1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quá trình hình thành và phát triển.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.


Năm 1996, sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam khởi xớng, hệ thống ngân hàng Nông nghiệp Việt
Nam qua gần 9 năm hoạt động, đă từng bớc hoàn thành. Những kết quả đáng khích lệ của ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam trong hoạt động ngân hàng
phục vụ sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn và trên mọi miền đất nớc, đă khẳng định vai trò chủ đạo, chủ lực của một Ngân hàng thơng mại hàng đầu,
phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Cùng với việc đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam từ tháng 111996, hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp đă từng bớc chuyển hớng hoạt động cơ chế
thị trờng với nhiệm vụ mới năng nề hơn, đó là: Chấp nhận cạnh tranh với các tổ chức Tín dụng có bề dày truyền thống khác trên thị trờng thành thị.
Đứng trớc tình hình nhiệm vụ xây dựng một ngân hàng hiên đại, kinh doanh đa năng và yêu cầu của nền kinh tế thị trờng trong giai đoạn mới. Tại
các khu vực đô thị, các khu công nghiệp và trung tân kinh tế trên mọi miền đất nớc nhiều chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đă
hình thành. Nhận thấy vị trí trụ sở số 24- Láng Hạ có nhiều thuận lợi cho hoạt động ngân hàng phát triển, ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam NHNo PTNT Việt Nam đã quyết định thành lập chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ ngày 1831997 , Quyết định số
334 QĐ- NHNo- 02 ngày 0181996 của Tổng giám đốc NHNo PTNT Việt Nam về việc thành lập chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ với mục đích đa
dạng hoá các dịch vụ ngân hàng và nâng cao uy tín của NHNo PTNT trên địa bàn. Chi nhánh NHNo PTNT trực thuộc trung tâm điều hành NHNo
PTNT Việt Nam. Sự ra đời của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông
thôn Láng Hạ đă thể hiện quyết tâm của Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam trong chiến l-
ợc củng cố và giữ vững thị trờng nông thôn, tiếp cận nhanh và từng bớc
HàNG
chiếm lĩnh thị trờng thành thị đánh dấu một bớc phát triển về lợng và chất của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Đợc thành lập và đi vào hoạt động trong giai đoạn đầu của nền kinh tế đất nớc đang gặp phải nhiều khó khăn thách thức do cuộc khủng hoảng tài
chính tiền tệ từ các nớc trong khu vực năm 1997. Qua 6 năm xây dựng, hoạt động và trởng thành, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông
thôn Láng Hạ đã lập nên những thành tích đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực, không những huy động đợc một khối lợng nguồn vốn lớn, bảo đảm chủ động
đầu t tín dụng trên địa bàn với 100 là d nợ lành mạnh cho đến nay, mà còn ghóp phần cung cấp lợng vốn lớn về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
Nông thôn Việt Nam để cân đối giúp các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp bạn, không gặp thuận lợi trong công tác huy động vốn.
Hoạt động trên địa bàn Thủ đô, đợc sự chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
Nông thôn Việt Nam, sự đồng tình, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền, Ngân hàng Nhà nớc Hà Nội Chi nhánh Láng Hạ đã và đang lập nên những thành
tựu mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng ngân hàng trong sạch vững mạnh, thi đua hoàn thành kế hoạch khinh doanh, phục vụ ngày càng tốt
hơn nhu cầu đa dạng của các thành phần kinh tế trên địa bàn.
Bộ máy tổ chức của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ đợc thể hiện trên sơ đồ:
HàNG
Chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ hoạt động theo mô hình ngân hàng thơng mại chi nhánh thông thờng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, là đại
diện theo uỷ quyền của Ngân hàng Nông nghiệp, có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Ngân hàng Nông nghiệp, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và
quyền lợi đối với Ngân hàng Nông nghiệp, chịu sự điều hành giám sát của ngân hàng cấp trên, có quan hệ trong vµ ngoµi níc, cã qun tù chđ vỊ tµi
chÝnh, tù chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn,
giám đốc
Phó giám đốc phụ trách kinh doanh
Phó giám đốc phụ trách kế toán
Phòn g kế
hoạch Phòn
g thanh
toán quốc
tế
Phòng thẩm
định
Phòn g tín
dụng
Phòn g tổ
chức Phòng
hành chính
Phòng kiểm tra
kiểm toán nội
bộ Phòng kế toán
ngân quỹ
HàNG
hoạt động theo mô hình ngân hàng đa năng, ngân hàng huy động tiền gửi của mọi tổ chức, cá nhân và mọi thành phần kinh tế dới hình thức có kỳ hạn và
không có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức và các tầng lớp dân c trong và ngoài nớc bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ. Ngân hàng thực
hiện các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, bảo quản, giữ hộ tài sản, cho vay đối với mọi tổ chức, thành phần kinh tế, mọi lĩnh vực kinh doanh với điều kiện
chủ thể đi vay phải làm ăn có hiệu quả, có dự án khả thi, có tài sản thế chấp d- ới các hình thức cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, ngân hàng còn cho vay
theo các chơng trình hỗ trợ của Nhà nớc. Công tác tổ chức cán bộ luôn đợc coi là trọng tâm trong quá trình chỉ
đạo điều hành hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Các phòng ban đã từng b- ớc đợc hoàn thiện và đi vào hoạt động có hiệu quả. Với hớng chỉ đạo phát
triển, sẽ bố trí lực lợng lao động phù hợp với năng lực và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ cũ kèm cặp, hớng dẫn cho cán bộ mới với tinh thần đoàn
kết, trách nhiệm, kỷ cơng, an toàn, hiệu quả để phát triển. Từ đó hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngày càng ổn định và phát triển vững chắc, đời
sống của cán bộ viên chức đợc nâng cao hơn.

2.1.2. Một số nét về tình hình kinh tế trên địa bàn chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×