1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

KÕt thóc kiĨm to¸n

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (640.07 KB, 90 trang )


2.3. KÕt thóc kiĨm to¸n


Bước lập Báo cáo kiểm tốn và Thư quản lí cũng được thực hiện tương tự như kiểm toán ở Cty khách hành hạch toán thuế GTGT theo phương thức khấu
trừ. Chương II đã trình bày thực tế kiểm toán thuế GTGT do Cty Kiểm toán tư
vấn xây dựng Việt Nam thực hiện tại cty khách hàng hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp khấu trừ. Cuộc kiểm toán của Cty
Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam được bắt đầu bằng thư chào hàng. Khi khách hàng đồng ý kiểm toán, KTV phải lên kế hoạch phục vụ khách hàng bằng
việc lập kế hoạch kiểm tốn, sau đó thực hiện kiểm tốn và kết thúc kiểm tốn. Có thể thấy rằng việc kiểm toán khoản mục thuế GTGT được thực hiện
theo một chương trình kiểm tốn mẫu nhưng việc thực hiện này khơng rập khn máy móc theo chương trình có sẵn mà được áp dụng linh hoạt đối với
từng khách hàng. Việc thực hiện kiểm toán khoản mục thuế GTGT của Cty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam là hiệu quả và phù hợp với các Chuẩn
mực Kiểm toán Quốc tế và Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Chơng 3 Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn
thiện kiểm toán khoản mục thuế GTGT do Công ty kiểm toán t vấn xây dựng Việt
Nam thực hiện

I. Nhận xét kiểm toán khoản mục thuế gtgt tại C«ng ty


1. NhËn xÐt chung


Trong những năm qua tuy mới ra đời nhưng các Cơng ty kiểm tốn ở nước ta đã phát huy được vai trò kiểm tra, kiểm sốt của mình, góp phàn quan trọng
đưa nền kinh tế phát triển theo đúng quỹ đạo đã được hoạch định, làm lành mạnh hóa các mối quan hệ kinh tế, tạo lập hành lang pháp lí thuận lợi cho các
quan hệ kinh tế phát triển. So với sự phát triển của kiểm tốn ở các nước phát triển thì khoảng thời gian 10 năm xuất hiện trở lại đây của kiểm tốn ở nước ta
khơng phải là một khoảng thời gian dài nhưng với sự nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng và của các công ty kiểm tốn bước đầu đã hình thành trong suy nghĩ
của mọi người khái niệm, bản chất, chức năng và vai trò của kiểm tốn trong nền kinh tế thị trường.
Tuy nhiên Cơng ty Kiểm tốn tư vấn xây dựng Việt Nam và các cơng ty kiểm tốn độc lập khác vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động của mình.
Những khó khăn này khiến cho hoạt động kiểm tốn chưa thực sự phát huy hết vai trò của nó trong việc góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt
động kế tốn nói riêng và hoạt động kiểm tốn nói chung , góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lí từ đó góp phần làm trong sạch hoạt động tài chính
kế tốn tại DN. Một số khó khăn chủ yếu.
 Từ phía Nhà nước Sự ra đời của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã góp phần hướng dẫn cho
hoạt động kiểm tốn nhưng cho tới nay chỉ có 27 chuẩn mực được ban hành. Sự thiếu hụt này của hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam tạo mang lại cho
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

×