1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

Nhận thức về Chủ nghĩa Xã hội và thời kỳ quá độ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.09 KB, 23 trang )


Đảng ta khẳng định lấy Chủ nghĩa Mac - LêNin là kim chỉ nam cho hành động và nêu cao t tëng Hå ChÝ Minh. Néi dung cèt lâi cña Chủ nghĩa Mac-
LêNin là ở t tởng giải phóng con ngời khỏi chế độ làm thuê, khỏi chế độ t hữu dựa trên cơ sở ngời bóc lột ngời. Vì vËy, trong sù nghiƯp x©y dùng Chđ
nghÜa X· héi cđa nhân dân ta đơng nhiên lấy Chủ nghĩa Mac - LêNin là kim chỉ nam cho hành động. T tởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo Chủ
nghĩa Mac - LêNin vào hoàn cảnh nớc ta mà cốt lõi là sự kết hợp Chủ nghĩa Mac - LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nớc của nhân dân
ta. T tởng đó đã trở thành một di sản tinh thần quý báu của Đảng, của nhân dân ta.
Xây dựng hệ thống chính trị Xã hội Chủ nghĩa, bản chất giai cấp công nhân do đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản lãnh đạo đảm bảo cho nhân
dân là ngời chủ thực sự của xã hội.toàn bộ quyền lực xã hội thuộc về nhân dân, thực hiện nền dân chủ Xã hội Chủ nghĩa,đmả bảo phát huy mọi khả
năng sáng tạo tích cực, chủ động của mọi các nhân,mọi tầng lớp xã hội trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống
của nhân dân. Các tổ chức, bộ máy tạo thành hệ thống chính trị xã hội không tồn tại
nh một ục đích tự thân mà vì phục vụ con ngời thực hiện cho đợc lợi ích và quyền lực của nhân dân lao động.

1. NhËn thøc vỊ Chđ nghÜa X· héi vµ thêi kỳ quá độ.


a Nhận thức về Chủ nghĩa Xã hội
Chủ nghĩa cộng sản không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một ý tởng mà hiện thực phải tuôn theo. Chúng ta gọi
Chủ nghĩa Cộng sản là một phong trào hiện thực, nó xoá bỏ trạng thái hiện nay, những điều kiện của phong trào ấy là kết quả của những tiền
đề hiện đang tồn tại. Dựa vào sự phát triển những mâu thuẫn của xã hội T sản trong giai đoạn đầu phát triển của nó, dựa vào triển vọng của phong trào
công nhân, C.Mác và F.Ăngen đã đa ra dự đoán về sự phát triển của xã hội
14
loài ngời trong tơng lai tất yếu phải tiến đến Hình thái Kinh tế - Xã hội Cộng sản Chủ nghĩa mà Chủ nghĩa Xã hôi là giai đoạn đầu của hình thái ấy.
LêNin cũng chØ râ :
Chóng ta kh«ng hỊ coi lý ln cđa Mác nh
là một cái gì đó xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm, trái lại, chúng ta tin
rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những ngời Xã hội Chủ nghĩa phải phát triển hơn nữa về mọi mặt nếu họ không muốn
trở thành lạc hậu với cuộc sống .
Cũng nh các Hình thái Kinh tế - Xã hội
khác, Hình thái Kinh tế - X· héi Céng s¶n Chđ nghÜa tr¶i qua giai đoạn phát triển từ thấp đến cao, trong đó có hai giai đoạn cơ bản: Chủ nghĩa Xã hội và
Chủ nghĩa Cộng sản. Đó là hai giai đoạn kế tiếp nhau trong cùng một Hình thái Kinh tế - Xã hội; Sự khác nhau cơ bản của hai giai đoạn nói trên là trình
độ phát triển Kinh tế - Xã hội và trớc hết là trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất. C.Mác coi hai giai đoạn đó là những nấc thang trởng thành về Kinh
tế của Hình thái Kinh tế - Xã hội Cộng sản chủ nghĩa. Đặc trng của Chủ nghĩa Xã hội là một chế độ xã hội đợc xây dựng trên
cơ sở từng bớc thiết lập chế độ sở hữu Xã hội Chđ nghÜa vỊ T liƯu s¶n xt bao gåm së hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Chế độ sở hữu này thờng xuyên
đợc củng cố, hoàn thiện bảo đảm luôn luôn thích ứng với tính chất và trình độ của Lực lợng sản xuất.
- Phát triển nền sản xuất xã hội với tốc độ cao ngày càng hiện đại nhằm tạo ra ngày càng nhiều của cải cho xã hội, bảo đảm thoả mãn ngày
càng đầy đủ những nhu cầu vật chất và văn hoá cho nhân dân, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn dân.
- Bảo đảm cho mọi ngời có quyền bình đẳng trong lao động, sáng tạo và đợc hởng thù lao theo nguyên tắc:
Làm theo năng lực,h
ởng theo lao động .

Khối liên minh công - nông - tri thức ngày càng đợc củng cố, tăng cờng, quyền bình đẳng nam - nữ đợc thực hiện, những ngời già đợc
xã hội quan tâm chăm sóc, tơng lai của tuổi trẻ đợc bảo đảm.
Nhà nớc Xã hội Chủ nghĩa ngày càng đợc củng cố hoàn thiện, nền
dân chủ Xã hội Chủ nghĩa ngày càng đợc phát huy.
15
Bảo đảm sự phát triển toàn diện của con ngời làm cho mọi ngời
ngày càng đợc phát huy đầy đủ tính tích cực của mình trong công cuộc x©y dùng x· héi míi,lèi sèng míi.
⇓ HƯ t tëng Mac - LêNin giữ vị trí chủ đạo trong đời sông tinh thần
trong toàn xã hội, đời sống văn hoá tinh thần trong xã hội ngày càng phong phú lành mạnh.
Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nớc, kiên quyết
ủng hộ nhân dân các nớc trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và Chủ nghĩa Xã hội.
Những đặc trng cơ bản nói trên phản ánh bản chất của Chủ nghĩa Xã hội. Mặc dù trong những năm qua tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp,
chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ khiến Chủ nghĩa Xã hội tạm thời lâm vào thoái trào nhng bản chất thời đại không hề thay đổi.
Loài ngời vốn ở trong quá trình quá độ t Chủ nghĩa T bản lên Chủ nghĩa Xã hội mở đầu bằng cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Con đờng mà nhân
loại đang đi chính là con đờng thắng lợi của hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và Chủ nghĩa Xã hội.
Lịch sử đã chứng minh, không phải bất kì nớc nào cũng phải tuần tự trải qua các hình thái Kinh tế - Xã hội đã từng có trong lịch sử. Việc bỏ qua một
Hình thái Kinh tế - Xã hội nào đó do những yếu tố bên trong quyết định,
xong đồng thời còn tuỳ thuộc ở sự tác động của từng nhân tố bên ngoài. ở n- ớc ta cũng đã có những tiền đề và điều kiện cho phÐp chóng ta lùa chän con
®êng X· héi Chđ nghÜa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu làm
cho đất nớc ngày càng phồn vinh.
b
Về thời kỳ quá độ. Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nớc ta là
những nhân tố của xã hội mới và tân tiến của xã hội cũ đan xen lẫn nhau và đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hoá, xã héi,
t tëng... trong x· héi. C¸i biƯn chøng nhÊt cđa thời kỳ quá độ là sự quá độ về
16
chính trị. ở đó nhà nớc chuyên chính vô sản đợc thiết lËp, cđng cè vµ ngµy cµng hoµn thiƯn.
⇓ VỊ nỊn kinh tế : là nền kinh tế nhiều thành phần, bên cạnh những
thành phần kinh tế của Xã hội Chủ nghĩa còn có những thành phần kinh tế khác, trong đó có cả thành phần kinh tế T bản.
Về mặt xã hội : trong thời kỳ này còn cơ sở khác biệt cơ bản, giữa
thành thị và nông thôn, giữa các miền của đất nớc, giữa lao động trí óc và lao động chân tay.
Về văn hoá, t tởng : bên cạnh nền văn hoá mới và hệ t tởng mới còn
tồn tại rõ tàn tích của nền văn hoá cũ, hệ t tởng cũ, lạc hậu thậm chí còn phản động, lối sống cũ...
Thực chất của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội là thời kỳ đấu tranh quyết liệt về chính trị, t tởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, giữa một bên là liên
minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và với các tầng lớp nhân dân lao động khác đã giành đợc chính quyền, nhà nớc và ra sức phát động đa đất
nớc quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa, với một bên là các giai cấp bóc lột, các thế lực phản động mới bị lật đổ nhng cha hoàn toàn bị xoá bỏ, vẫn còn nuôi hy
vọng quay lại cái
Thiên đàng
đã mất.
c
Nớc ta quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội. Đảng ta chỉ rõ :
N
ớc ta quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội bỏ qua chế độ T bản, từ một xã hội vẫn là thuộc địa nửa phong kiến, lực lợng sản xuất
rất thấp .
Lực lợng sản xuất rất thấp quy định tÝnh tÊt yÕu Kinh tÕ - X· héi cña x· hội ta cha đầy đủ, cha chín muồi trong sự phát triển tự nhiên, nội tại của nó;
Tồn đọng nhiều tµn d quan hƯ t tëng, ý thøc x· héi, t©m lý do x· héi thùc d©n, phong kiÕn cò để lại.
Đây là những khó khăn, trở ngại lớn trong bíc chun tiÕp lÞch sư tõ mét x· héi kém phát triển sang một xã hội hiện đại, phù hợp với những chuẩn
mực và giá trị của nền văn minh nhân loại và của tiến bộ xã hội.
17
Điều cần chú ý là có thể bỏ qua chế độ T bản quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa, nhng không thể bỏ qua những việc chuẩn bị những tiêu đề cần thiết,
nhất là tiêu đề kinh tế cho sự quá ®é Êy. Nãi c¸ch kh¸c, cã thĨ bá qua chÕ độ T bản Chủ nghĩa nhng phải tiến hành sao cho sự bỏ qua này không hề vi
phạm đến tính lịch sử tự nhiên của sự phát triển. Do đó, cần có sự phát triển nhất định, coi nhân tố T bản Chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ là một yêu cầu
khách quan. Đáng tiếc trong nhiều năm qua chúng ta đã áp dụng một cách máy móc,
có những quan niệm sai lầm về Chủ nghã xã hội, chúng ta đã bỏ qua tất cả những gì thuộc về Chủ nghĩa t bản. Điều này vi phạm nghiêm trọng về lý
luận sự phát triển của Mác.Chúng ta đã phủ nhận Chủ nghĩa T bản một cách sạch trơn, không tiếp thu những yếu tố tích cực của nó vào sự phát triển của
đất nớc. Chúng ta vì n«n nãng mn cã nhay Chđ nghÜa X· héi trong thời gian ngắn đã tiến hành cải tạo ồ ạt nhằm xoá bỏ chế độ chiếm hữu t nhân T
bản Chủ nghĩa, xoá bỏ thành phần kinh tế T bản Chủ nghĩa bằng bất cứ giá nào.
Đứng trớc thực tế từ đầu những năm 80 trở lại đây, khủng hoảng Kinh tế - Xã hội nảy sinh và ngày càng trở nên trầm trọng. Để thực hiện tốt công
cuộc đổi mới đất nớc Đảng ta đã khẳng định rằng phải kiên trì nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên lý, lý luận của Chủ nghĩa Mac-
LêNin mà trớc hết là lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội vào việc đề ra các chủ trơng, chính sách, các giải pháp xây dựng đất nớc.Việc đề ra những giải
pháp đúng đắn vào điều kiện cụ thể của nớc ta là một vấn đề hết sức khó khăn.

3. Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ë níc ta.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

×