1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Khái niệm về quản lý dự án. Khái niệm về QLDA đầu t xây dựng công trình Các hình thức QLDA đầu t xây dựng công trình. Những đối tợng tham gia vào quản lý, thực hiện đầu t xây dựng công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


Chơng I Lý luận chung về quản lý dự án đầu t xây dựng

I. Khái niệm về QldA và qLdA đầu t xây dựng


1. Khái niệm về quản lý dự án.


Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành
đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách đợc duyệt và đạt đợc các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lợng sản phẩm dịch vụ, bằng những phơng pháp và
điều kiện tốt nhất cho phép. - Quản lý dự án = Quản lý các nguồn lực của dự án:
Quản lý ngân sách cho dự án Quản lý nguồn nhân lực tham gia dự án
Quản lý các thiết bị và các nguồn lực vật chất khác đợc sử dụng để thực hiện dự án
Kết hợp chúng với nhau để đạt
mục tiêu của dự án đúng tiến độ, trong
phạm vi ngân sách với chất l
ợng thiết kế.

2. Khái niệm về QLDA đầu t xây dựng công trình


Quản lý dự án đầu t xây dựng công trình có các đặc điểm nh quản lý dự án nói chung và một số đặc điểm riêng nh: đối tợng của quản lý là công trình
xây dựng, việc quản lý đợc pháp luật quy định cụ thể về hình thức quản lý, trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong quá trình quản lý dự án vv...

3. Các hình thức QLDA đầu t xây dựng công trình.


Có hai hình thức quản lý dự án đầu t xây dựng công trình nh sau: a Thuê tổ chức t vấn quản lý dự án khi chủ đầu t xây dựng công trình
không đủ điều kiện năng lực; b Trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu t xây dựng công trình có đủ điều
kiện năng lực về quản lý dự án.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Trờng hợp chủ đầu t trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu t có thể thành lập Ban Quản lý dự án. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trớc pháp luật và chủ
đầu t theo nhiệm vụ, quyền hạn đợc giao. Tổ chức, cá nhân quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy
định của pháp luật.

4. Những đối tợng tham gia vào quản lý, thực hiện đầu t xây dựng công


trình. Các đối tợng tham gia vào quá trình quản lý, thực hiện đầu t bao gồm các
doanh nghiệp, các cơ quan của Nhà nớc, các tổ chức xã hội và các hiệp hội có liên quan đến đầu t, các khách hàng tiêu thụ sản phẩm của dự án đầu t. Cụ thể:
- Chủ đầu t: là chủ thể quan trọng nhất đóng vai trò quyết định mọi vấn đề của đầu t. Chủ đầu t là ngời sở hữu vốn, ngời vay vốn hoặc ngời đợc giao trách
nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng vốn để thực hiện đầu t theo quy định của pháp luật.
- Các tổ chức t vấn đầu t và xây dựng: Các tổ chức này là các tổ chức chuyên ngành làm các công việc lập dự án đầu t, khảo sát thiết kế, quản lý việc thực
hiện dự án đầu t. Các tổ chức này thực hiện công việc thông qua hợp đồng với Chủ đầu t.
- Các doanh nghiệp xây dựng: chịu trách nhiệm tổ chc xây dựng, lắp đặt công trình theo hợp đồng đã ký với chủ đầu t;
- Các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp các yếu tố đầu vào cho dự án đầu t ở các giai đoạn đầu t;
- Các tổ chức cung cấp và tài trợ vốn cho dự án đầu t; - Các khách hàng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án;
- Các cơ quan của Nhà nớc có liên quan đến đầu t nh: Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu t, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nớcViệt Nam, các Bộ
chức năng khác và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng;
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

5. NhiƯm vơ, quyền hạn của chủ đầu t và Ban Quản lý dù ¸n trong trêng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×