1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Biểu đồ phân tách công việc Sơ đồ mạng của dự án. Phơng pháp biểu đồ GANTT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


2.7. Quản lý rủi ro


Là việc xác định các yếu tố rủi ro dự án, lợng hoá mức độ rủi ro và có kế hoạch đối phó cũng nh quản lý từng loại rủi ro .

2.8. Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán


Là quá trình lựa chọn, thơng lợng, quản lý các loại hợp đồng và điều hành việc mua bán các loại nguyên vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ... cần thiết
cho dự án .

2.9. Lập kế hoạch tổng quan


Là quá trình tổ chức dự án theo một trình tự lôgic, là việc chi tiết hoá các mục tiêu dự án thành những công việc cụ thể và hoạch định một chơng trình để
thực hiện các công việc đó nhằm đảm bảo các lĩnh vực quản lý khác nhau của dự án đã đợc kết hợp một cách chính xác và đầy đủ .

III. Công cụ quản lý dự án đầu t xây dựng


1. Biểu đồ phân tách công việc


Cơ cấu phân tách công việc là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và công việc cụ thể, là việc xác định, liệt kê và lập
bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.
Về hình thức, sơ đồ cơ cấu phân tách công việc giống nh một cây đa hệ phản ánh theo cấp bậc các công việc cần thực hiện của một dự án. Một sơ đồ
phân tách công việc có nhiều cấp bậc. Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện. Các cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của mục tiêu. Cấp độ
thấp nhất là những công việc cụ thể. Số lợng các cấp bậc của WBS phụ thuộc quy mô và độ phức tạp của dự án.
Có thể phát triển sơ đồ cơ cấu phân tách công việc theo nhiều phơng pháp. Ba phơng pháp chính hay sử dụng là phơng pháp thiết kế dòng phơng
pháp lôgic, phơng pháp phân tách theo các giai đoạn hình thành phát triển chu kỳ và phơng pháp phân tách theo mô hình tổ chức chức năng.
Sơ đồ phân tách c«ng viƯc:
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Dù án
Cấp I: Toàn bộ dự án Cấp II: Những công việc lớn
Cấp III: Những công việc nhỏ Cấp IV: Những công việc nhỏ hơn nữa
Cấp V: Những công việc riêng lẻ

2. Sơ đồ mạng của dự án.


Mạng công việc là kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã đợc xác định cả về thời gian và
thứ tự trớc sau. Mạng công việc là sự nối kết các công việc và các sự kiện.
Có hai phơng pháp chính để biểu diễn mạng công việc. Đó là phơng pháp đặt công viêc trên mũi tên và phơng pháp đặt công việc trong các nút. Cả
hai phơng pháp đều có chung nguyên tắc là: trớc khi một công việc có thể bắt đầu thì tất cả các công việc trớc nó phải đợc hoàn thành và các mũi tên đợc vẽ
theo chiều từ trái sang phải, phản ánh quan hệ logic trớc sau giữa các công việc nhng độ dài mũi tên không có ý nghĩa.

3. Phơng pháp biểu đồ GANTT


Biểu đồ GANTT là phơng pháp trình bày tiến trình thực tế cũng nh kế hoạch thực hiện các công việc của dự án theo trình tự thời gian. Mục đích của
GANTT là xác định một tiến độ hợp lý nhất để thực hiện các công viƯc kh¸c
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
CÊp II
Cấp III
Cấp IV
nhau của d án. Tiến độ này tùy thuộc vào độ dài công việc, những điều kiện ràng buộc và kỳ hạn phải tuân thủ.
Cấu trúc của biểu đồ. - Cột dọc trình bày công việc, thời gian tơng ứng để thực hiện từng công việc đ-
ợc trình bày trên trục hoành. - Mỗi đoạn thẳng thể hiện một công việc. Độ dài đoạn thẳng là độ dài công
việc. Vị trí của đoạn thẳng thể hiện quan hệ thứ tự trớc sau giữa các công việc.

4. Hệ thống th«ng tin


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×