1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Công tác tổ chức bộ máy quản lý. Hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ Công tác quản lý chất lợng, tiến độ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.25 KB, 73 trang )


II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án phát triển khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì.

1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý.


- Bổ sung, điều chỉnh, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn thực hiện quản lý dự án cho phù hợp với yêu cầu quản lý dự án khi
Nhà nớc ban hành nhiều chính sách mới về quản lý dự án phát triển đô thị. - Phân định rõ nhiệm vụ của từng phòng ban, điều này giúp cho mỗi
thành viên trong Ban quản lý biết rõ nhiệm vụ của mình. - Nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc của cán bộ.
- Phân công công việc đúng ngời, phải chắc chắn là ngời nhận việc hiểu côgn việc đợc giao.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ quản lý có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Nâng cao hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành.

2. Hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ


Hoàn thiện các quy định về: Quản lý hợp đồng kinh tế liên quan đến dự án.
Quy định về quản lý chất lợng.
Quy trình nghiệm thu thanh toán vv..... phù hợp với quy định pháp luật về quản lý đầu t xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng trong thực
hiện đầu t xây dựng dự án.

3. Công tác quản lý chất lợng, tiến độ.


Giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động của các nàh thầu t vấn từ khi lập dự án khả thi đến khi dự án hoàn thành phát huy tác dụng
Thẩm định một cách kỹ lỡng thiết kế kỹ thuật công trình, thực hiện kiểm tra chất lợng chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng và phải chịu trách
nhiệm về chất lợng đối với sản phẩm của mình.
Giám sát chặt chẽ việc thi công xây dựng đối với các đơn vị trúng thầu
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Cơ cấu bộ máy quản lý kỹ thuật đảm bảo đủ số lợng và chất lợng các cán bộ kỹ thuật; phân định rõ trách nhiệm trong quản lý chất lợng đối với từng bộ
phận, cán bộ kỹ thuật. Nâng cao năng lực và quyền hạn của cán bộ giám sát thi công xây dựng
công trình. Kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệm thu
hạng mục công trình, toàn bộ công trình; Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện, nghiệm thu, thanh toán các khối lợng
phát sinh; Tăng cờng chức năng quản lý chất lợng công trình của nhà thầu thông
qua quản lý chặt chẽ quy trình thi công, thiết kế tổ chức thi công và tuân thủ nghiêm ngặt công tác tự kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra để bàn
giao giữa các bộ phận trong nội bộ nhà thầu theo nguyên tắc nếu quy trình trớc không đạt tiêu chuẩn thì quy trình sau không đợc thi công.
Chủ đầu t tổ chức giám sát, kiểm tra, ghi chép đầy đủ và nghiệm thu kịp thời các công việc che khuất.
Thực hiện việc giám sát của chủ đầu t và nhà thầu phải cùng ký vào biên bản nghiệm thu để làm căn cứ pháp lý trong quản lý chất lợng công trình xây
dựng. Nếu xuất hiện vấn đề không đạt tiêu chuẩn khi nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu phần công việc che khuất, ngời quản lý phải truy cứu trách nhiệm
ngời giám sát. Nếu ngời quản lý không làm rõ trách nhiệm của ngời giám sát thì chủ đầu t phải truy cứu trách nhiệm của ngời quản lý dự án.
Trong thời gian thi công, tiến độ và chất lợng mâu thuẫn với nhau, chất l- ợng cần có quyền phủ quyết.

III. Một số kiến nghị với cơ quan cã thÈm quyÒn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

×