1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Hình thức quản lý đầu t của dự án. Tổng vốn đầu t. Phơng thức huy động vốn. Mục tiêu của dự án.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


+ Nhà ở biệt thự: 40

1.2. Chỉ tiêu cơ bản phần hạ tầng kỹ thuật:


- Giao thông: + Bãi đỗ xe: 50 xe1000 dân
+ Tỷ lệ đờng nội bộ: 20-25 - Cấp nớc: 200 lítngờingày đêm.
- Cấp điện: nhà ở 0,7 KWngời; công cộng: 50 Wm2 sàn - Thông tin: 44 máy điện thoại100 dân.

1.3. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:


- Tổng diện tích: 361.476 m2 - Đất đờng: 28
- Đất công cộng: 10 - Đất trờng học: 9
- Đất nhà ở cao tầng: 10 - Đất nhà ở thấp tầng: 19
- Đất biệt thự: 9 - Đất cây xanh: 15

2. Hình thức quản lý đầu t của dự án.


Dự án Mỹ Đình Mễ Trì của TCT Sông Đà sẽ thực hiện theo phơng thức kinh doanh toàn diện dự án; vì vậy bài viết chỉ đánh giá hiệu quả của công
tác quản lý đầu t xây dựng thông qua các kết quả mà dự án đã thực hiện đợc.
Chủ đầu t đợc Nhà nớc giao đất sẽ dùng quỹ đất để đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội đồng bộ, huy động các nguồn vốn khác nhau để
đầu t các công trình kinh doanh, khi kết thúc xây dựng sẽ quản lý khai thác, bảo hành các công trình hạ tầng kỹ thuật trong 10 - 15 năm sau đó bàn giao không
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
båi hoµn cho thµnh phố. Chủ đầu t chịu trách nhiệm tự chủ kinh doanh, hiệu quả và rủi ro của dự án.

3. Tổng vốn đầu t.


A Chi phí xây dựng hạ tầng kü tht : 133.630,14 triƯu ®ång
B Chi phÝ ®Êt: 99.113 triệu đồng
C Chi phí chuẩn bị đầu t: 1.628,04 triệu đồng
D Công tác t vấn: 3.356,11 triệu đồng
E Chi phí khác: 7.212.39 triệu đồng
F Dự phòng phí 10: 13.799,28 triệu ®ång
G L·i vay trong thêi gian x©y dùng: 29.033,16 triƯu đồng
Tổng mức đầu tA+B+C: 287.772 triệu đồng

4. Phơng thức huy ®éng vèn.


- Vèn tù cã cđa Tỉng c«ng ty; vay từ quỹ phát triển nhà ở; quỹ hỗ trợ đầu t qc gia; vay tÝn dơng; kªu gäi øng vèn từ khách hàng.
- Liên doanh, liên kết với một số doanh nghiệp chuyên đầu t xây dựng và kinh doanh nhà để xây dựng nhà cho thuê.
- Liên doanh liên kết với đối tác nớc ngoài để xây dựng chung c bán cho ngời có thu nhập thấp.
- Vốn ngân sách Nhà nớc trích từ tiền sử dụng đất giao lại cho chủ đầu t để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thành phố và các
công trình hạ tầng xã hội trực tiếp phục vụ cho khu vực.

5. Mục tiêu của dự án.


Sử dụng quỹ đất tạo vốn phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng tại khu đô thị mới xây dựng tập trung đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật xây dựng, môi trờng và
điều kiện sống của Thủ đô hiện đại;
Phát triển quỹ nhà ở phục vụ chơng trình dãn dân ở trung tâm Thành phố;
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Góp phần hoàn chỉnh qui hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt;
Huy ®éng mäi nguån vèn cïng tham gia x©y dùng dù án; Từng bớc hoàn chỉnh một khu đợc xây dựng đồng bộ theo quy hoạch đợc
duyệt, đáp ứng các yêu cầu về không gian kiến trúc, kỹ thuật, tạo môi trờng sinh hoạt thuận tiện, đảm bảo vệ sinh môi trờng và điều kiện sống cho ngời dân
đô thị.

6. Tiến ®é thùc hiƯn dù ¸n:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×