1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Vai trò của bảo đảm an toàn vốn tín dụng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG
ngân hàng có thể cho vay không cần phải có sự đảm bảo đối với món vay đó theo quy định. Mà ngợc lại, nếu khách hàng không đạt đợc các tiêu chuẩn đó
thì để hạn chế rủi ro, buộc ngân hàng phải thực hiện cho vay có bảo đảm. Đây là cơ sở để nguồn vốn tín dụng của ngân hàng luôn đợc đảm bảo an toàn
trong quá trình vận hành của mình. Nh vậy có thể nói rằng:
Bảo đảm an toàn vốn tín dụng là việc thiết lập những cơ sở pháp lý để có thêm nguồn thu nợ thứ hai ngoài nguồn thu nợ thứ nhất trong quan hệ tín
dụng của khách hàng với ngân hàng. Nguồn thu nợ thứ nhất của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh là
doanh thu đối với cho vay vốn lu động hoặc là khấu hao và lợi nhuận đối với cho vay trung và dài hạn để hình thành tài sản cố định; trong hoạt động cho
vay nguồn này lại là thu nhập của cá nhân nh tiền lơng, các khoản thu nhập tài chính lãi cho vay, lãi các chứng khoán, và các thu nhập khác.
Nguồn thu nợ thứ hai của ngân hàng đợc thiết lập để nhằm mục đích
bảo đảm an toàn vốn tín dụng, đề phòng trờng hợp nguồn thu nợ thứ nhất không có khả năng thu hồi đợc.

1.2.2. Vai trò của bảo đảm an toàn vốn tín dụng.


Trên thực tế, ở níc ta hiƯn nay do nỊn kinh tÕ míi chun sang cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, các công ty nớc ngoài vào nớc ta ngày càng nhiều,
các công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn cũng ngày một gia tăng và không phải công ty nào cũng có đủ vốn để thực hiện công việc kinh doanh
của mình. Do vậy, ngân hàng sẽ là ngời hỗ trợ một phần vốn rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này. Để thực hiện cho vay có
hiệu quả và an toàn thì ngân hàng tiến hành các nghiệp vụ cho vay dới nhiều hình thức có thể có tài sản làm đảm bảo hoặc không có tài sản làm đảm bảo
miễn là đảm bảo an toàn nguồn vốn của ngân hàng và tỷ lệ rủi ro xảy đến với ngân hàng ở mức thấp nhất. Trong một vài năm trở lại đây, trong hoạt động
HàNG
kinh doanh ngân hàng ở nớc ta đã xuất hiện một số cá nhân dùng giấy tờ sở hữu giả về tài sản làm phơng tiện cầm cố - thế chấp giao cho ngân hàng để
làm thủ tục vay vốn. Nếu cán bộ ngân hàng khi làm nhiệm vụ cho vay có đảm bảo bằng tài sản cầm cố - thế chấp mà không nêu cao cảnh giác trong khi cho
vay thì rất có thể thì sẽ mang lại rủi ro cho ngân hàng. Vì thế đảm bảo an toàn vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân
hàng. Tài sản đảm bảo cho một khoản vay không chỉ đơn thuần có ý nghĩa trong thời điểm phát sinh quan hệ vay mợn giữa ngời cho vay và ngời đi vay
mà trên hết nó là cơ sở để đảm bảo cho ngân hàng có thể xử lý thu hồi nợ nếu nh đến hạn mà con nợ không trả đợc nợ cho ngân hàng.
Khi đánh giá hoạt động của khách hàng, nếu thấy rằng nguồn thu nợ thứ nhất cha có cơ sở chắc chắn đảm bảo cho vốn vay của ngân hàng đợc thu
hồi đúng, đủ thì buộc ngân hàng phải thiết lập các cơ sở pháp lý để có thêm một nguồn thu nợ thứ hai bao gồm giá trị tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo
lãnh của bên thứ ba. Khi có quyết định cho vay ngời ra quyết định phải có câu trả lời cụ thể
về ba câu hỏi sau: + Khách hàng có mong muốn trả nợ không ?
+ Khách hàng có khả năng trả nợ không ? + Khả năng và ý muốn có đó có duy trì đợc trong suốt thời gian vay
vốn không ? Và muốn có câu trả lời có hay không hoặc ở mức độ nào thì đòi hỏi cán
bộ tín dụng ngân hàng phải tiến hành nghiên cứu và phân tích đợc khách hàng ở nhiều góc độ khác nhau để đa ra quyết định cho vay đúng và phù hợp
đối với cả ngân hàng và khách hàng. Trong quá trình cho vay các ngân hàng thờng đa ra các tiêu chuẩn để xét duyệt cho vay, nhng phải thấy rằng đây
không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất hay nói cách khác không phải là tiêu chuẩn mang tính nguyên tắc. Tuy vậy trên thực tế đôi khi các ngân hàng
HàNG
xếp đảm bảo vào vị trí số 1 và thậm chí có nhiều trờng hợp nó đợc coi là tiªu chn duy nhÊt trong xÐt dut cho vay. ChÝnh t duy này đã dẫn đến xuất hiện
hàng loạt các rủi ro trong cho vay của ngân hàng, bởi vì trên thực tế tại các ngân hàng nghiệp vụ cho vay truyền thống vẫn là cho vay từng lần và đối với
từng món vay cụ thể ngân hàng lại yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay đó và đôi khi xuất hiện tình trạng một ngời vay vốn phải
làm mấy hợp đồng tín dụng. Mỗi hợp đồng tín dụng lại yêu cầu phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay đó thì khách hàng lấy đâu ra tài sản đảm bảo, trong
khi trên thực tế tài sản đảm bảo cho việc vay vốn lại thờng chỉ có đất đai và nhà cửa. Do đó, để có thể vay đợc vốn khách hàng rất có thể làm giấy tờ giả
mạo về đất đai, nhà cửa để đảm bảo cho khoản vay đối với ngân hàng. Và qua một số lần vay có uy tín với ngân hàng, ngân hàng có thể xem nhẹ việc thẩm
tra lại khách hàng thì rủi ro có thể xảy đến với ngân hàng là điều khó tránh khỏi. Vậy nên, nếu xếp đảm bảo tín dụng là tiêu chuẩn duy nhất trong việc ra
quyết định cho vay thì cũng có nghĩa là ngân hàng hoạt động trong trạng thái không an toàn, nguy cơ mất vốn rất có thể xảy ra. Vì vậy, không nên coi đảm
bảo an toàn vốn tín dụng là tiêu chuẩn duy nhất trong cho vay mà chỉ nên coi nó là một sự đảm bảo cần thiết cho khoản vay, là một trong hàng loạt những
điều kiện đảm bảo cho khoản tín dụng của ngân hàng đợc lành mạnh. Trong nền kinh tế thị trờng, các hoạt động kinh tế diễn ra hết sức đa
dạng và phức tạp, do đó mọi dự đoán rủi ro của nhà ngân hàng chỉ mang tính chất tơng đối. Trong môi trờng kinh doanh nh vậy, đảm bảo tín dụng đợc coi
là tiêu chuẩn bổ sung cho những mặt hạn chế của nhà quản trị tín dụng, cũng nh phòng ngừa những diễn biến không thuận lợi của môi trờng kinh doanh.
Đảm bảo tín dụng là cơ sở để ngân hàng thu hồi nợ một cách chắc chắn và góp phần giảm thiểu rủi ro trong cho vay của ngân hàng bởi vì với mỗi
khoản vay khi cho vay ngân hàng đều yêu cầu khách hàng phải có tài sản hay một cơ sở xác định nào đó làm đảm bảo cho khoản vay. Khách hàng có thể
dùng tài sản cầm cố, thế chấp hay sự bảo lãnh của bên thứ ba hoặc có thể là
HàNG
lấy uy tín của mình để làm đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng. Khi đến hạn trả nợ nếu khách hàng vay vốn không trả đợc nợ cho ngân hàng thì ngân
hàng có thể phát mại những tài sản đảm bảo đó để thu hồi nợ. Đảm bảo vốn tín dụng là cơ sở để đảm bảo cho việc sử dụng vốn tín
dụng của ngân hàng có hiệu quả vì nó gắn liền với trách nhiệm vật chất của ngời vay với khoản vay của ngân hàng. Ngời vay phải có kế hoạch sử dụng
nguồn vốn đó một cách hợp lý và phải có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng đúng hạn cả gốc và lãi.
Đảm bảo an toàn vốn tín dụng tạo điều kiện cho ngân hàng có thể mở rộng hoạt động cho vay, làm tăng d nợ của ngân hàng và thúc đẩy hoạt động
kinh doanh của ngân hàng cũng tăng lên. Trên thực tế, ngân hàng thờng cấp tín dụng không đảm bảo cho những
khách hàng tốt, những khách hàng đã đợc Nhà nớc kiểm chứng trong một thời gian tơng đối dài, có tín nhiệm với ngân hàng trả nợ đầy đủ, đúng hạn
cả gốc và lãi , có dự án hoặc phơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có khả năng hoàn trả nợ,... Các khách hàng còn lại cần phải có đảm bảo
khi quyết định cấp tín dụng. Tóm lại, trong cho vay đảm bảo đóng vai trò phòng ngừa rủi ro, nó
không phải là tiêu chuẩn hàng đầu, không phải là yếu tố quyết định việc ra quyết định cho vay và càng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để ra quyết
định cho vay.

1.3. nội dung đảm bảo an toàn vốn tín dụng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×