1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Giai đoạn chuẩn bị đầu t Nội dung công việc chuẩn bị đầu t bao gồm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


i Lập báo cáo thực hiện vốn đầu t hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đa vào khai thác, sử dụng.
3. Ban Quản lý dự án đợc đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ điều kiện năng lực và đợc chủ đầu t cho phép. Ban Quản lý dự án không đợc phép
thành lập các Ban Quản lý dự án trực thuộc hoặc thành lập các đơn vị sự nghiệp
có thu để thực hiện việc quản lý dự án. Đối với các dự án đầu t xây dựng công trình quy mô lớn, phức tạp hoặc
theo tuyến thì Ban Quản lý dự án đợc phép thuê các tổ chức t vấn để quản lý các dự án thành phần.
4. Ban Quản lý dự án đợc ký hợp đồng thuê cá nhân, tổ chức t vấn nớc ngoài có kinh nghiệm, năng lực để phối hợp với Ban Quản lý dự án để quản lý
các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới mà t vấn trong nớc cha đủ
năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Việc thuê t vấn nớc ngoài đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà n-
ớc phải đợc ngời có thẩm quyền quyết định đầu t cho phép.
ii. quản lý dự án đầu t xây dựng ở việt nam

1. Nội dung của QLDA đầu t xây dựng theo chu kỳ


Theo Nghị định của Chính phủ số 521999NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 về việc ban hành quy chế quản lý đầu t và xây dựng có quy định
trình tự đầu t và xây dựng bao gồm 3 giai đoạn:

1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu t Nội dung công việc chuẩn bị đầu t bao gồm:


a Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu t và quy mô đầu t
- Các căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết của nghiên cứu dự án đầu t. + Các căn cứ: tài nguyên, các điều kiện tự nhiên, các kế hoạch quy hoạch dài
hạn, các chính sách kinh tế xã hội và các chủ trơng của các cÊp chÝnh qun, ®iỊu kiƯn kinh tÕ – x· héi.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
+ Ph©n tÝch dự báo: Về thị trờng, khả năng thâm nhập thị trờng, nhu cầu tăng thêm sản phẩm và dịch vụ
- Các thuận lợi khó khăn - Mục tiêu của dự án.
- Tính toán đề xuất quy mô tăng thêm hoặc xây dựng mới.
b Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trờng trong nớc và nớc ngoài để xác
định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật t cho sản xuất; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu t và lựa chọn
hình thức đầu t ;
c Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng, dự kiến nhu
cầu sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất có ảnh hởng về môi trờng, xã hội và tái định c.
d Lập dự án đầu t; Chủ đầu t có trách nhiệm lập hoặc thuê các tổ chức
t vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đầu t.
e Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến ngời có thẩm quyền quyết định
đầu t tổ chức cho vay vốn đầu t và cơ quan thẩm định dự án đầu t. 1.1.1. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi
- Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu t, các điều kiện thuận lợi và khó khăn. - Dự kiến quy mô đầu t, hình thức đầu t.
- Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến nhu cầu diện tích sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hởng về môi tr-
ờng, xã hội và tái định c. - Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện cung cấp
vật t thiết bị, nguyên vật liêu, năng lợng, dịch vụ, hạ tầng. - Phân tích lựa chọn sơ bộ các phơng án xây dựng.
- Xác định sơ bộ tổng mức đầu t, phơng án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.
- Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu t về mặt kinh tế xã hội cảu dự án.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
- Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án.
1.1.2. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi - Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu t.
- Lựa chọn hình thức đầu t. - Các phơng án địa điểm rõ ràng phù hợp với quy hoạch.
- Phơng án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định c nếu có. - Phân tích lựa chọn phơng án kỹ thuật, công nghệ.
- Các phơng án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ cảu các phơng án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trờng.
- Xác định rõ nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu t và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phơng án hoàn trả vốn đầu t.
- Phơng án quản lý khai thác d án và sử dụng lao động. - Phân tích hiệu quả đầu t.
- Các mốc thời gian chính thực hiện đầu t, thời gian khởi công chậm nhất, thời gian hoàn thành đa công trình vào khai thác sử dụng.
- Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án. - Xác định chủ đầu t.
- Mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan liên quan đến dự án. Đối với khu đô thị mới nếu phù hợp với quy hoạch chi tiết và dự án phát triển
kết cấu hạ tầng đã đợc cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

1.2. Giai đoạn thực hiện đầu t Nội dung thực hiện dự án ®Çu t bao gåm :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×