1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đối với các Bộ, Ban, Ngành. Đối với ngân hàng Nhà nớc.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG
Chính phủ nên cho phép Ngân hàng Nhà nớc sửa đổi luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức tín dụng.

3.3.2. Đối với các Bộ, Ban, Ngành.


- Các cơ quan chức năng nh: Toà án, Viện kiểm sát, Thanh tra Nhà nớc cần có sự quan tâm hỗ trợ ngân hàng trong việc xử lý thu hồi nợ nhất là các
khoản nợ mà ngời vay cố tình chây ỳ không trả nợ, trốn tránh trách nhiệm trả nợ và có hành vi lừa đảo.
- Chính quyền phờng, xã và công chứng Nhà nớc phải chịu trách nhiệm trớc pháp luật về những xác nhận sai sự thực, gây thất thoát vốn đối với ngân
hàng vì thực tế đã có nhiều trờng hợp do những xác nhận trùng lặp của công chứng và phờng, xã đã tạo kẽ hở cho sự chiếm đoạt vốn của ngân hàng.
- Bộ t pháp cần có những văn bản luật phù hợp, sát với thực tế, theo kịp sự phát triển và thay đổi của cơ cấu kinh tế Việt Nam, cần thiết phải thay đổi
hoặc huỷ bỏ những quy định không còn phù hợp,.. để giảm bớt những kẽ hở của luật, gây ra rủi ro cho ngân hàng.
- Các cơ quan pháp luật cần có sự hỗ trợ trong việc sử dụng các chế tài pháp luật, tính pháp lý và các hình thức của tài sản đảm bảo nợ vay, hỗ trợ
hoàn thiện thủ tục quyền sở hữu, sử dụng đối với các tài sản đảm bảo sau khi đợc xử lý.

3.3.3. Đối với ngân hàng Nhà nớc.


Ngân hàng Nhà nớc là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng trung - ơng của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này đợc khẳng định
trong luật Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tháng 121997 - Trong quá trình chuyển hoá toàn bộ hệ thống ngân hàng, Ngân hàng
Nhà nớc cần phải có chính sách tiền tệ linh hoạt, một phơng pháp điều hành khoa học, chính sách tiền tệ phải gắn với hoạt động điều tiết của nền kinh tế.
Đặc biệt, chính sách cơ cấu tín dụng phải nhằm thực hiện đợc cơ cấu kinh tế của thủ đô nói chung và của cả nớc nói riêng. Ngân hàng Nhà nớc thông qua
HàNG
chính sách tiền tệ để điều chỉnh chiến lợc kinh tế và có thể tham gia trực tiếp vào thị trờng tiền tệ để có thể kiểm soát và kiềm chế lạm phát.
- Ngân hàng Nhà nớc phải quy định các giới hạn tập trung tÝn dơng, hƯ sè an toµn trong cho vay, xác định và điều chỉnh mức rủi ro cao nhất có thể
chấp nhận ở các ngân hàng thơng mại. - Thực hiện đổi mới quản lý lãi suất, chỉ đạo nhằm giúp các ngân hàng
thơng mại dễ dàng kiểm soát hoạt động tín dụng của mình. - Cung cấp trang bị kỹ thuật giữa các hệ thống ngân hàng để sự liên kết
giữa các ngân hàng đợc thuận lợi hơn trong quan hƯ vỊ mäi mỈt nghiƯp vơ. - Ngân hàng Nhà nớc nên đóng vai trò là ngời thúc đẩy sự ra đời của
Quỹ bảo hiểm tiền gửi, Công ty phát mại tài sản để tạo điều kiện phát triển hình thành Quỹ bảo hiểm tiền gửi.
- Ngân hàng không nên coi tài sản cầm cố, thế chấp hay sự bảo lãnh cho món vay là chỗ dựa an toàn cho số tiền vay. Quy trình thẩm định dự án
đòi hỏi phải đợc tiến hành một cách nghiêm túc và khoa học. - Các văn bản của Ngân hàng Nhà nớc phải theo kịp thực tế, rõ ràng và
phải tạo ra hành lang pháp lý cho các ngân hàng thơng mại hoạt động cụ thể hơn.
- Về con ngời: vai trò của con ngời có tính quyết định đến chất lợng và hiệu quẩ của hoạt động tín dụng bởi vì thực tế hiện nay, các hoạt động tín
dụng nói chung còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của con ngời. Do đó ngân hàng cần phải tập trung nhanh chóng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ của cán bộ tín dụng. Có chiến lợc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ hiện có và đào tạo cơ bản có tính chiến lợc cán bộ những năm tới, trớc hết
là kiến thức mới về kinh tế thị trờng, chú trọng đến hoạt động tín dụng. Trong đó cần đào tạo gấp trình độ và khả năng phân tích và đánh giá các dự án để từ
đó có quyết định đúng đắn cho các khoản vay, khả năng quản lý và giám sát quá trình sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Ngân hàng cũng cần đặc biệt
HàNG
Chú trọng đến chất lợng và phẩm chất đạo đức cán bộ, không để tình trạng c¸n bé thiÕu hiĨu biÕt, thiÕu tr¸ch nhiƯm tríc c¸c quyết định cho vay. Cần có
sự đánh giá, lựa chọn kỹ cán bộ làm công tác tín dụng, có cơ chế tài chính th- ởng phạt để ràng buộc trách nhiệm của cán bộ làm công tác tín dụng.
Ngân hàng cần nhanh chóng đổi mới cơ chế quản lý và điều hành, kiểm tra và giám sát hoạt động tín dơng.

3.3.4. §èi víi NHNo PTNT ViƯt Nam.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×