1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tiến độ thực hiện dự án: Cơ chế quản lý dự án. Sơ đồ tổ chức và điều hành dự án:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


Góp phần hoàn chỉnh qui hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đã đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt;
Huy ®éng mäi nguån vèn cïng tham gia x©y dùng dù án; Từng bớc hoàn chỉnh một khu đợc xây dựng đồng bộ theo quy hoạch đợc
duyệt, đáp ứng các yêu cầu về không gian kiến trúc, kỹ thuật, tạo môi trờng sinh hoạt thuận tiện, đảm bảo vệ sinh môi trờng và điều kiện sống cho ngời dân
đô thị.

6. Tiến độ thực hiện dự án:


Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì thực hiện trong thời gian 04 năm, từ quý IV năm 2001 đến hết quý III năm 2005.

7. Cơ chế quản lý dự án.


Dự án khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì đợc thực hiện theo hình thức Chủ đầu t trực tiếp quản lý thực hiện dự án theo quy định của Nghị định
162005NĐ - CP ngày 7 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu t xây
dựng công trình; các quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

8. Sơ đồ tổ chức và điều hành dự ¸n:


Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
C¸c c¬ quan chức năng
TCT Sông Đà - Chủ đầu tư
Chính quyền địa phương
Công ty CP ĐTPT Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
Trực tiếp quản lý và kinh doanh khai thác dự án
Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật
Tổng giám đốc Công ty CP
Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
Phòng QLKT
Phòng TCKT
Phòng KTKH
Các xí nghiệp
xây lắp Phòng
TC HC
Tổng công ty sông Đà- chủ đầu t dự án là Tổng công ty lớn của Bộ Xây dựng hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Để thực hiện tốt công tác đầu t
Tổng công ty thành lập một đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần đầu t phát
triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà.
8.1. Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thị và khu công nghiệp sông Đà
T vấn đầu t: lập và thực hiện các dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp
Chủ động liên doanh, liên kết, hợp đồng với các nhà đầu t thứ cấp Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị và khu công
nghiệp Tổ chức thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiÖp
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
XN T vấn Thiết kế
8.2. Bộ máy của Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thị và khu công nghiệp sông Đà
Công ty Cổ phần đầu t phát triển đô thị và khu công nghiệp sông Đà là doanh nghiệp. Công ty có t cách pháp nhân đầy đủ. Bộ máy công ty bao gồm:
Tổng giám đốc công ty do Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật. Tổng giám đốc công ty là đại diện t cách pháp nhân
của công ty mà chịu trách nhiệm trớc Hội đồng quản trị công ty và pháp luật về quản lý điều hành công ty.
Phó giám đốc công ty là ngời giúp việc của Tổng giám đốc công ty điều hành công việc theo sự phân công của Tổng giám đốc công ty; chịu trách nhiệm
trớc Tổng giám đốc công ty và pháp luật về nhiệm vụ đợc phân công thực hiện. Kế toán trởng công ty giúp Tỏong giám đốc công ty tổ chức thực hiện
công tác kế toán, thống kê của công ty, có quyền và nghĩa vị theo quy định của pháp luật.
Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của công ty có chức năng tham m- u giúp Tổng giám đốc công ty quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty.
Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc công ty thùc hiƯn mét sè nhiƯm vơ cđa c«ng ty vỊ sản xuất kinh doanh.

II. ý nghĩa của dự án


Khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì nằm phía Tây- Nam Thành phố Hà Nội là một trong các dự án phát triển đô thị đã đợc xác định trong chơng trình nhà ở
Thành phố và đinh hớng quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội, khu đất này có vị
trí rất thuận lợi để phát triển một khu đô thị mới: - Phía Đông Bắc giáp đờng vành đai 3.
- Phía Đông- Nam giáp đờng quy hoạch. - Phía Tây- Bắc giáp dân c xã Mỹ đình
- Phía Tây- Nam giáp đờng quy hoạch và khu Liên hợp thể thao Quốc gia. Hiện tại, quanh khu vực dự án, nh khu giáp đờng vành đai 3, khu giáp đ-
ờng quy hoạch và khu Liên hợp thể thao quốc gia tốc độ khu đô thị hoá đang
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×