1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

§èi víi NHNo PTNT ViƯt Nam.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.98 KB, 72 trang )


HàNG
Chú trọng đến chất lợng và phẩm chất đạo đức cán bộ, không để tình trạng cán bộ thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm trớc các quyết định cho vay. Cần có
sự đánh giá, lựa chọn kỹ cán bộ làm công tác tín dụng, có cơ chế tài chính th- ởng phạt để ràng buộc trách nhiệm của cán bộ làm công tác tín dụng.
Ngân hàng cần nhanh chóng đổi mới cơ chế quản lý và điều hành, kiểm tra và giám sát hoạt động tín dụng.

3.3.4. Đối với NHNo PTNT ViƯt Nam.


NHNo PTNT ViƯt Nam lµ mét tổ chức ngân hàng thơng mại quốc doanh lớn ở nớc ta, đóng vai trò là nhà cung cấp chủ yếu các dịch vụ tài chính
và ngân hàng cho nông dân và ngành nông nghiệp, ngành kinh tế chủ yếu của Việt Nam.
Đây là ngân hàng điều hành của NHNo PTNT Láng Hạ và các ngân hàng cùng hệ thống khác trên cơ sở trợ giúp, t vấn điều chuyển vốn giữa các
chi nhánh. - Thành lập ra các phòng kỹ thuật, công nghệ và kinh tế.
NHNo PTNT Việt Nam nên nghiên cứu thành lập phòng kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Bởi thực trạng hiện nay, trong quá trình hoạt động phát
sinh nhiều lĩnh vực ngành nghề mà cán bộ tín dụng khi cho vay không nắm đợc những yếu tố cơ bản về mặt kỹ thuật, công nghệ của khách hàng. Do vậy,
nếu thành lập nên phòng này họ có thể tham khảo và nhờ các chuyên gia giúp đỡ kiểm tra tính đúng đắn của các luận chứng kinh tế, kỹ thuật, các dây
chuyền máy móc thiết bị, công đoạn và quy trình sản xuất. Nh vậy thì NHNo PTNT Láng Hạ mới khắc phục đợc những thông tin không cân xứng, góp
phần quyết định cho công tác thẩm định, tránh đợc rủi ro khi ra quyết định cho vay. Mặt khác, việc thành lập phòng kỹ thuật, công nghệ và kinh tế còn
nhằm mục tiêu hiện đại hoá cho công nghệ ngân hàng. - Thành lập phòng đấu giá và phát mại tài sản: các khoản nợ quá hạn
rất hay phát sinh ở ngân hàng, kèm theo đó là những tài sản thế chấp, cầm cố
HàNG
gây khó khăn trong việc đảm bảo an toàn nguồn vốn, mà kiến thức chuyên môn về tài sản thế chấp, cầm cố vẫn cần phải đợc tìm hiểu và nâng cao để
ngân hàng có thể thu hồi đợc nợ dễ dàng và đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả nhất.
- Nên chăng có thể giao sự độc lập tơng đối cho ngân hàng chi nhánh. Việc tạo thêm sự độc lập tơng đối cho chi nhánh NHNo PTNT Láng
Hạ giúp cho ngân hàng tự vạch ra cho mình một chiến lợc kinh doanh cụ thể hơn, dài hạn hơn để từ đó lên kế hoạch chuyên môn hoá đến từng phòng ban.
- NHNo PTNT Việt Nam cần phải có những định hớng và bớc đi cụ thể trong chiến lợc khách hàng đối với từng khu vực để trên cơ sở đó đa ra
phán quyết cho vay đúng đắn nhất, hạn chế ®Õn møc thÊp nhÊt rđi ro x¶y ®Õn ®èi víi nguồn vốn tín dụng của mình. Ngân hàng cần phải xem xét lại thời
gian xét duyệt món vay vợt quyền phán quyết cho phù hợp với Quy định 72 của NHNo PTNT Việt Nam.

3.3.5. Một số kiến nghị khác.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

×