1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 79 (trang)
Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ - 79trang

Để hoạt động của các nhà văn hóa ln sơi nổi, hấp dẫn, ban chỉ đạo phong trào huyện đã hướng dẫn cho các xã, thị trấn tổ chức xây dựng nhiều
câu lạc bộ như các câu lạc bộ phụ nữ, không sinh con thứ 3, pháp luật, khuyến nông, hội nông dân, các câu lạc bộ thể dục thể thao văn nghệ,… Vì
vậy mà hoạt động văn nghệ thể dục thể thao quần chúng của huyện phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào đi vào thực tế hơn.
Khi nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân ngày càng cao cần phải tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa,
phải được xây dựng khang trang, được trang thiết bị hiện đại, phải trở thành nơi tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa bổ ích cho từng làng, từng
khu dân cư. Phấn đấu đến năm 2015 đạt các chỉ tiêu sau:
+ 100 xóm tổ dân phố có quy ước, hương ước văn hóa được phê duyệt hoặc bổ sung chỉnh lý hợp lý.
+ 95 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa. + 80 xóm, tổ dân phố có sân chơi thể thao.
+ 100 số xóm, tổ dân phố đăng kí xây dựng làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến. + 100 cơ quan, đơn vị, trường học đăng kí xây dựng cơ quan văn hóa.
+ 95-97 hộ gia đình đăng kí xây dựng gia đình văn hóa. + Có 40 xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa.
+ Có 40 xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến. + Có 90 trở lên hộ nhân dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
+ 90 xóm, tổ dân phố có đội văn nghệ, thể thao. + 40 xã, thị trấn xây dựng nhà văn hóa xã.
+ Hồn chỉnh lắp đặt 100 xóm, tổ dân phố có loa FM. + 30 xóm, xã có thư viện cấp xóm, xã.[3, 10 - 11]

3.2. Bài học kinh nghiệm


Phong trào “TDĐKXDĐSVH” nói chung và xây dựng Làng Khu dân cư văn hóa của huyện Phú Bình nói riêng đã thực sự đi sâu vào trong nhân
49
dân. Qua phong trào sức dân được khơi dậy, đóng góp cơng sức và trí tuệ vào công cuộc đổi mới đất nước, đem lại bộ mặt mới cho nơng thơn huyện Phú
Bình trong thời kỳ cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế thiếu sót. Từ quá trình thực hiện phong trào
xây dựng làng văn hóa ở huyện Phú Bình trong 10 năm2001- 2010, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là: Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và quán triệt các chủ
trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển văn hố. Tăng cường cơng tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm tuyên
truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tích cực cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng người từng gia đình thi
đua phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, Làng, khu dân cư văn hóa, nắm được các yêu cầu, mục đích, ý nghĩa cũng như tiêu chuẩn GĐVH, LVH,
KDCTT
Hai là: Các cấp uỷ đảng, chính quyền cần chủ động, sáng tạo, đề ra
những phong trào cụ thể để định hướng cho phong trào xây dựng các làng, khu dân cư văn hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện đồng thời chỉ đạo
quyết liệt quá trình thực hiện ở địa phương. Tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, triệt để khai thác và
phát huy mọi khả năng trong nhân dân để xây dựng phong trào.
Ba là: Nhận thức đúng vai trò của quần chúng, trên cơ sở đó đẩy mạnh
việc tuyên truyền để mọi quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của phong trào và tích cực tham gia đóng góp, xây dựng làng, khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn
hố. Vì quần chúng chính là người trực tiếp thực hiện những tiêu chí xây dựng Làngkhu dân cư văn hóa
Bốn là: Trong cơng tác lãnh đạo, chỉ đạo cần triển khai kịp thời các văn
bản của Đảng và Nhà nước về văn hóa tới các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền, sự
phối hợp và chủ động thường xuyên của các ban ngành đoàn thể các cấp địa phương cơ sở, cơ quan, đơn vị.
50
Năm là: Bên cạnh sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính
quyền đối với phong trào, cần quan tâm đến cơ chế, chính sách đầu tư về mọi mặt, nhất là kinh phí đối với hoạt động của BCĐ các cấp, đầu tư phương tiện
cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm tạo điều kiện cho các thơn, bản, làng phát huy hết điều kiện thuận lợi để tổ chức triển khai chỉ
đạo phong trào.
Sáu là: Thường xuyên kiện toàn BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”
các cấp phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, đẩy mạnh hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời nắm
bắt tình hình và tìm ra các giải pháp để thúc đẩy và phát triển phong trào. Có những hình thức biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, gia đình văn hóa
Làng, khu dân cư văn hóa trong thực hiện phong trào để thức đẩy phong trào ngày một phát triển mạnh và đi sâu vào cuộc sống của mỗi người dân.
Bảy là: Tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 1811 hàng
năm. Đồng thời tổ chức cho nhân dân đăng ký thực hiện cam kết xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, làng văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh
theo quy ước, hương ước văn hóa của xóm, làng. Qua đó phát huy tinh thần tự quản trong nhân dân. Thường xuyên xây dựng, bổ sung và điều chỉnh và nâng cao
điều kiện quy ước, hương ước của làng, khu dân cư cho phù hợp với tình hình của huyện trong giai đoạn mới để ngày càng đẩy mạnh chất lượng phong trào.
Tiểu kết
Mười năm qua với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phong trào xây dựng Làng,
khu dân cư văn hóa cùng với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi và đạt
được những thành tựu đáng kể. Nhiều làng văn hóa đã đạt danh hiệu làng văn hóa trong nhiều năm như xóm Đồng Tiến 1 xã Tân Khánh liên tục trong 11
năm, xóm Vàng xã Tân Đức là một trong những điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện phong trào này. Qua phong trào thì tình làng
nghĩa xóm được gắn kết hơn, những giá trị văn hóa truyền thống của làng
51
xóm được giữ vững và phát triển. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng, phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các vùng trong huyện nhũng xóm, xã miền
núi phong trào chưa thực sự phát triển, bề rộng chưa đi đôi với chiều sâu, chất lượng chưa tương xứng với số lượng cho nên hiệu quả của phong trào chưa
cao. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây số lượng Làng, Khu dân cư văn hóa đang có xu hướng giảm dần, ở một số Làng văn hóa những nếp sống mới
chậm được hình thành, thực hiện nếp sống văn minh chưa có sự chuyển biến rõ rệt, lối sống thiếu văn hóa, phi đạo đức, tệ nạn xã hội ngày càng tăng…
Những thếu sót hạn chế đó ngồi những ngun nhân chủ quan còn có những ngun nhân như số hộ trong xóm q đơng nên việc thực hiện cũng gặp
nhiều khó khăn, nhân dân có ý muốn tách xóm. Vì vậy cần có những giải pháp thích hợp để đưa phong trào đi lên trong những năm sau.
KẾT LUẬN
52
Nhìn lại một cách tổng quát phong trào xây dựng Làng văn hóa trên tồn huyện Phú Bình trong 10 năm từ 2001 đến năm 2010 có thể rút ra một
số kết luận sau:
1. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một nhiệm vụ có ý nghĩa Chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ngay từ những ngày
đầu mới thống nhất đất nước thì văn hóa đã được coi là một mặt trận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới
thì vấn đề xây dựng đời sống văn hóa càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hơn, đặc biệt là sau hội nghị Trung Ương 5 khóa VIII Đảng ta đã đưa ra
nhiều Nghị quyết về văn hóa ở các cấp độ khác nhau. Những thắng lợi đã đạt được trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”, 20 năm phong trào “xây dựng Làng văn hóa” đã khẳng định đường lối văn hóa đúng đắn của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Đường lối văn
hóa đúng đắn và sáng tạo của Đảng là cơ sở để chúng ta tiến hành và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát huy vai trò văn
hóa đối với phát triển kinh tế xã hội, củng cố chế độ chính trị xã hội, phát huy vị thế của Việt Nam trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa thế giới.
2. Phú bình là một huyện trung du miền núi phía Nam tỉnh Thái Nguyên, có điều kiện địa lý khơng thuận lợi, đời sống của một bộ phận nhân
dân còn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, tư tưởng trọng nam khinh nữ cò nặng nề…đã cản trở việc xây dựng Làng văn hóa. Nhưng với sự lãnh đạo của các
cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, sự đoàn kết, tự giác của nhân dân các địa phương trong huyện Phú Bình, phong
trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng trực tiếp đến cách nghĩ, lối sống và tinh thần của
nhân dân nói chung, các cơ quan đơn vị nói riêng, từng bước ngăn chặn sự thoái hoá về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng mơi trường văn
hố ngày càng lành mạnh trên địa bàn tồn tỉnh. Đây cũng là động lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian
qua và những năm tiếp theo. Cuộc vận động đã nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, làm lành mạnh mơi trường xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của
nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
3. Quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu Làng văn hố của huyện khơng chỉ tác động tích cực đến việc ổn định, củng cố hệ thống chính trị ở cơ
53
sở, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và phát triển kinh tế, xố đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng mà còn giữ vững
kỷ cương, phép nước, tạo ra sự ổn định, an tồn trật tự an ninh ở nơng thơn, làm cho người nông dân được thật sự làm chủ cuộc sống trong làng quê của
mình. Phong trào đã làm cho nhân dân sống với nhau thân thiện, gần gũi, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau vượt qua hoạn nạn hướng tới xây dựng làng quê “thuần
phong mỹ tục”. Thực hiện tốt các Quy ước, Hương ước và xây dựng làng văn hoá đã làm cho mỗi người dân và từng gia đình, từng cộng đồng dân cư ngày
một thấm sâu các chuẩn mực về văn hoá, tạo ra một lối sống vệ sinh, nhân ái và ngày càng tiến bộ văn minh.
4. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói chung và phong trào xây dựng Làng
văn hóa nói riêng ở nhiều nơi còn bộc lộ những yếu kém phải rút kinh nghiệm và chỉnh sửa như là chúng ta chưa đạt được nhiều mô hình làng văn hố xuất
sắc có tính đỉnh cao. Chất lượng làng văn hố cũng khơng đồng đều và có sự cách biệt nhau ở các khu vực, các vùng miền. Nhiều địa phương chất lượng
làng văn hoá giảm sút và nảy sinh những diễn biến phức tạp về xã hội. Tại nhiều địa phương, công tác xây dựng làng văn hố vẫn còn bị xem nhẹ do
thiếu sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền. Vấn đề phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng làng văn hoá chưa thật sự
nghiêm túc và dân chủ, còn mang tính chiếu lệ, đối phó ở một số địa phương. Đời sống của một bộ phận dân cư trong các làng văn hố còn gặp nhiều khó
khăn. Nhiều làng văn hố có tỷ lệ hộ gia đình văn hố chưa cao. Cơng tác xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá ở nhiều địa bàn dân cư chưa đạt được kết quả
tốt; công tác xây dựng làng văn hố còn thiếu những giải pháp bền vững.
Tóm lại trong 10 năm 2001 - 2010 thực hiện, duới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Bình và Ban chỉ đạo phong trào của huyện, Phong trào
xây dựng LàngKhu dân cư văn hoá cũng như phong trào Tồn dân xây dựng đời sống văn hóa của huyện đã đạt đuợc kết quả đáng mừng. Phong trào đã
góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Vì vậy trong những năm tới chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa để đưa nền kinh tế
của huyện ngày càng phát triển.
TÀI KIỆU THAM KHẢO
54

1. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình 2005, Lịch sử Đảng bộ huyện Phú


Bình, Huyện ủy Phú Bình.

2. Ban chỉ đạo Trung ương phong trào tồn dân xây dựng đời sống văn hóa 2006,


Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, Hà Nội.
3. Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Báo cáo tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 –
2010, Lưu trữ tại phòng văn hóa thơng tin huyện Phú Bình. 4. BCH Đảng bộ huyện Phú Bình, chương trình số 08CTr – HU, ngày
1592006 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIV, chương trình phát triển đời sống văn hóa cơ sở huyện Phú Bình giai đoạn 2006 – 2010. Lưu trữ tại phòng
văn hóa thơng tin huyện Phú Bình. 5. Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Thái Nguyên, Tài liệu hội
nghị biểu dương các điển hình tiên tiến 10 năm phong trào TDĐKXDĐSVH; 15 năm cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC; 10 năm thực hiện cuộc vận động
ngày vì người nghèo Thái Ngun. Lưu trữ tại Phòng văn hóa thơng tin huyện Phú Bình.
6. Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cục văn hóa cơ sở 2008, văn bản của nhà nước về nếp sống văn hóa, Hà Nội.
7. Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh 2002, Văn hóa các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng, Nxb chính trị quốc gia Hà Nội.
8. Đảng cộng sản Việt Nam 1996, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Sự thật Hà Nội.
9. Đảng cộng sản Việt Nam 2001, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Sự thật Hà Nội.
10. Đảng cộng sản Việt Nam 2006, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb chính trị quốc gia Hà Nội.
11. Đảng cộng sản Việt Nam 2008, Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập Đại hội VI, VII,VIII, IX, X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
55

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài học kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(79 tr)

×