1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chủ đầu t có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Ban Quản lý dự án có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


5. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu t và Ban Quản lý dự án trong trờng


hợp chủ đầu t thành lập Ban Quản lý dự án

5.1. Chủ đầu t có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bớc thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi dự án đợc phê duyệt;
b Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu và kết quả đấu thầu đối với các gói thầu không sử dụng vốn ngân sách nhà nớc;
c Ký kết hợp đồng với các nhà thầu; d Thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản
nghiệm thu; đ Nghiệm thu để đa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng.
Tuỳ theo đặc điểm cụ thể của dự án, chủ đầu t có thể uỷ quyền cho Ban
Quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

5.2. Ban Quản lý dự án có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:


a Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng
công trình;
b Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu t tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;
c Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu; d Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của chủ đầu
t; đ Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ
điều kiện năng lực; e Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;
g Quản lý chất lợng, khối lợng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trờng của công trình xây dựng;
h Nghiệm thu, bàn giao công trình;
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
i LËp b¸o cáo thực hiện vốn đầu t hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đa vào khai thác, sử dụng.
3. Ban Quản lý dự án đợc đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ điều kiện năng lực và đợc chủ đầu t cho phép. Ban Quản lý dự án không đợc phép
thành lập các Ban Quản lý dự án trực thuộc hoặc thành lập các đơn vị sự nghiệp
có thu để thực hiện việc quản lý dự án. Đối với các dự án đầu t xây dựng công trình quy mô lớn, phức tạp hoặc
theo tuyến thì Ban Quản lý dự án đợc phép thuê các tổ chức t vấn để quản lý các dự án thành phần.
4. Ban Quản lý dự án đợc ký hợp đồng thuê cá nhân, tổ chức t vấn nớc ngoài có kinh nghiệm, năng lực để phối hợp với Ban Quản lý dự án để quản lý
các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới mà t vấn trong nớc cha đủ
năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Việc thuê t vấn nớc ngoài đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà n-
ớc phải đợc ngời có thẩm quyền quyết định đầu t cho phép.
ii. quản lý dự án đầu t xây dựng ở việt nam

1. Nội dung của QLDA đầu t xây dựng theo chu kỳ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×