1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Lý do chọn đề tài.

Lý do chọn đề tài.

Tải bản đầy đủ - 79trang

THƯ MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
STT Từ viết tắt
Chú thích
1 UBND
Ủy ban nhân dân 2
UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
3 MTTQ
Mặt trận Tổ quốc 4
HĐND Hội đồng nhân dân
5 QL
Quốc lộ 6
UBND Ủy ban nhân dân
7 HS
Học sinh 8
TDĐKXDĐSVH Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa
9 BCĐ
Ban chỉ đạo 10
BVĐ Ban vận động
11 GĐVH
Gia đình văn hóa 12
LVH Làng văn hóa
13 KDCTT
Khu dân cư tiên tiến 14
CLB Câu lạc bộ
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.


Trong thời đại ngày nay, xu thế tồn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ và trên quy mơ lớn. Tồn cầu hóa tạo ra cơ hội phát triển
1
nhưng cũng chứa đựng nhiều khó khăn thách thức lớn cho các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Sự ảnh hưởng này không chỉ về phương diện kinh
tế mà nó cũng có những tác động mạnh mẽ đến nền văn hóa của các nước. Trước những khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của tình hình
thế giới và khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực
văn hóa, chỉ đạo hoạch định các chính sách văn hóa nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc. Ngay từ đại hội VI những nhận thức mới của Đảng về văn hóa đã có bước chuyển quan trọng. Nền văn hóa mà Đảng ta xác định phải xây dựng
là nền văn hóa với đặc trưng dân tộc, hiện đại, nhân văn. Tháng 7 năm 1998, Hội nghị Trung Ương 5 khóa VIII ra nghị quyết về xây dựng nền văn hóa
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Xuất phát từ quan điểm, định hướng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát
triển kinh tế xã hội, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 – 2010 Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh vị trí của văn hóa trong lịch sử phát triển dân tộc,
đồng thời phát triển sâu rộng, nâng cao hơn nữa chất lượng nền văn hóa dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người.
Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng đã chủ trương phát động phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đã lơi cuốn sự tham gia
của mọi tầng lớp nhân dân trong mọi miền cả nước thi đua trở thành người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hóa; các cơng sở,
doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng nếp sống văn hóa; các địa phương trong cả nước tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới…. Phong
trào đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong đó phong trào xây dựng Làng, Khu dân cư văn
hóa đạt được những kết quả đáng kể. Đến năm 2009, theo báo cáo của Bộ văn hóa thơng tin, cả nước đã có 53321 làng ấp, bản, khu dân cư văn hóa [41].
Đó là một con số quan trọng nói nên ý nghĩa của phong trào.
2
Thực hiện theo chủ trương của Đảng, Đảng bộ huyện Phú Bình đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sau
10 năm thực hiện 2001 - 2010 phong trào đã phát triển sâu rộng trên toàn diện trên khắp 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, toàn huyện đã có 687 lượt xóm tổ
dân phố được cơng nhận đạt danh hiêu làng, khu dân cư văn hóa. Nó đã góp phần vào việc thúc đẩy và ổn định tình hình kinh tế xã hội của huyện: Kinh tế
tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút nhiều nguồn đầu tư của nước ngoài, đời sống của nhân dân được cải thiện, tệ nạn xã hội giảm đáng kể…Tuy nhiên, khi đi
sâu vào tìm hiểu thì phong trào cũng còn nhiều hạn chế cần có hướng giải quyết để phong trào đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo.
Từ những cơ sở trên tôi đã quyết định chọn vấn đề “phong trào xây dựng các làng, khu dân cư văn hóa ở huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên
giai đoạn 2001 – 2010” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Mục tiêu của đề tài
nhằm tìm hiểu rõ hơn về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và những tác động của nó tới sự phát triển của địa phương.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chọn đề tài.

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×