1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Các căn cứ pháp lý.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


phát triển mạnh, việc triển khai thực hiện dự án sớm sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý qui hoạch tại phía Tây- Nam thủ đô.
Với diện tích 36,8612 ha, khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì là một trong số ít những dự án phát triển nhà ở có quy mô lớn ở Hà Nội. Chính vì vậy, việc
sớm triển khai xây dựng khu đô thị này sẽ góp phần: - Cung cấp số lợng đáng kể nhà ở cho ngời dân Hà Nội, góp phần giảm mật độ
dân c trong khu vực nội thành - Hình thành một khu đô thị mới có quy hoạch hoàn chỉnh, kèm theo hệ thống
hạ tầng kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao chất lợng sốngcho nhân dân Thủ đô Hà Nội.
- Góp phần cải tạo cảnh quan đô thị của Thành phố Hà Nội. - Góp phần thực hiện thành công chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô
Hà Nội đến năm 2010 cung nh thực hiện Tổng Điều chỉnh quy hoạch Hà Nội. - Góp phần thực hiện thành công Chiến lợc quốc gia về nhà ở
- Sau khi hình thành Khu đô thị mới, chiến lợc phát triển đô thị ở Hà Nội sẽ có những nhân tố kích thích, những kinh nghiệm đầu t và mô hình quản lý đô thị
hiện đại. - Hạn chế việc xây dựng nhà ở không theo qui hoạch.
III. Các căn cứ pháp lý, cơ chế liên quan đến quản lý dự án phát triển Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì .

1. Các căn cứ pháp lý.


- Luật đất đai ngày 1471993 và luật sửa đổi bổ xung một số điều của luật đất đai ngày2121998.
- Pháp lệnh thủ đô Hà Nội ngày 28122000. - Nghị định số 521999NĐ-CP ngày 8
tháng 7 năm1999 của chính phủ về việc ban hành qui chế quản lý đầu t và xây dựng và Nghị định 122000NĐ_CP ngày
5 tháng 5 năm 2000 vỊ viƯc bỉ ®ỉi bỉ xung mét số điều của Nghị định
521999NĐ-CP.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
- Nghị định 162005NĐ - CP ngày 7 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu t xây dựng công trình.
- Nghị định số 511999NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu t trong nớc.
- Nghị định 712001NĐ-CP ngày 5102001 của Chính phủ về việc u đãi đầu t xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
- Quyết định số 1081998QĐ-TTg ngày 2061998 của Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
- Quyết định số 142000QĐ-UB ngày 1422000 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm Hà Nội tỷ lệ 15000.
- Quyết định số 152000QĐ- UB ngày 1422000 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết huyện Từ
Liêm Hà Nội tỷ lệ 15000. - Quyết định số 681999QĐ- UB ngày 18 tháng 8 năm 1999 của UBND thành
phố Hà Nội về việc ban hành qui định về thủ tục để giao đất, thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Căn cứ thoả thuận địa điểm xây dựng số: 817KTST-QH ngày 2891999 của KTST thành phố Hà Nội.
- Công văn số 2398BXD-KHTK ngày 2381999về việc đề nhgị UBND thành phố Hà Nội cho phép Tổng công ty Xây dựng Sông Đà đầu t xây dựng khu đô
thị mới tại Hà Nội. - Căn cứ công văn sè 367UB-XDDT ngµy 2922000 cđa UBND thµnh phè Hµ
Néi vỊ việc giao cho Tổng công ty Xây dựng Sông Đà làm chủ đầu t xây dựngkhu đô thị mới tại Mễ Trì, Hà Nội
- Quyết định số 812001QĐ-UB ngày 04102001 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì,
huyện Từ Liêm, Hà Nội tỷ lệ 12000. - Quyết định số 822001QĐ- UB ngày 04102001của UBND thành phố Hà
Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Néi tû lÖ 12000.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
- Quyết định số 1408QĐ-UB ngày 04032002 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 368.612m2 đất tại 2 xã Mỹ Đình và Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà
Nội, giao cho Tổng công ty Sông Đà để đầu t xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Mỹ Đình- Mễ Trì.

2. Một số cơ chế liên quan đến dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×