1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.68 KB, 111 trang )


1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của cơng ty.


Q trình SX và KD TM của cơng ty được thực hiện qua sơ đồ sau:
Biểu 1.1: Sơ đồ quá trình sản xuất và kinh doanh
SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C
Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Yêu cầu sản xuất
Mua vật tư
Thực hiện sản xuất
Nhà máy xe máy
KSC Ô tô PX
Lắp ráp
PX Lắp ráp
động cơ
PX cơ
điện PX
Hàn PX
Cabin PX
Lắp ráp
PX Sơn
KSC nhà máy Nhà máy Ơ tơ
Kho
Giao hàng Giao hàng
Kho
Giải thích q trình:
Khi phát sinh nhu cầu và yêu cầu từ các phân xưởng phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh thì các nhu cầu này sẽ được gửi lên các phòng
tương ứng để các cấp có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu. Nếu yêu cầu được phê duyệt thì các phòng sẽ tiến hành mua vật tư từ nhà cung cấp. Vật tư có thể
được mua từ nhà cung cấp nước ngoài hoặc nhà cung cấp trong nước. Vật tư sau khi nhập về sẽ tiến hành thực hiện sản xuất theo nhu cầu của từng nhà
máy: Nhà máy xe máy
Nhà máy xe máy bao gồm có hai phân xưởng: - Phân xưởng lắp ráp động cơ: Thực hiện việc lắp ráp động cơ xe máy từ
vật tư nhập khẩu từ nước ngoài hoặc mua từ trong nước. - Phân xưởng lắp ráp: Động cơ hoàn thành sẽ được chuyển qua phân
xưởng lắp ráp để hoàn thành sản phẩm xe máy. Sản phẩm hoàn thành sẽ được chuyển qua phòng kiểm tra chất lượng
KSC. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu thì đem nhập kho chờ tiêu thụ. Nếu không đạt yêu cầu ở khâu nào thì sẽ được chuyển về khâu đó để khắc phục.
Tiếp tục qua phòng kiểm tra chất lượng cho đến khi đủ tiêu chuẩn thì nhập kho.
Nhà máy ơ tơ Nhà máy ơ tơ bao gồm có 5 phân xưởng:
- Phân xưởng điện cơ: Phụ trách hệ thống điện và quản lý máy móc thiết bị, cơng cụ dụng cụ của toàn nhà máy.
- Phân xưởng hàn: Hàn các mảnh rời của cabin để ghép thành cabin.
SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế tốn 46C
- Phân xưởng cabin: Lắp ráp hồn thành cabin ô tô - Phân xưởng lắp ráp: lắp ráp hồn chính sản phẩm ơ tơ
- Phân xưởng sơn: Sơn tồn bộ sản phẩm ơ tơ để hồn thành sản phẩm. Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được chuyển sang phòng kiểm tra chất
lượng Ơtơ KSC. Đạt yêu cầu về chất lượng thì đem nhập kho chờ tiêu thụ. Nếu khơng đạt u cầu thì sẽ chuyển về các phân xưởng tương ứng để hoàn
chỉnh cho đến khi đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của cơng ty cổ phần Ơ tô TMT 1.3.1 . Đặc điểm của bộ máy tổ chức cơng ty
Doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu quả phải có một hệ thống bộ máy quản lý giỏi, có trình độ chun mơn cao và phù hợp với mơ hình tổ chức sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Cơng ty Cổ phần Ơtơ TMT là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất và kinh doanh,
cơ cấu tổ chức theo kiểu một cấp, gọn nhẹ phù hợp với u cầu quản lý. Từ tháng 12-2006 Cơng ty chính thức chuyển sang mơ hình của hoạt động của
Cơng ty Cổ phần và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của cơng ty CP TMT. Hiện nay mơ hình tổ chức quản lý của Cơng ty Cổ phần Ơtơ TMT được thể hiện
qua sơ đồ sau:
SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế tốn 46C
PHĨ CHỦ TỊCH HĐQT
PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phòng tổ chức
Hành chính
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY XE MÁY
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Ô TÔ
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CÔNG TY
TẠI BÌNH DƯƠNG GIÁM ĐỐC NHÀ
ĂN TẬP THỂ CƠNG TY
PHĨ GIÁM
ĐỐC NHÀ MÁY
PHĨ GIÁM
ĐỐC NHÀ MÁY
PHÓ GIÁM
ĐỐC NHÀ MÁY
PHÓ GIÁM
ĐỐC NHÀ MÁY
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI
NHÁNH PHÓ GIÁM
ĐỐC CHI NHÁNH
PHÓ GIÁM
ĐỐC NHÀ ĂN
PHÓ GIÁM
ĐỐC NHÀ ĂN
Bộ phận
chế biến
Các phòng
chức năng
Các phân
xưởng Sản
xuất Các
phòng Chức
năng Các
phân xưởng
Sản xuất
Các bộ phận
nghiệp vụ
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TỔNG GIÁM ĐỐC
PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phòng Tài
chính Kế tốn
Phòng Bán
hàng Phòng
xuất nhập
khẩu Trung
tâm ĐTTC
Phòng nội địa
hóa Phòng
dịch vụ sau bán
Hàng Phòng
Khoa học
cơng nghệ
Phòng KCS
Biểu 1.2 Sơ đồ tổ chức cơng ty
SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế tốn 46C

1.3.2 .Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

×