Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Chủ trương của Đảng

Chủ trương của Đảng

Tải bản đầy đủ - 79trang

Chương 2. PHONG TRÀO XÂY DỰNG LÀNG, KHU DÂN CƯ VĂN HĨA Ở


HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUN GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 2.1. Những chủ trương về xây dựng Làng văn hóa.

2.1.1. Chủ trương của Đảng


Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hàng loạt các văn kiện của Đảng về lĩnh vực văn hóa được ra đời đáp ứng u cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới và
yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt quan trọng là tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta đã thông qua “cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” 1991. Trong cương lĩnh này, Đảng ta đã xác định nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là một
trong sáu đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng [20,166]. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng và
phát triển sự nghiệp văn hóa Việt Nam, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Vận động
toàn dân thực hiện lối sống cần kiệm, văn minh, lịch sự; phổ biến rộng rãi trong nhân dân những kiến thức văn hóa cần thiết cho sản xuất và đời
sống....”[Dẫn theo 18, 171] Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã
ban hành Nghị quyết về vấn đề “xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Trên cơ sở tổng kết những thành tựu cũng như
những hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa ở thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
trên tầm cao của sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã xác định phương hướng chung để xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam: “phương hướng chung
của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ tự cường xây dựng và bảo
18
vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,….”[2, 15]
Trong nghị quyết này, Đảng ta đã khái quát hóa năm quan điểm chỉ đạo cơ bản để xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
4. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của tồn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.
5. Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.
Năm quan điểm này thể hiện sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn hóa ở bình diện khái qt cao, bao qt được tồn bộ những vấn đề cốt lõi
của việc xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Sự sáng tạo của Đảng không chỉ dừng lại ở việc nhận thức sâu sắc và tồn diện hơn vai trò của
văn hóa trong sự nghiệp đổi mới mà còn thể hiện ở việc xác định rõ phương hướng, đặc trưng, tính chất, động lực và đặc thù của hoạt động xây dựng và phát
triển văn hóa. Để thực hiện phương hướng về quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển
văn hóa, Đảng ta đã đề ra 10 nhiệm vụ và 4 giải pháp lớn, trong đó có: Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huy động mọi
lực lượng nhân dân và cả hệ thống chính trị từ trên xuống, từ trong Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và toàn xã hội tích cực tham gia, thực hiện phong
trào, làm cho văn hóa thấm sâu vào tồn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào
mọi lĩnh vực sinh hoạt, vào quan hệ con người; tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự
19
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. [6, 38]
Để thực hiện Nghị quyết của Đảng, ngày 23 tháng 12 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động
phong trào Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp Trung ương nhằm chỉ đạo, định hướng phối hợp hoạt động, phát huy nội lực của toàn xã
hội thực hiện thắng lợi phong trào to lớn này. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2000 và những năm sau đó, Ban chỉ đạo đã
ban hành kế hoạch triển khai phong trào trào Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa trên phạm vi cả nước. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch là:
1. Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo. 2. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh.
3. Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật.
4. Xây dựng mơi trường văn hóa, sạch - đẹp – an toàn; 5. Xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao và nâng cao chất lượng
các hoạt động văn hóa – thể thao cơ sở. Để thực hiện các nội dung chủ yếu trên, kế hoạch đề ra các phong
trào cụ thể sau: 1. Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến;
2. Xây dựng gia đình văn hóa; 3. Tồn dân đồn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư;
4. Xây dựng làng, bản, ấp, khu phố văn hóa; 5. Xây dựng công sở, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang … có
nếp sống văn hóa; 6. Tồn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại;
20
7. Đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo.[25, 193 - 204] Như vậy, nghị
quyết hội nghị trung ương 5 khóa VIII đã bao quát được tổng thể những nội dung cơ bản và chủ yếu để xây dựng và phát triển
văn hóa trong thời kỳ đổi mới, là “Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về văn hóa của cách mạng nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
[Dẫn theo 18, 182]. Vì vậy, nó đã nhanh chóng có sức lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, hình
thành nhiều phong trào văn hóa ở các vùng miền, thu hút đơng đảo quần chúng tham gia, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã
hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế phát triển. Sự hình thành của phong trào xây dựng làng văn hố là nhu cầu đòi
hỏi tất yếu trong sự chuyển mình đi lên của khu vực nơng thơn nói chung và của các địa bàn dân cư như xóm, tổ, khối phố dân cư nói riêng. Năm
2001, Bộ Văn hố Thơng tin đã ban hành Quy chế cơng nhận danh hiệu gia đình văn hố, làng văn hố, khu phố văn hoá. Tới năm 2003, các danh hiệu
“làng văn hố, tổ dân phố văn hố, gia đình văn hố” được đưa vào trong Luật thi đua khen thưởng. Theo đó, việc cơng nhận gia đình văn hố được
định kỳ tiến hành 1 năm ở cấp cơ sở, danh hiệu làng văn hố được định kỳ bình xét 3 nămlần. Đây thực sự là những cơ sở pháp lý quan trọng để định
hướng nội dung, hình thức, nhiệm vụ mục tiêu cụ thể và các giải pháp xây dựng làng văn hoá ở nước ta.
2.1.2. Chủ trương của tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng,
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đề ra chủ trương về việc phát triển đời sống văn hóa của nhân dân: “Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và đời sống
văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển xây dựng làng, bản, khu
phố văn hóa, tạo mơi trường văn hóa lành mạnh để bài trừ các hủ tục, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực các tệ nạn xã hội…. Tiếp tục đưa các hoạt động văn
21
hóa thơng tin về cơ sở vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc…” [14, 39]. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 05CT – TU ngày 14101998
về việc thực hiện nếp sống văn hóa thực hành tiết kiệm trong việc cưới việc tang và lễ hội. Tiếp đó UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số
25301998 QĐ-UB về việc thực hiện nếp sống văn minh thực hành tiết kiệm trong việc cưới việc tang và lễ hội. Ngày 371999, Ban thường vụ tỉnh ủy đã
ban hành quyết định số 339 - QĐTU thành lập ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thái Nguyên và đề ra chương
trình thực hiện phong trào. Mục tiêu tổng quát của phong trào là:
Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm cho phong trào phát triển ngày
càng sâu rộng, đồng đều, thực chất và bền vững; thực sự được các cấp các ngành quan tâm lãnh đạo chỉ đạo; được đông đảo các cán bộ và các tầng lớp
nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ. Tăng cường sự phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên lồng
ghép giữa việc thực hiện các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động. Phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa thể
thao và du lịch trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động, nhất là trong việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”,
tạo tiền đề xây dựng thơn, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa văn hóa truyền thống, bảo tồn
có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu, từng bước hình thành các phong tục tập quán mới văn minh, sống
và làm việc theo pháp luật, phù hợp với các yêu cầu chung của xã hội. Tiếp tục tổng kết nhân rộng các mơ hình, điển hình tiên tiến, đổi mới
công tác thi đua khen thưởng, cần ghi nhận và giải quyết một cách tích cực nhất những kiến nghị về kinh phí của cuộc vận động ở khu dân cư và đội ngũ
cán bộ Mặt trận để có các cơ chế, điều kiện đảm bảo cho cuộc vận động không ngừng được mở rộng và nâng cao chất lượng.
22
Xây dựng và phấn dấu theo các chỉ tiêu, quy chế, quy tắc về nếp sống văn hóa. Huy động nguồn nhân lực của toàn xã hội tham gia các hoạt động
sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp
phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Những nội dung chủ yếu của phong trào là:
1. Triển khai thực hiện phong trào sâu rộng, đồng đều ở các vùng trong toàn huyện
2. Tiếp tục thực hiện những nội dung chủ yếu của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
3. Nâng cao chất lượng các phong trào cụ thể: phong trào người tốt việc tốt, xây dựng gia đình văn hóa
4. Gắn kết phong trào tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa với đời sống kinh tế chính trị văn hóa
Để thực hiện được những mục tiêu và nội dung nêu trên, các văn bản của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã chỉ rõ những biện pháp cụ thể như sau:
- Củng cố và nâng cao nhận thức. - Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp giữa các ngành đoàn thể.
- Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa, đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng phong trào.
- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng. Xác định rõ xây dựng gia đình văn hóa, LàngKhu dân cư văn hóa là
nội dung quan trọng và thiết yếu của cuộc vận động, “góp phần làm cho văn hóa thấm sâu vào tồn bộ đời sống và hoạt động xã hội, và từng người, từng
gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư...” [3, 15 - 16]. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành văn hóa
- thơng tin cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung Ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn
23
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Căn cứ Quyết định số 012002QĐ-BVHTT ngày 212001 của Bộ trưởng bộ văn hóa thơng tin về
việc ban hành quy chế cơng nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng, bản, xóm, phố, cơ quan văn hóa. Ngày18032004 UBND tỉnh ban hành quy định tiêu
chuẩn công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa. Trong đó có những quy định chung là:
Danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa có hai cấp cơng nhận:
Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa cấp huyện do chủ tịch UBND huyện Thành phố, Thị xã cơng nhận.
Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa cấp tỉnh do chủ tịch UBND tỉnh công nhận.
Việc công nhận Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ đúng tiêu chuẩn.
Những quy định cụ thể về cơng nhận làng văn hóa: 1. Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
2. Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. 3. Có mơi trường cảnh quan sạch đẹp.
4. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. [31]

2.1.3. Chủ trương của Đảng bộ huyện Phú Bình.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ trương của Đảng

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×