượng và khối lượng /biến động lớn về giá cả12/21/17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

×