1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

- hành kế tốn XDCB: Do 1 kế tốn XDCB đảm nhận, với nhiệm - hành kế tốn lương và các khoản trích theo lương: Do 1 kế tốn - hành kế tốn cơng nợ: Do 1 kế tốn phải thu và 1 kế tốn thanh - hành kế tốn tiền mặt: Do 1 kế tốn tiền mặt phụ trách với - hành k

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.68 KB, 111 trang )


Biểu 1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Chức năng nhiệm vụ của mỗi phần hành kế toán. - Bộ phận lãnh đạo: Gồm có 1 trưởng phòng tài chính kế tốn và 2 phó
phòng. Với nhiệm vụ quản lý điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của phòng Tài chính Kế tốn của Cơng ty.
- Phần hành kế toán XDCB: Do 1 kế toán XDCB đảm nhận, với nhiệm
vụ theo dõi, hạch toán, tổng hợp các nghiệp vụ về XDCB.
- Phần hành kế toán lương và các khoản trích theo lương: Do 1 kế tốn
lương đảm nhận. Có nhiệm vụ hạch tốn lao động, kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương, tính và lập các bảng thanh toán lương, bảng thanh
toán BHXH theo từng bộ phận.
SV: Phan Thị Trang Lớp: Kế toán 46C
Trưởng phòng Tài chính – Kế tốn
Phó phòng Tài chính – Kế tốn
Phó phòng Tài chính – Kế toán
Kế toán XDCB
Kế toán Ngân
hàng Kế toán
Tiền lương
Kế toán TSCĐ
Kế toán phụ
trách khuyến
mại Kế toán
Tiền mặt
Kế toán thanh
toán
- Phần hành kế tốn cơng nợ: Do 1 kế tốn phải thu và 1 kế toán thanh
toán đảm nhận. Theo dõi tình hình cơng nợ, thanh tốn với khách hàng nội địa, khách hàng nước ngồi.
- Phần hành kế tốn tiền mặt: Do 1 kế toán tiền mặt phụ trách với
nhiệm vụ chính sau:
+
Theo dõi các khoản thu chi tiền mặt; + Kê khai thuế GTGT đầu vào liên quan đến chứng từ tiền mặt;
+ Kiểm tra các chứng từ thanh toán chi trực tiếp bằng tiền mặt trước khi trình kế tốn trưởng duyệt;
+ Hỗ trợ kế toán tiền gửi ngân hàng cập nhật, theo dõi tiền vay, tiền gửi ngân hàng, bằng tiền mặt, báo cáo thống kê tháng, quý, năm theo quy định
của luật thơng kê.
- Phần hành kế tốn ngân hàng
+ Lập hồ sơ, thủ tục vay ngân hàng, ủy nhiệm chi để thanh toán cho người bán trong nước;
+ Trực tiếp giao dịch với ngân hàng để lấy sổ phụ, chứng từ ngân hàng; + Cập nhật, theo dõi các khoản ký cược, ký quỹ tại các ngân hàng;
+ Phối hợp với kế tốn thanh tóan quốc tế cân đối hạn mức tín dụng, số dư tiền gửi đảm bảo đủ tiền ký quỹ mở LC và thanh tốn cho nhà cung cấp
nước ngồi.
- Phần hành kế toán TSCĐ: Do 1 kế toán TSCĐ đảm nhận, với nhiệm
vụ theo dõi tình hình tăng giảm của TSCĐ trong doanh nghiệp.
- Phần hành khuyến mại: Do một kế toán khuyến mại đảm nhận hạch

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (111 trang)

×