1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Quản lý chất lợng dự án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


Để đảm bảo tiến độ nêu trên, Công ty CP Đầu t phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà đã lập tiến độ chi tiết của dự án để quản lý. Tiến độ thực
hiện chi tiết các công việc chính nh sau: - Quyết định đầu t dự án: 23112001
- Quyết định giao đất của UBND thành phố Hà Nội: 0132002; - Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án: 52004 chậm 12
tháng so với tiến độ; - Hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm san nền,
đờng giao thông, cấp điện, cấp nớc và một số hạng mục khác: 32005 nhanh 6 tháng so với tiến độ;
- Công tác t vấn thiết kế: + Hoàn thành phê duyệt thiết kế quy hoạch kiến trúc toàn bộ dự án:
19022004 Quyết định số 202004QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội; + Hoàn thành thiết kế kỹ thuật một số công trình kiến trúc trên các lô
đất đã có hạ tầng hoàn chỉnh: 62004; Đối với công tác thi công xây dựng: Công ty CP Đầu t phát triển đô thị và
khu công nghiệp Sông Đà đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo cơ chế chỉ định thầu các đơn vị thi công có kinh nghiệm và năng lực là đơn vị
thành viên của Tổng công ty Sông Đà; tổ chức bộ phận cán bộ giám sát, quản lý
tiến độ thi công chặt chẽ. Do vậy, tiến độ của công tác xây lắp luôn đảm bảo ở tất cả các hạng mục.
Việc quản lý tiến độ tại Công ty CP Đầu t phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà đợc giao cho một bộ phận quản lý thống nhất là Phòng Quản lý
kỹ thuật.

2. Quản lý chất lợng dự án


Quản lý chất lợng dự án là quá trình triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lợng cho việc thực hiện dự án, đảm bảo chất lợng sản phẩm dự án phải đáp
ứng mong muốn của chủ đầu t.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Việc quản lý chất lợng tại Công ty CP ĐTPT đô thị và khu công nghiệp Sông Đà thực hiện chặt chẽ và quản lý theo Nghị định số 2092004NĐ-CP
ngày 16122004 của Chính phủ về quản lý chất lợng công trình xây dựng; Đối với quản lý chất lợng thi công xây dựng của nhà thầu thi công: Công
ty đã thực hiện nh sau: + Lập hệ thống quản lý chất lợng phù hợp với yêu cầu, tính chất của các
toà nhà chung c cao tầng, toà nhà thấp tầng và các công trình công cộng theo tiêu chuẩn Việt Nam;
+ Lập các phòng thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật t, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trớc khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng
theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế; + Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;
+ Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trờng bên trong và bên ngoài công trờng;
+ Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;
Tổ chức bộ phận giám sát chất lợng xây dựng và thực hiện kiểm tra, giám sát nh sau:
+ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đa vào công trờng;
- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lợng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
- KiĨm tra giÊy phÐp sư dơng c¸c m¸y mãc, thiÕt bị, vật t có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công
trình. + Kiểm tra và giám sát chất lợng vật t, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công
trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu cđa thiÕt kÕ, bao gåm:
- KiĨm tra giÊy chøng nhËn chất lợng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lợng thiết bị của
các tổ chức đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền công nhận đối víi vËt liƯu, cÊu kiƯn, s¶n phÈm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trớc khi đa vào xây
dựng công trình; - Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lợng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào
công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu t thực hiện kiĨm tra trùc tiÕp vËt t, vËt liƯu vµ thiÕt bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
+ Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:
- Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình; - Kiểm tra và giám sát thờng xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công
xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trờng. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu t hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
- Xác nhận bản vẽ hoàn công; - Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 23 của
Nghị định này; - Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ
phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây
dựng;
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
- Ph¸t hiƯn sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;
- Tổ chức kiểm định lại chất lợng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lợng;
- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vớng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

3. Quản lý chi phí dự án


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×