1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình cho vay, thu nợ của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG

2.2.4. Tình hình cho vay, thu nợ của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.


Trong khi tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế với khách hàng thì việc thực hiện đúng quy định của pháp luật và những văn bản pháp quy do mình
ban hành thì sẽ bảo vệ đợc lợi ích chính đáng cuả ngân hàng trớc pháp luật về vốn và tài sản. Nếu khi tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế mà không thực
hiện đúng các quy định thì sẽ có nguy cơ xảy ra thất thoát, hoặc bị chiếm dụng vốn và tài sản khi cấp ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền, dẫn đến
bị xét xử và hợp đồng đó sẽ đợc xem là vô hiệu và những ngời thực hiện sẽ bị xử lý về trách nhiệm theo luật định.
Chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ có nguồn vốn huy động tơng đối lớn và trên cơ sở nguồn vốn đó chi nhánh đã có những biện pháp sử dụng
nguồn vốn huy động đợc một cách hiệu quả nhất, đảm bảo ngân hàng ngày càng phát triển và nguồn vốn của ngân hàng đợc an toàn nhất.
Xét về mối tơng quan giữa doanh số cho vay và thu nợ của ngân hàng trong một vài năm qua, chi nhánh đã đạt đợc một số kết quả cụ thể nh sau:
- Về doanh số cho vay: Năm 2001: doanh số cho vay của chi nhánh đạt 1174 tỷ đồng.
Năm 2002: đạt 1644 tỷ đồng, tăng 740 tỷ đồng so với năm 2001 với tỷ lệ tăng là 63 .
Năm 2003: đạt 1891 tỷ đồng, tăng 247 tỷ đồng so với năm 2002 với tỷ lệ tăng là 15.
- Về doanh số thu nợ. Năm 2001: doanh số thu nợ của chi nhánh đạt 804 tỷ đồng.
Năm 2002: là 1209 tỷ đồng, tăng 405 tỷ đồng so với năm 2001 với tỷ lệ tăng là 50.
HàNG
Năm 2003: là 1632 tỷ đồng, tăng 423 tỷ đồng so với năm 2002 với tỷ lệ tăng là 35.
Tình hình cho vay và thu nợ cụ thể của chi nhánh cho thấy trong những năm qua chi nhánh đã cho vay đợc một lợng vốn lớn và bên cạnh đó chi
nhánh cũng đã có biện pháp để thu hồi những khoản nợ vay kịp thời, đảm bảo nguồn vốn của ngân hàng đợc tồn tại lành mạnh. Điều này chứng tỏ ngân
hàng đã theo dõi sát sao các khoản vay để kịp thời đôn đốc, thu hồi những khoản nợ đến hạn.
Đạt đợc kết quả nh vậy cũng là do chi nhánh ngày càng chú trọng hơn đến vấn đề rủi ro trong kinh doanh, vấn đề đảm bảo nguồn vốn cho vay của
chi nhánh đợc sử dụng đúng nh kế hoạch đã thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng, đảm bảo sự lành mạnh của nguồn vốn, tránh tình trạng ngân
hàng không thu hồi đợc vốn từ một số khoản vay nhất định mà làm ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh chung của chi nhánh.

2.2.5. Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×