1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hoạt động bảo lãnh của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG

2.2.3. Hoạt động bảo lãnh của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.


Trong nền kinh tế thị trờng, nhu cầu hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp ngày cµng lín nhng uy tÝn vµ sù tÝn nhiƯm lÉn nhau còn hạn chế.
Chính vì vậy, để có đợc sự hợp tác lẫn nhau giữa các doanh nghiệp thì cần phải có ngời thứ ba đứng ra bảo lãnh đó là ngân hàng. Bảo lãnh là cơ sở pháp
lý để tạo nên nguồn thu nợ cho ngân hàng trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàn,g bảo lãnh là cơ sở đảm bảo cho nguồn vốn của ngân hàng
đợc an toàn nhất. Tại chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ, hoạt động bảo lãnh chủ yếu
phát triển ở những đối tợng nh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh bảo hành công trình, Bảo lãnh khác. Các
hoạt động này đã hỗ trợ tích cực cho công tác đầu t tín dụng, làm tăng khối l- ợng đầu t cho xã hội, đem lại sự yên tâm nhất định cho ngân hàng trong quan
hệ tín dụng với khách hàng và hoạt động này đợc thể hiện cụ thể trong bảng sau:
Bảng 2.3: Tình hình hoạt động bảo lãnh của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu
2002 2003
Doanh số Tỷ
trọng Doanh số
Tỷ trọng
1 Bảo lãnh thanh toán. 2 Bảo lãnh dự thầu.
3 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 4 Bảo lãnh khác.
4,143 2,035
7,285 237,726
1,7 0,8
2,9 94,6
1,016 7,520
273,537 0,42
2,7 96,9
Tỉng 251,189
100 282,072
100 Ngn: B¸o c¸o kết quả kinh doanh năm 2002, 2003
Qua bảng số liệu trên ta thấy:
HàNG
Năm 2002: chi nhánh đã thực hiện các loại bảo lãnh với tổng số tiền là 251,189 tỷ đồng, trong đó bảo lãnh thanh toán là 4,143 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 1,7 trên tổng giá trị các khoản bảo lãnh; bảo lãnh dự thầu đạt 2,035 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,8 trên tổng giá trị các khoản bảo lãnh; bảo lãnh thực
hiện hợp đồng là 7,28 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,9 trên tổng giá trị các khoản bảo lãnh và bảo lãnh các khoản khác đạt 237,726 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
94,6 trên tổng giá trị các khoản bảo lãnh. Năm 2003: chi nhánh đã thực hiện bảo lãnh với tổng số tiền là 282,072
tỷ đồng, tăng so với năm 2002 là 30,883 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 12,3. Trong đó: giá trị của khoản bảo lãnh dự thầu đạt 1,016 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 0,4 trên tổng giá trị các khoản bảo lãnh, giảm so với năm 2002 là 1,019 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 100.
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng đạt 7,520 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,7 trên tổng giá trị các khoản bảo lãnh, tăng so với năm 2002 là 0,235 tỷ đồng.
Giá trị khoản bảo lãnh khác đạt 273,537 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 96,9 trên tổng giá trị các khoản bảo lãnh, tăng so với năm 2002 là 35,811 tỷ đồng với tỷ
lệ tăng là 15,1. Bằng việc phân tích hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NHNo PTNT
Láng Hạ trong hai năm qua, ta thấy hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh đợc thực hiện với một khối lợng lớn, trong đó khoản bảo lãnh khác chủ yếu là bảo
hành bảo đảm chất lợng hợp đồng chiếm phần lớn tổng giá trị các khoản bảo lãnh. Thực hiện hoạt động bảo lãnh đã góp phần không nhỏ vào việc hỗ trợ
đầu t vốn cho công tác đầu t tín dụng cũng nh cùng khách hàng thực hiện tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt của chi nhánh. Giá trị các khoản
bảo lãnh ngày càng tăng lên nhng chi nhánh vẫn bảo đảm đợc an toàn tài sản trong quan hệ tín dụng với khách hàng. Điều đó chứng tỏ, chi nhánh đã thực
hiện đúng nguyên tắc và quy trình của một hợp đồng bảo lãnh, bảo đảm đem lại lợi nhuận cao nhất và rủi ro thấp nhất cho ngân hàng.
HàNG

2.2.4. Tình hình cho vay, thu nợ của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×