1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Về chính sách lãi suất. Một số giải pháp khác. Đối với Chính phủ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG
hành phân tích năng lực của khách hàng trong đó chú trọng phân tích về năng lực tài chính, về t cách của khách hàng để áp dụng loại và kỹ thuật cho vay
thích hợp. Từ đó ngân hàng ngày càng tạo đợc nhiều khách hàng tốt và hạn chế đợc các rủi ro tín dụng xảy ra.

3.2.5. Về chính sách lãi suất.


Tại chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ và nhiều ngân hàng khác lãi suất cho vay vẫn còn cao trong khi đó các doanh nghiệp một số làm ăn không
có lãi, nhiều khi dẫn đến sự khai man trong các số liệu khi vay vốn, nếu căn cứ vào số liệu đó để cho vay thì việc đảm bảo an toàn cho nguồn vốn tín dụng
là rất khó khăn. Vì vậy, cần phải có biện pháp giảm l·i st cho vay sao cho phï hỵp víi tõng ®èi tỵng vay vèn, tõ ®ã khun khÝch doanh nghiƯp đẩy
mạnh quá trình mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra một số lợng lớn khách hàng vay vốn tại ngân hàng. Theo tôi ngân hàng nên chấp nhận
mức lãi suất vừa phải vì ngân hàng còn có nhiều những dịch vụ khác mang lại lợi nhuận. Ngân hàng nên vận dụng mức lãi suất một cách mềm dẻo, linh
hoạt, thích ứng phù hợp với thị trờng trên cơ sở đảm bảo nguồn vốn đầu vào và đầu ra có hiệu quả nhất.

3.2.6. Một số giải pháp khác.


Nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn cho cán bộ ngân hàng, nên có những lớp đào tạo cán bộ theo từng thời kỳ để nâng cao nghiệp vụ. Có
hình thức khuyến khích những cán bộ tín dụng giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực.
Phát triển công tác quản lý tính toán thu chi, phối hợp với trung tâm điều hành để phát triển nghiệp vụ thanh toán với khách hàng.
Đa dạng hoá sản phẩm để phân tán rủi ro và phòng thủ rủi ro có thể xảy ra.
HàNG
Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tuyên truyền, xây dựng chiến lợc khách hàng để từ đó mở rộng mạng lới hoạt động làm gia tăng khách hàng truyền
thống và tạo đợc mối quan hệ với nhiều ngân hàng khác.
3.3. Một số kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ.

3.3.1. Đối với Chính phủ.


- Chính phủ phải chủ trơng đa ra những biện pháp cụ thể nhằm tăng c- ờng sự quản lý bằng những cơ chế, chính sách tổng hợp, đồng bộ, kịp thời,
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ổn định môi trờng kinh tế, chính trị, xã hội, tạo ra hành lang pháp lý cho
hoạt động của các thành phần kinh tế. - Tuy luật ngân hàng đã đợc ban hành và áp dụng nhng Chính phủ vẫn
cần phải có những văn bản hớng dẫn cụ thể, chi tiết tới từng cơ sở để việc áp dụng luật có hiệu quả hơn.
- Các quy định về thế chấp tài sản khi vay vốn ngân hàng vẫn còn ở mức văn bản dới luật nên cha tạo ra đợc sự ràng buộc đối với ngời vay, gây
khó khăn cho ngân hàng trong việc thu nợ. - Chính phủ nên quy định chặt chẽ việc kiểm tra, ghi chép của các
doanh nghiệp xem có tuân thủ pháp luật về chế độ kế toán, thống kê không, tránh tình trạng các doanh nghiệp hạch toán ghi sổ tuỳ tiện làm cho ngân
hàng thiếu cơ sở để tính toán xác định vốn cho vay. - Chính phủ cần tăng cờng hơn nữa sự chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát ở
tầm vĩ mô, xuất phát từ việc bổ sung, sửa đổi những nội dung cơ chế tín dụng kịp thời, phù hợp với từng thời kỳ, phải thờng xuyên theo dõi, kiểm tra, giám
sát hoạt động ngân hàng một cách khoa học, khách quan và kịp thời.
HàNG
Chính phủ nên cho phép Ngân hàng Nhà nớc sửa đổi luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức tín dụng.

3.3.2. Đối với các Bộ, Ban, Ngành.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×