1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Quản lý phạm vi dự án Quản lý thời gian Quản lý chi phí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


đa vào vận hành để xác định giá trị tài sản cố định mới tăng và giá trị tài sản bàn giao.
f Phê duyệt quyết toán vốn đầu t Trớc khi phê duyệt quyết toán vốn đầu t, tất cả các báo cáo quyêt toán
phải đợc tổ chức thẩm tra quyết toán. Bộ trởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu t các dự án nhóm
A của Nhà níc theo ủ qun cđa Thđ tíng ChÝnh phđ ; Đối với các dự án còn lại thì ngời có thẩm quyền quyết định đầu t đông
thời là ngời phê duyệt quyết toán vốn đầu t

2. Nội dung của QLDA đầu t xây dựng theo lĩnh vực


2.1. Quản lý phạm vi dự án


Nhằm quản lý chặt chẽ các phần công việc nằm trong kế hoạch thực hiện dự án .

2.2. Quản lý thời gian


Là việc lập kế hoạch, phân phối và giám sát tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành dự án .
Nh ta biết, thời gian là một loại tài nguyên không thể thay thế đợc và rất quan trọng đối với cuộc sống của mỗi ngời, chính vì lẽ đó trong quản lý dự
án ngời ta luôn quan tâm đến thời gian cho việc hoàn thành từng công việc
cũng nh toàn bộ dự án với mong muốn đạt đợc kết quả tốt mà vẫn rút ngắn đ- ợc thời gian . Một công cụ quan trọng giúp cho chủ dự án làm đợc điều đó là
việc lập kế hoạch thực hiện dự án. Bản kế hoạch này không phải là một văn bản mang tính chất cố định và cứng nhắc mà nó cần đợc thờng xuyên giám sát
và cập nhật. Đối với các giai đoạn chính của quá trình thực hiện dự án, bản kế
hoạch dự án giúp cho giám đốc dự án giám sát và chỉ đạo các hoạt động hàng ngày, là căn cứ để đa ra những hành động điều chỉnh cần thiết và quan trọng
hơn cả là nó thể hiện sự phân bổ thời gian cũng nh nguồn lực cho các công việc của dự ¸n .
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Nh÷ng lợi ích mà việc lập kế hoạch dự án đem lại bao gồm các lợi ích sau:
+ Dự án hoàn thành đúng hạn + Giảm thiểu các công việc phải làm lại
+ Tăng mức độ hiểu biết của mọi ngời về tình trạng của dự án + Có thể điều khiển dự án thay vì bị dự án điều khiển
+ Biết đợc thời gian thực hiện các phần việc chính của dự án + Biết đợc cách thức phân phối chi phí của dự án
+ Xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mọi ngời + Hợp nhất các công việc để đảm bảo chất lợng dự án theo yêu
cầu của chủ đầu t Từ những lợi ích đợc nêu ở trên, ta thấy việc lập kế hoạch cho dự án là
vô cùng cần thiết. Lập kế hoạch cho dự án và đảm bảo thực hiện dự án theo đúng kế hoạch không những rút ngắn thời gian để hoàn thành dự án mà còn có
thể góp phần nâng cao chất lợng và giảm bớt chi phí cho dự án .

2.3. Quản lý chi phí


Đó là quá trình dự to¸n kinh phÝ gi¸m s¸t thùc hiƯn chi phÝ theo tiến độ cho từng công việc và toàn bộ dự án, là việc tổ chức, phân tích những số liệu
và báo cáo những thông tin về chi phí. Hiểu một cách đơn giản quản lý chi phí chính là việc theo dõi các khoản chi phí thực tế khác với chi phí dự kiến nh thế
nào, qua đó có thể xác định đợc các vấn đề phi hiệu quả về chi phí đang nổi lên và đề ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời .
Để quản lý về chi phí của dự án ta dùng nhiều chỉ tiêu để đánh giá trong đó đáng chú ý có chỉ tiêu phân tích sai lệch về chi phí và phân tích sai
lệch về tiến độ Phân tích sai lệch về chi phí
Sai lệch về chi phí đợc thể hiện qua công thøc sau: CV = ACWP – BCWP
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
CV =
BCWP BCWP
- ACWP
Trong ®ã: CV lµ sai lƯch vỊ chi phÝ ACWP lµ thùc chi cho công việc đã tiến hành
BCWP là kinh phí dự trù cho công việc đã tiến hành Phân tích sai lệch về tiến độ
Sai lệch về tiến độ đợc thể hiện qua các công thức sau
SV = BCWP BCWS SV =
BCWS BCWS
- BCWP
Trong đó : SVlà sai lệch về tiến độ BCWP là kinh phí dự trù cho công việc đã tiến hành
BCWS là kinh phí dự trù cho công việc theo lịch

2.4. Quản lý chất lợng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×