1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Quản lý nhân lực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


Nhu cầu vốn theo tiến độ dự án Đơn vị: triệu đồng
TT
Hạng mục
Tổng mức ĐT
2001 2002
2003 2004
2005
A Chi phí XD HTKT
133630,1 1 San nỊn
24683,9 11107,8
13576,1 2
HƯ thèng giao th«ng
29971,5 7492,9
10490 11988,6
Giao thông tĩnh 6341,5
2219,5 4122
Thoát nớc ma 5287,6
1321,9 2908,2
1057,5 Thoát níc bÈn,
VSMT 3189,5
797,4 1754,2
637,9 CÊp níc
17841,8 2141
6244,6 6244,6
3211,5 CÊp ®iƯn
33047 8261,7
18175,8 6609,4
Công viên, nghĩa trang
5949,5 1487,4
4462,1
Vờn hoa, cây xanh
3336,6 3336,6
Chợ 3981,2
995,3 2985,9
B Chi phÝ ®Êt
99112,9 1 TiỊn sư dơng ®Êt
6746 2361,1
4384,9 2 Tiền thuê đất
713 713
3 Đền bù GPMB 91653,9
77905,8 13748,1
C Chi phí CB ĐT
1628 1584
44 D
Công tác t vấn 3356,1
1174,6 2181,5
E Chi phí khác
7212,4 360,6
1081,9 1803,1
3966,8 F
Dự phòng phí 10 13799,3
4829,7 8969,5
Tổng 258738,8
1584 94221,2 59168,2 51781,7 51984
Báo cáo điều chỉnh tổng mức đầu t, năm 2002 Việc quản lý chi phí dự án đợc tổ chức quản lý chặt chẽ, tuy nhiên không
thể không có vớng mắc, những việc cha làm đúng đã không đợc báo cáo trình chủ đầu t.

4. Quản lý nhân lực


Quản lý nhân lực là việc hớng dẫn, phối hợp những nỗ lực của mọi thành viên tham gia dự án vào việc hoàn thành mục tiêu dự án. Nó cho thấy việc sử
dụng lực lợng lao động của dự án hiệu quả đến mức nào.
Việc thu thập tài liệu hạn chế, không đợc sao chép, thông qua đánh giá của cán bộ phụ trách dự án của chủ đầu t chỉ có thể đa ra mét sè nhËn xÐt:
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Công ty đã xây dựng đợc bảng huy động nhân lực phù hợp với tiến độ thi công xây dựng dự án. Tổng số CBCNV của Công ty là 251 ngời, trong đó lao
động có hợp đồng từ 1 3 năm là 74 ngời, không xác định thời hạn là 121 ng- ời, lao động ngắn hạn lµ 56 ngêi.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Chơng III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự
án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì

I. Phơng hớng phát triển của dự án:


1. Mục tiêu


- Công trình CT1,CT6, CT9: Hoàn thành thi công phần thô và bàn giao cho khách hàng vào tháng 32006.
- Công trình thấp tầng: Hoàn thành bàn giao công trình TT4 tháng 22006. Hoàn thành thi công phần thô công trình TT1, TT3.
- Công trình hỗn hợp HH3, HH4: Hoàn thành thi công phần móng, triển khai thi công phần thân đạt 50 khối lợng thiết kế.
- Hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án: Hệ thống điện, nớc, chiếu sáng, đờng giao thông.
- Hoàn thành công tác nghiệm thu thanh quyết toán hạng mục, công trình: + Phần thô dự án chung c cao tầng CT1, CT6, CT9.
+ Dự án chung c cao tầng CT4, CT5. + Công trình thấp tầngTT4, phần thô công trình TT1, TT3.
+ Phần móng công trình HH3, HH4. + Hạ tầng kỹ thuật của dự án: đờng giao thông, cấp nớc, chiếu sáng.
+ Khu tái định c Đồng Me. - Hoàn thành công tác thu tiền bán nhà các công trình:
+ CT4, CT5 + CT1, CT6, CT9 đợt 2
+ TT1, TT3 đợt 1, TT4.

2. Phơng hớng hoạt động


Trong thời gian tới C«ng ty đã đề ra phương hướng hoạt động nhằm tạo ra cho dự án khu đô th mi Mỹ Đình Mễ Trì cú kt qu tốt về chất lượng,
mỹ thuật, đúng thời gian v ti n . Mt s phơng hớng cơ bản nh sau:
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×