1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Giai đoạn thực hiện đầu t Nội dung thực hiện dự án đầu t bao gồm :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


- Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự ¸n.
1.1.2. Néi dung chđ u cđa b¸o c¸o nghiªn cøu khả thi - Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu t.
- Lựa chọn hình thức đầu t. - Các phơng án địa điểm rõ ràng phù hợp với quy hoạch.
- Phơng án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định c nếu có. - Phân tích lựa chọn phơng án kỹ thuật, công nghệ.
- Các phơng án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ cảu các phơng án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trờng.
- Xác định rõ nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu t và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phơng án hoàn trả vốn đầu t.
- Phơng án quản lý khai thác d án và sử dụng lao động. - Phân tích hiệu quả đầu t.
- Các mốc thời gian chính thực hiện đầu t, thời gian khởi công chậm nhất, thời gian hoàn thành đa công trình vào khai thác sử dụng.
- Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án. - Xác định chủ đầu t.
- Mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan liên quan đến dự án. Đối với khu đô thị mới nếu phù hợp với quy hoạch chi tiết và dự án phát triển
kết cấu hạ tầng đã đợc cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

1.2. Giai đoạn thực hiện đầu t Nội dung thực hiện dự án đầu t bao gồm :


a Xin giao đất hoặc thuê đất đối với dự án có sử dụng đất ;
Chủ đầu t có nhu cầu sử dụng đất phải lập hồ sơ xin giao đất hoặc thuê đất theo
quy định của pháp luật.
Việc thu hồi đất, giao nhận đất tại hiện trờng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất ®ai.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
b Xin giấy phép xây dựng nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng và giấy phép khai thác tài nguyên nếu có khai thác tài nguyên ;
Các công trình xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo, trớc khi tiến hành xây dựng, chủ đầu t phải xin phép xây dựng.
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm : - Đơn xin cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu quy định
- Giấy đăng ký kinh doanh nếu là công trình xây dựng của doanh nghiƯp ; - GiÊy tê hỵp lƯ vỊ qun sử dụng đất theo quy định của pháp luật ;
- Tài liệu thiết kế công trình bao gồm bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và bản vẽ móng.
c Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái định c và phục hồi đối với các dự án có yêu cầu tái định c và phục hồi, chuẩn bị
mặt bằng xây dựng nếu có ; Chủ đầu t chịu trách nhiệm thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng
xây dựng theo tiến độ và bàn giao mặt bằng xây dựng cho nhà thầu xây dựng. Chủ đầu t có thể tự tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng hoặc thuê tổ
chức chuyên trách của địa phơng để thực hiện. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm hỗ trợ, tổ chức thực hiện việc
đền bù giải phóng mặt bằng, thành lập khu tái định c chung và thực hiện việc tái định c khi có yêu cầu.
d Mua sắm thiết bị và công nghệ ;
Trong các hợp đồng mua sắm vật t, thiết bị và xây lắp phải ràng buộc đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm giữa chủ đầu t và nhà thầu.
Trớc khi trình kết quả đấu thầu để cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu t phải làm rõ các nội dung hợp đồng với nhà thầu đợc đề nghị xét trúng
thầu.
Trơng hợp chỉ định thầu, chủ đầu t phải căn cứ vào thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã đợc duyệt để thơng thảo và ký kết hợp đồng theo quy định của
pháp luật về pháp luật.
e Thực hiện việc khảo sát, thiết kế xây dựng ;
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Việc thiết kế xây dựng phải tuân theo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng do nhà nớc ban hành. Nếu áp dụng quy chuẩn và tiêu chuẩn
kỹ thuật xây dựng của nớc ngoài thì phải đợc Bộ Xây Dựng chấp thuận bằng văn bản.
f Thẩm định, phê duyệt thiết kế và tổng dự toán, dự toán công trình.
Chủ đầu t có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, đồng thời gửi hồ sơ tới cơ quan thẩm định thiết kế
kỹ thuật và tổng dự toán. Việc thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng
dự toán phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục, trình tự kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lợng thiết kế và tổng dự toán
g Tiến hành thi công xây lắp.
Đối với hợp đồng xây lắp, phải có bảo đảm về đền bù, giải toả mặt bằng để nhà thầu có thể triển khai hợp theo đúng tiến độ quy định.
h Kiểm tra và thực hiện các hợp đồng.
Trớc khi trình kết quả đấu thầu để cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu t phải làm rõ các nội dung hợp đồng với nhà thầu đợc đề nghị xét trúng
thầu. Đối với các hợp đồng quốc tế phải đợc ngời có thẩm quyền phê duyệt nội dung hợp đồng.
Chủ đầu t có trách nhiệm thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm trớc pháp luật về hợp đồng đã ký.
Trờng hợp chỉ định thầu chủ đầu t phải căn cứ vào thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã đợc duyệt để thơng thảo và ký kết hợp đồng theo quy dịnh của
pháp luật về hợp đồng.
i Quản lý kỹ thuật, chất lợng thiết bị và chất lợng xây dựng ;
Chủ đầu t chịu trách nhiệm quản lý chất lợng công trình xây dựng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu t, thực hiện đầu t cho đến khi kết thúc xây dựng đa
công trình vào khai thác sử dụng.
j Vận hành thử, nghiệm thu, quyết toán vốn đầu t, bàn giao và thực hiện bảo hành sản phẩm.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Công tác nghiệm thu công trình, đợc tiến hành từng đợt ngay sau khi làm xong những khối lợng công trình khuất, những kết kấu chịu lực, những bộ
phận hay hạng mục công trình và toàn bộ công trình. Việc nghiệm thu từng phần và toàn bộ công trình xây dựng do chủ đầu
t tổ chức thùc hiƯn víi sù tham gia cđa c¸c tỉ chøc t vấn, thiết kế, xây lắp, cung ứng thiết và cơ quan giám định chất lợng theo phân cách.

1.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đa dự án vào khai th¸c sư dơng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×