Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Chủ trương của Đảng bộ huyện Phú Bình.

Chủ trương của Đảng bộ huyện Phú Bình.

Tải bản đầy đủ - 79trang

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Căn cứ Quyết định số 012002QĐ-BVHTT ngày 212001 của Bộ trưởng bộ văn hóa thơng tin về
việc ban hành quy chế cơng nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng, bản, xóm, phố, cơ quan văn hóa. Ngày18032004 UBND tỉnh ban hành quy định tiêu
chuẩn công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa. Trong đó có những quy định chung là:
Danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa có hai cấp cơng nhận:
Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa cấp huyện do chủ tịch UBND huyện Thành phố, Thị xã cơng nhận.
Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa cấp tỉnh do chủ tịch UBND tỉnh công nhận.
Việc công nhận Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan văn hóa phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ đúng tiêu chuẩn.
Những quy định cụ thể về cơng nhận làng văn hóa: 1. Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
2. Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. 3. Có mơi trường cảnh quan sạch đẹp.
4. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. [31]

2.1.3. Chủ trương của Đảng bộ huyện Phú Bình.


Thực hiện theo chủ trương của Đảng bộ huyện Phú Bình trong các kỳ Đại hội Đảng lần thứ XXIII 112000, XXIV 102005, XXV 82010 “Tăng
cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo và quản lý của Nhà nước trong các hoạt động văn hóa, quản lý khai thác, phát huy những giá trị về văn hóa, du lịch... trên địa
bàn huyện. Thực hiện tốt phong trào: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa…”[16, 25], Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình đã đề ra chương
trình, kế hoạch phát triển đời sống văn hóa cơ sở huyện. Thứ nhất, về mục đích yêu cầu, Huyện uỷ và UBND huyện khẳng định
phong trào cần đạt những mục đích sau:
24
- Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong các cấp ủy Đảng, Chính quyền, ban ngành, đoàn thể, từ trong các cơ quan nhà nước đến ngoài xã hội, trong cán
bộ, đảng viên,các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa và con người trong sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của huyện.
- Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban ngành, đồn thể để tạo nên sức mạnh đồng bộ, đẩy
mạnh các phong trào đang triển khai như: phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng phong trào “Người tốt việc tốt”, phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…đạt chuẩn văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện theo
gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”…. - Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa văn hóa, xây dựng và từng bước
nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đồng bộ cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nội dung, phương thức hoạt động và
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. - Phối hợp và đẩy mạnh các phong trào quần chúng hiện có trong phong
trào chung TDĐKXDĐSVH, đồng thời lồng ghép bổ sung nội dung văn hóa vào các phong trào hiện có của các ban ngành, đoàn thể ở các địa phương
trong huyện. - Phát huy sức mạnh tổng hợp của phong trào TDĐKXDĐSVH, tạo
chuyển biến cơ bản trong việc: thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng mơi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn, phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống lành mạnh của dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hóa thơng tin – thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho
nhân dân, nhất là những nhân dân ở vùng núi, vùng khó khăn của huyện. Đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị của huyện.
Thứ hai, về mục tiêu và những nội dung chủ yếu, bao gồm những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Đó là:
25
Đối với mục tiêu chung, trong thời gian tới cần huy động sức mạnh của toàn đảng, toàn dân mọi nguồn lực xã hội tập trung vào hai lĩnh vực cụ thể
như sau: 1. Đoàn kết xây dựng tư tưởng đạo đức lối sống và nếp sống lành mạnh,
tốt đẹp. 2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức
xã hội phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nội dung cơ bản của phong trào “Toàn dân kết đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” được thể hiện ở 05 nội dung sau: 1. Đoàn kết giúp đỡ nhau Phát triển kinh tế, phát huy các thành phần kinh
tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế huy động được nhiều nguồn nhân lực, tạo nhiều việc làm để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng;
2. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; 3. Xây dựng nếp sống văn minh;
4. Xây dựng mơi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn; 5. Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao và nâng cao chất lượng các
hoạt động văn hóa - thể thao cơ sở. Trên cơ sở những mục tiêu, yêu cầu và nội dung như trên, Huyện Phú
Bình đã xác định các phong trào cụ thể để phát triển, theo đó phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần được xác định là phong
trào quần chúng rộng lớn, mọi cá nhân tập thể trong xã hội đều có trách nhiệm tham gia:
- Xây dựng người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến; - Xây dựng gia đình văn hóa;
- Tồn dân đồn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư; - Xây dựng nếp sống văn hóa tại các cơng sở, doanh nghiệp, các đơn vị lực
lượng vũ trang; - Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại
- Đẩy mạnh phong trào học tập, lao động, sáng tạo.
26
Trong đó cũng đề ra những tiêu chuẩn chung để được công nhận làng, khu dân cư văn hóa của huyện và tỉnh gồm 4 tiêu chuẩn sau:
- Có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; - Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú;
- Có mơi trường cảnh quan sạch đẹp; - Thực hiện tốt pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây
dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, khu dân cư.[4] Huyện ủy và UBND huyện xác định tầm quan trọng của cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một cuộc cách mạng trong thời kì đổi mới đất nước, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo mọi tầng
lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trong cơng cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện
và đất nước. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên và sự hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác xây dựng Làng văn hóa,
Ban chỉ đạo phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phú Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng làng văn
hóa theo từng năm, chỉ đạo Phòng văn hóa thơng tin phối hợp với Phòng tư pháp huyện hướng dẫn Ban văn hóa, Ban tư pháp các xã, thị trấn tham mưu
kịp thời cho ban chỉ đạo, đồng thời trực tiếp hướng dẫn các làng xây dựng hương ước và tổ chức phát động xây dựng làng văn hóa.
Phong trào đã phối hợp đồng bộ với các phong trào khác như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm
nghèo, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa, xóa nhà tranh, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nơng
nghiệp, dồn điền đổi thửa…đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong nhân dân.
2.2. Kết quả thực hiện phong trào xây dựng các làng, khu dân cư văn hóa của huyện Phú Bình giai đoạn 2001 – 2010
Ngay từ đầu năm 1980, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn
hóa” đã được triển khai và phát triển tại một số xã thuộc vùng sơng Máng
27
phía Nam huyện như Thanh Ninh, Lương Phú, Tân Đức, Dương Thành, Kha Sơn, Xuân Phương, Thị trấn Hương Sơn. Tuy nhiên phong trào này còn nhỏ
lẻ ở một số chòm xóm, khu dân cư nhất là mới tập trung nhiều ở xây dựng gia đình văn hóa.
Từ năm 1989 đến 1995, chủ yếu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” do UBMTTQ Việt Nam các cấp chủ
trì xây dựng, phát động và triển khai. Từ đây xây dựng được các mơ hình, điểm sáng về khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa như xóm Chiềng, xóm
Việt Ninh Lương Phú, xóm Quán, xóm Nam Hương, xóm Phú Thanh Thanh Ninh, xóm Vàng Tân Đức, xóm Phú Lâm Kha Sơn, xóm Hòa
Bình Thị trấn Hương Sơn… Các khu dân cư này sớm phát triển kinh tế bước đầu xây dựng thiết chế văn hóa và đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành
mạnh hơn. Đến năm 1995, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” trên cơ sở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” mới thực sự được coi trọng và phát triển. Cũng từ năm 1995,
phong trào xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa, Khu dân cư tiên tiến mới chính thức được phát động ở các xã phía Nam do cấp ủy và chính quyền
cùng với Ủy ban mặt trận Tổ quốc chủ trì triển khai. Năm 1997, xóm Chiềng xã Lương Phú đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, đồng thời cũng là xóm
đầu tiên của huyện được cơng nhận danh hiệu chính thức của UBND huyện, UBND tỉnh.
Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt là sau khi có Nghị
quyết Trung ương 5 khóa VIII, kết luận Hội nghị Trung ương 10 khố IX về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân
tộc, công tác chỉ đạo phong trào xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa ở huyện Phú Bình được các cấp ủy Đảng và Chính quyền xác định là một trong
các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đánh
28
giá, rút kinh nghiệm và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó, phong trào phát triển mạnh ở khắp các xóm, xã, thị trấn trong huyện.
Việc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của
Trung Ương và Tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Ngun, UBND huyện
Phú Bình, Phòng Văn hóa Thông tin huyện, các ban ngành thành viên của ban chỉ đạo phong trào… nghiêm túc và có hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức
cho cấp ủy và chính quyền các cấp thấy rõ hơn tầm quan trọng của đời sống
văn hóa đối với đời sống xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu
vừa là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị tư
tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung coi trọng nghĩa tình lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa
trong gia đình, cộng đồng xã hội. Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc,
phát huy tinh thần yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, xây dựng bảo vệ tổ quốc” [11, 480]
Công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân luôn được coi trọng, thường xuyên và ngày càng có hiệu quả từ huyện đến xã, thị trấn, xóm
tổ dân phố, bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động phong phú đa dạng như hội họp, tuyên truyền thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa của các
đồn thể quần chúng ở địa phương. Có thể nói thơng qua cơng tác tun truyền đã động viên khích lệ được các tầng lớp nhân hăng say lao động sản
xuất và tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động của phong trào. Trong 5 năm 2005 -2010 huyện đã vận động được 1910 hộ dân tự nguyện hiến trên
220.000m
2
đất để xây dựng 22 tuyến đường với tổng chiều dài 79,74 km tiêu biểu như xã Bàn Đạt, Đồng Liên, Dương Thành, Tân Đức, …[18, 4]
29
Sự phối hợp của các ngành, các cấp ngày càng chặt chẽ và có quy chế hoạt động và chương trình phối hợp hoạt động. Các ban, ngành, đồn thể đã
chủ động xây dựng các phong trào theo đặc thù của từng đơn vị như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư”; Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp
nghĩa”; Ngành giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Nói khơng với tiêu cực trong thi cử, khắc phục bệnh thành tích trong
giáo dục”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Ngành Văn hóa Thơng tin chủ trì phong trào “Tồn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”, phong trào “ xây dựng gia đình văn hóa”, “Làng, Tổ dân phố văn hóa”; Liên đồn Lao động phát động phong trào “Xây dựng Cơ quan đạt
chuẩn văn hóa”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; Hội Cựu Chiến binh đẩy mạnh phong trào “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ”, “Xây
dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên cựu chiến binh gương mẫu, Gia đình Cựu Chiến binh văn hóa”; Hội phụ nữ phát động phong trào thi đua
“Giỏi việc nước đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội nơng dân với phong trào “Nơng dân thi
đua sản xuất kinh doanh giỏi, đồn kết giúp nhau xoa đói giảm nghèo và làm giàu”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” …; Ngành cơng an đẩy
mạnh phong trào “Tồn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân xây dựng điểm sáng văn hóa, xây dựng mơ
hình địa phương khơng mắc tệ nạn xã hội, khơng có người vi phạm pháp luật... Với sự phối hợp tham gia, đồng thuận của các ban ngành các hoạt động
của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào nề nếp, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
tồn xã hội, kìm hãm và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nâng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo thành động
lực lớn động lực lớn động viên nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng Làng văn hóa.
30
Từ năm 2000, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng Làng văn hóa nói riêng ngày càng được
đơng đảo nhân dân hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, tiêu biểu nhất là phong trào xây dựng Gia đình văn hóa và phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến.
Đây là hai phong trào nòng cốt của phong trào xây dựng Làng văn hóa. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa: Gia đình là tế bào của xã hội, nơi
duy trì nòi giống, là mơi trường quan trọng hình thành, ni dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp,
chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: nhiều gia đình cộng
lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình
Tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hơn nhân và gia đình vào ngày 10101959. Xây dựng gia đình đạt
chuẩn văn hóa chính là nền tảng vững chắc cho phát triển xã hội. Với sự triển khai đồng bộ, tích cực của ban chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể cùng
sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, ý thức tự giác xây dựng văn hóa từ mỗi thành viên, mỗi gia đình và cả cộng đồng xã hội, phong trào
xây dựng gia đình văn hóa năm 2010 đã phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Các gia đình đã gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định chung của địa phương; tự giác, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận
động do Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa phát động như: ni con khỏe dạy con ngoan; gia đình hòa thuận hạnh phúc,
tiến bộ; gia đình hiếu học; gia đình làm kinh tế giỏi…
.
Tính đến năm 2010 tồn huyện đã có 25.134 hộ gia đình được cơng nhận Gia đình văn hóa [39].
Qua đó tinh thần đồn kết trong nhân dân được phát huy, các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, dòng họ và làng xã được bảo tồn, góp phần quan
trọng vào việc thực hiện quy ước xây dựng Làng văn hóa. Phong trào xây dựng Khu dân cư tiên tiến là cơ sở của cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Mặt
31
trận Tổ quốc chỉ đạo thực hiện. Cuộc vận động có nội dung rộng lớn mang tính tồn dân, tồn diện có tính kế thừa và phát huy những kinh nghiệm vận
động quần chúng của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Cuộc vận động đã quy tụ và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu
nước, góp phần to lớn cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện các chính sách xã hội góp
phần quan trọng vào việc hồn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Công tác tuyên truyền và thực hiện 6 nội dung 8 mục tiêu của cuộc vận động
ngày càng mở rộng, có chiều sâu và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều nội dung của phong trào có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và
chất lượng như khu dân cư khơng có người vi phạm pháp luật năm 2008 là 196 xóm năm 2009 là 205 xóm; khu dân cư khơng có đường lầy lội, nhà ranh
vách đất năm 2008 là 134 năm 2009 là 176 xóm... [39]
Mười năm qua 2000 - 2010, từ chỗ phong trào mới xây dựng đến nay phong trào đã phát triển rộng khắp trên địa bàn 21 xã, thị trấn và 315 khu dân
cư, xóm tổ dân phố trong tồn huyện. Nhất là khi Trung ương có cơ chế sát nhập 2 cuộc vận động: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống
mới ở khu dân cư do UBMTTQ chủ trì và cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa do bộ văn hóa thơng tin chủ trì thành phong trào rộng
lớn hơn là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như hiện nay.
Xây dựng Làng văn hóa chính là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Làng truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố văn hóa tiến bộ của
thời đại. nó phù hợp với những phong tục tập quán của địa phương. Chính vì vậy mà phong trào xây dựng Làng, khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa đã
được nhân dân đơng đảo hưởng ứng vì nó đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của quần chúng nhân dân. Tính đến cuối năm 2010 trên tồn
huyện có 687 lượt làng văn hóa được cơng nhận đạt danh hiệu Làng văn hóa, trong đó đạt danh hiệu 1 năm là 288 làng, 2 năm là 175 làng, 3 năm là 105
làng, 4 năm là 54 làng, 5 năm là 3 làng, 6 năm là 19 làng, 7 năm là 11 làng, 8 năm là 4 làng, 9 năm là 7 làng, 10 năm là 1 làng, 11 năm là 1. Số làng văn hóa
từ năm 2000 – 2010 được cụ thể bằng bảng số liệu sau:
32
Bảng 2.1: Thống kê số làng văn hố ở Phú Bình 2000 – 2010
STT Tên xã, thị trấn
Số làng văn hóa qua các năm
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1
Dương Thành 1
4 6
8 5
8 9
9 8
2 Tân Đức
1 2
6 2
4 6
8 7
5 3
3 Thanh Ninh
2 3
4 5
7 2
6 8
3 8
7 4
Lương Phú 1
3 5
4 7
6 10
7 6
6 6
5 Kha Sơn
1 1
1 3
1 2
2 1
6 TT.Hương Sơn
3 4
6 7
2 4
8 8
7 5
6 7
Xuân Phương 1
1 1
1 1
3 2
1 3
8 Bảo Lý
1 3
3 3
2 9
Đào Xá 2
2 2
3 3
1 2
10 Đồng liên 1
1 1
2 2
2 3
2 3
11 Bàn Đạt 1
1 1
2 2
2 3
1 12 Tân Khánh
2 2
2 2
1 4
3 4
7 4
5 13 Tân Kim
3 3
3 4
3 4
7 3
14 Tân Thành 1
1 1
15 Tân Hòa 1
1 1
2 1
2 1
1 1
2 16 Hà Châu
1 1
2 5
6 4
2 3
3 1
1 17 Thượng Đình
1 1
1 1
18 Nga My 1
2 1
2 1
1 19 Úc Kỳ
1 3
1 1
1 1
1 20 Nhã Lộng
1 4
1 2
4 8
8 5
2 21 Điềm Thụy
1 Tổng
10 18
33 48
55 52
65 66
65 59
54
Nguồn: báo cáo tổng kết phong trào xây dựng Làng văn hóa của ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”
Qua bảng số liệu trên chúng ta có thể thấy phong trào đã có sự chuyển biến. Trong những năm đầu phong trào mới được phát động, sự phối hợp chỉ đạo giữa
các ngành, các cấp được chặt chẽ, công tác tuyên truyền được coi trọng và được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân số lượng các xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa
có chiều hướng tăng lên nhanh năm 2000 mới có 10 xóm đạt Làng Văn hóa đến
33
năm 2007 đã có 66 Làng. Nhưng cũng có thể thấy rằng trong 3 năm gần đây 2008, 2009, 2010 số lượng các làng văn hóa lại có xu hướng giảm dần 2009 giảm 6 xóm
so với 2008, năm 2010 giảm 5 xóm. Nguyên nhân là do các xóm khi đạt danh hiệu Làng văn hóa khơng chú trọng quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện phong trào, ban
chỉ đạo phong trào không đi sâu sát vào nhân dân. Vì vậy mà những chỉ tiêu xây dựng Làng văn hóa bị vi phạm như có hộ gia đình sinh con thứ 3, hay có thành viên
của xóm mắc tệ nạn xã hội…. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,
Phòng văn hóa thơng tin huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân, phát động các
phong trào xây dựng làng văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các cấp chính quyền đã vận động nhân dân tích cực tham gia đăng ký xây dựng gia
đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến để được cơng nhận làng văn hóa. Làm tốt cơng tác vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền vật liệu cơng sức để xây dựng cơ sở
hạ tầng như nhà văn hóa, mua sắm các thiết chế văn hóa để phục vụ các hoạt động của phong trào, xây dựng đường điện, cứng hóa kênh mương thủy lợi, huy động
hàng chục vạn ngày cơng làm đường liên xóm, hỗ trợ nhau xóa nhà dột nát, xóa hộ nghèo…trong đó nhân dân đóng góp hàng chục tỉ đồng. Tích cực tham gia các lớp
bồi dưỡng, tập huấn về làm kinh tế, các phong trào văn hóa để triền khai thực hiện tại cơ sở. Chăm lo công tác giáo dục của con em tại cộng đồng, khơng để tình trạng
trẻ em đến tuổi không được đến trường. Phong trào xây dựng Làng văn hóa đã huy động được nhiều nguồn nhân lực từ trong nhân dân, các tổ chức xây dựng được
nhiều thiết chế văn hóa như: nhà văn hóa, phòng đọc sách, tủ sách báo, đài truyền thanh… góp phần nâng cao mức hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa cho nhân dân, làm
cho cảnh quan của các khu vực trong huyện ngày càng khang trang, nề nếp hơn. Bảng số liệu dưới đây sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát hơn:
34
Bảng 2.2: Thống kê cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hoá 10 năm 2000 – 2010
ST T
Đơn vị xã, thị trấn
Số xóm,
Tổ dân
phố
Đã xây
nhà văn
hóa
Thư viện
xóm, xã
Sân nhà
văn hóa
Sân thể
thao Số xóm
có đường
bê tơng Quy
ước đã được
phê duyệt
Số xóm chưa có
đất xây nhà
văn hóa
Số xóm
dùng điện
hạ thế
1 Dương Thành
20 20
20 9
1 20
20 2
Tân Đức 17
17 1
17 5
8 17
3 Thanh Ninh
14 14
1 14
4 5
14 4
Lương Phú 12
12 2
12 4
3 8
12 5
Kha Sơn 18
17 1
17 3
5 8
1 18
6 TT. Hương Sơn
19 18
1 18
5 3
15 1
19 7
Xuân Phương 14
13 13
1 5
8 1
10 8
Bảo Lý 12
12 12
5 1
7 12
9 Đào Xá
7 7
7 4
5 7
10 Đồng Liên 10
10 10
3 3
5 10
11 Bàn Đạt 12
12 12
2 13
12 12 Tân Khánh
25 19
1 19
5 14
6 25
13 Tân Kim 17
17 1
17 2
12 17
14 Tân Thành 12
11 2
11 5
12 1
12 15 Tân Hòa
14 14
1 15
9 11
14 16 Hà Châu
15 7
7 8
8 8
15 17 Thượng Đình
15 15
1 15
2 14
15 18 Nga My
26 11
11 2
7 25
15 26
19 Úc Kỳ 15
14 14
8 9
1 15
20 Nhã Lộng 14
14 1
14 10
9 14
21 Điềm Thụy 7
7 1
7 1
6 7
Tổng 315
281 14
238 72
42 227
34 315
Nguồn: Báo cáo tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa của ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”
Nhờ có các thiết chế văn hoá mà phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được đẩy mạnh. Thơng qua các hoạt động văn hố, thể thao, nhân
dân được vui chơi, giải trí, sống lành mạnh, làm chủ cuộc sống của mình và cải thiện sức khỏe, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
35
Qua bảng 2.2 chúng ta cũng có thể thấy rằng ở những xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa” những thiết chế văn hóa càng được quan tâm xây dựng
như ở Dương Thành là một trong những xã có nhiều xóm đạt danh hiệu làng văn hóa năm 2010 có 8 xóm được cơng nhận làng văn hóa, 100 xóm đã có
quy ước văn hóa được phê duyệt, 100 xóm đã xây nhà văn hóa, 100 số xã trong huyện đã có điện thắp sáng. Bên cạnh đó ở một số xã vẫn chưa được
quan tâm đến xây dựng những thiết chế văn hóa như xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tơng, xây dựng thư viện của xóm xã, sân vận động của xóm
khơng còn được rộng rãi như trước mà đã bị đem bán hoặc sử dụng vào những mục đích khác chỉ còn sân vận động của xóm Lân xã Lương Phú là còn
sân vận động của xóm, nhiều xã khơng có xóm nào có đường bê tơng như Tân Hòa, Bàn Đạt, Tân Đức... Những thiết chế này cũng là một trong những tiêu
chí để xét cơng nhận Làng văn hóa. Song song với việc xây dựng thiết văn hóa như nhà văn hóa, thư viện
xóm xã, sân vận động, bê tơng hóa đường làng…, các Làng Khu dân cư còn tích cực xây dựng, chỉnh sửa hương ước, quy ước để áp dụng thực hiện một
cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở. Hiện nay, toàn huyện đã có 227315 xóm có Quy ước, Hương ước văn hóa được các cấp thẩm quyền
phê duyệt. Tiêu biểu là Thanh Ninh 100 xóm có quy ước văn hóa được các cấp phê duyệt. Thơng qua quy ước đã góp phần quan trọng vào định hướng
mọi người dân trong cộng đồng dân cư thực hiện pháp luật, điều chỉnh các mối quan hệ mang tính tự giác, tự quản, góp phần giữ gìn và phát huy thuần
phong mỹ tục và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đề cao được các chuẩn mực đạo đức xã hội, đồng thời là cơng cụ duy trì an ninh
chính trị, trật tự an tồn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ mơi trường.
Phong trào xây dựng làng văn hố đã tập trung được trí tuệ, tinh thần, tâm huyết và sức dân trong việc khai thác và phát huy mọi tiềm năng, thế
mạnh để bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của các làng quê. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy tốt; hạn chế
36
loại bỏ dần những hủ tục; từng bước xây dựng nếp sống văn minh đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư, các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ
hơn vai trò tích cực, tác động mạnh vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự tham gia rộng khắp, tự giác của đông đảo nhân dân tạo nên những nét đẹp mới
trong chuẩn mực văn hóa và trong nhân cách con người Việt Nam như: Gia đình văn hóa, Xóm văn hóa, Khu phố văn hóa, Đường phố văn hóa, Chợ văn minh,
Gương người tốt việc tốt…. Thơng qua các phong trào xây dựng làng văn hóa, xây dựng mơi trường
văn hóa, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn, tính năng động sáng tạo tham gia xây dựng, hoạt động văn hóa được phát huy mạnh hơn,
nhiều nét đẹp đạo đức văn hóa đươc hình thành, góp phần hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội, giữ vững sự nghiệp phát triển xã hội.

2.3. Tác động của phong trào về kinh tế, văn hóa – xã hội.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ trương của Đảng bộ huyện Phú Bình.

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×