1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

1 Quản lý nhân sự trong DA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.79 KB, 32 trang )


4.1.1 Khái niệm và đặc điểm nhân lực dự án

412/21/17Đặc điểm nhân lực dự án

512/21/174.1.1 Khái niệm QLNS DA

6Những quá trình cần thiết để sử dựng tối ưu nhân sự tham gia vào DA, kể cảcác bên liên quan

Là quá trình đạt được và duy trì sự cơng bằng (quyền lợi và nghĩa vụ) và

sự đáp ứng nhu cầu nhân sự (lương, đào tạo, phát triển năng lực nghề

nghiệp...) nhằm nâng cao hiệu suất công việc của DA

Tuân thủ luật lao động và các quy tắc12/21/174.1.2 Mơ hình QLNS DA

7Mơ hình quản lý dạng chức năng

Mơ hình quản lý dạng dự án

Mơ hình quản lý dạng ma trận12/21/174.1.3 Các hoạt động QLNS DA

8❶Lập kế hoạch12/21/174.1.3 Các hoạt động QLNS DA

Kết quả9Lập kế hoạch nhân sự là quá trình xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng chính sách nhân

sự và các chương trình hành động nhằm có được nguồn nhân lực đáp ứng việc thực hiện

mục tiêu dự án12/21/17Kỹ thuật phân tích nhu cầu NS

1012/21/174.1.3 Các hoạt động QLNS DA

11Xây dựng nhân sự dự án là q trình chính thức thành lập đội ngũ nhân sự của dự án:

thành lập đội, tuyển chọn nhân sự, xác định cách thức hoạt động của đội. Câu hỏi: Làm thế

nào để có được đội dự án đúng theo kế hoạch nhân sựCông cụ và hỗ trợ

Đầu vào

Kế

Kế hoạch

hoạch nhân

nhân sự

sự dự

dự án

án1.

2.

3.Kết quảKỹ

Kỹ thuật

thuật tuyển

tuyển chọn

chọn nhân

nhân sự

sự

Nguyên

Nguyên tắc

tắc thành

thành lập

lập đội

đội dự

dự án

án

Kỹ

Kỹ năng

năng lãnh

lãnh đạo

đạo2.1.Bố

Bố trí

trí nhân

nhân sự

sự án

ánKế

Kế hoạch

hoạch phân

phân bổ

bổ nguồn

nguồn lực

lực12/21/17Kỹ thuật tuyển chọn nhân sự

1212/21/174.1.3 Các hoạt động QLNS DA

13Phát triển đội dự án là quá trình nâng cao năng lực, tương tác nhóm và mơi trường hoạt

động chung để tăng cường hiệu suất dự án.Đầu

Đầu vào

vào

Bổ

Bổ nhiệm

nhiệm thành

thành viên

viên

đội

đội dự

dự án

án

Kế

Kế hoạch

hoạch quản

quản lý

lý dự

dự

án

án

Kế

Kế hoạch

hoạch phân

phân bổ

bổ

nguồn

nguồn lực

lực dự

dự án

ánCông

Công cụ

cụ và

và hỗ

hỗ trợ

trợ

1.

1. Kỹ

Kỹ năng

năng giao

giao tiếp

tiếp cá

cá nhân

nhân

2.

2. Đào

Đào tạo

tạo

3.

3. Các

Các hoạt

hoạt động

động xây

xây dựng

dựng đội

đội dự

dự án

ánKết

Kết quả

quả

Ghi

Ghi nhận

nhận hiệu

hiệu quả

quả

hoạt

hoạt động

động đội

đội dự

dự án

án4.

4. Các

Các hoạt

hoạt động

động phát

phát triển

triển đội

đội dự

dự án:

án: Quy

Quy chế

chế hoạt

hoạt động,

động, tập

tập

trung,

trung, ghi

ghi nhận

nhận và

và trao

trao thưởng

thưởng12/21/17Kỹ thuật phát triển đội dự án

14

Forming: Hình thành. Các thành viên gặp gỡ, trao đổi về dự án. E dè, ít cởi mở

Storming: Đấu tranh. Trao đổi cơng việc, các quyết định kỹ thuật, cách tiếp cận dự án.

Tranh giành vị trí, cố gắng khẳng định mìnhNorming: Hồn thiện. Thống nhất và thiết lập các thông lệ và quy định cơng việc. Bắt đầu

tin tưởng, làm việc cùng nhauPerforming: Phát triển. Đồng lòng nhất trí vì mục tiêu chung. Thực hiện có hiệu quả các

mục tiêu đã đặt raAdjourning: Kết thúc. Hoàn thiện, chuyển sang dự án khác12/21/17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

×