1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >

X©y dùng Chđ nghÜa X· héi ë níc ta.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.09 KB, 23 trang )


Điều cần chú ý là có thể bỏ qua chế độ T bản quá độ lên Xã hội Chủ nghĩa, nhng không thể bỏ qua những việc chuẩn bị những tiêu đề cần thiết,
nhất là tiêu đề kinh tế cho sự quá độ ấy. Nói cách khác, có thể bỏ qua chế độ T bản Chủ nghĩa nhng phải tiến hành sao cho sự bỏ qua này không hề vi
phạm đến tính lịch sử tự nhiên của sự phát triển. Do đó, cần có sự phát triển nhất định, coi nhân tố T bản Chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ là một yêu cầu
khách quan. Đáng tiếc trong nhiều năm qua chúng ta đã áp dụng một cách máy móc,
có những quan niệm sai lầm về Chủ nghã xã hội, chúng ta đã bỏ qua tất cả những gì thuộc về Chủ nghĩa t bản. Điều này vi phạm nghiêm trọng về lý
luận sự phát triển của Mác.Chúng ta đã phủ nhận Chủ nghĩa T bản một cách sạch trơn, không tiếp thu những yếu tố tích cực của nó vào sự phát triển của
đất nớc. Chúng ta vì nôn nóng muốn có nhay Chủ nghĩa Xã hội trong thời gian ngắn đã tiến hành cải tạo ồ ạt nhằm xoá bỏ chế độ chiếm hữu t nhân T
bản Chủ nghĩa, xoá bỏ thành phần kinh tế T bản Chủ nghĩa bằng bất cứ giá nào.
Đứng trớc thực tế từ đầu những năm 80 trở lại đây, khủng hoảng Kinh tế - Xã hội nảy sinh và ngày càng trở nên trầm trọng. Để thực hiện tốt công
cuộc đổi mới đất nớc Đảng ta đã khẳng định rằng phải kiên trì nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên lý, lý luận của Chủ nghĩa Mac-
LêNin mà trớc hết là lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội vào việc đề ra các chủ trơng, chính sách, các giải pháp xây dựng đất nớc.Việc đề ra những giải
pháp đúng đắn vào điều kiện cụ thể của nớc ta là một vấn đề hết sức khó khăn.

3. Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở nớc ta.


a
Mục tiêu Do hoàn cảnh lịch sử của nớc ta quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội trong tình
trạng còn lạc hậu về kinh tế, những tàn d của của chế độ xã hội cũ còn nhiều, trải qua mấy chục năm chiến tranh, cái quá độ lại còn nặng nề, Chủ nghĩa Xã
hội thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, các thế lực thù
18
địch luôn luôn tìm cách bao vây phá hoại sự nghiệp của Việt Nam. Đó là những khó khăn lớn nhng cũng có những thuận lợi: Chính quyền nhà nớc
ngày càng đợc củng cố, đất nớc đi vào giai đoạn hoà bình xã hội, nhân dân có lòng yêu nớc truyền thống, cần cù trong lao động, sáng tạo, một số cơ sở vật
chất kỹ thuật xây dựng hiện đại đang phát huy hiệu quả của nó, cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ cùng với xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế thế
giới là một thơì cơ đẩy mạnh sự phát triển của đất nớc. Mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là
Xây
dựng xã hội và cơ bản những c¬ së kinh tÕ cđa Chđ nghÜa X· héi víi Kiến trúc thợng tầng và chính trị, và t tởng văn hoá phù hợp là cho đất
nớc ta trở thành níc X· héi Chđ ngh·i phån vinh ”. Trong giai đoạn hiện nay, sau khi kết thúc chặng đờng đầu tiên của thời
kỳ quá độ, chúng ta bắt đầu bớc vào thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá với mục tiêu tổng quát là xây dựng nớc ta thành một nớc công
nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, Quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với sự phát triển của Lực lợng sản xuất, đời sống vật
chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nớc mạnh,xã hội công bằng, văn minh, từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu đa nớc ta trở
thành nớc công nghiệp.
b
Phơng hớng. Coi trọng vai trò và bản chất của nhà nớc, thể hiện đầy đủ quyền và
nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng nhà nớc Xã hội Chủ nghĩa, nhà nớc của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân,
giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân,giữ nguyên kỷ cơng xã
hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của tổ quốc và của nhân dân.
Thực hiện những biến đổi có tính công nghiệp hoá trên cả 3 lĩnh vực : Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất và Kiến trúc thợng tầng. Trong đó phát
triển Lực lợng sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu tạo tiền đề kinh tế vững chắc cho sự ra đời của phơng thức sản xuất Xã hội Chủ nghĩa. Phát triển
19
Lực lớng sản xuất trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra dồn dập, mạnh mẽ,đ òi hỏi chúng ta phải có quan niệm mới về
công nghiệp hoá, không phải là u tiên xây dựng cơ sở vật chất với những ngành công nghiệp truyền thống theo đờng công nghiệp hoá cổ điển mà là
lựa chon những ngành công nghiệp thích hợp, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống thông tin tạo tiềm năng nhanh chóng ứng dụng
công nghệ mới. Bên cạnh đó phải phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bớc xây dựng c¬ së vËt chÊt kü tht cđa Chđ
nghÜa X· héi, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.
Phù hợp với sự phát triển của Lực lợng sản xuất, thiết lập từng bíc Quan hƯ s¶n xt X· héi Chđ nghÜa tõ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở
hữu. Chế độ công hữu phải là kết quả hợp quy luật của quá trình xã hội hoá thực sự chứ không thể tạo ra bằng biện pháp hành chính, cìng Ðp. Chun tõ
quan hƯ hiƯn vËt sang quan hƯ hàng hoá - tiền tệ trở lại đúng quy luật phát triển tự nhiên của kinh tế: Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân
phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. Tiến hành cách mạng Xã hội Chủ nghĩa trên lĩnh vực t tởng và văn hoá.
Phát huy nhân tố con ngời, con ngời vừa là mục tiêu, vừa là động lực để xây dựng một xã hội văn minh, giải phóng cá nhân để giải phóng xã hội, kết hợp
sức mạnh cá nhân với sức mạnh cộng đồng là động lực quan trọng của Chủ nghĩa Xã hội.
Bên cạnh đó việc luôn đổi mới, kiện toàn bộ máy nhà nớc là việc làm không kém phần quan trọng :
Chống quan liêu,c huyên quyền, độc đoán trong bộ máy nhà n-
ớc.
Phân biệt rõ chức năng, quyền hạn của các cấp, các ngành.
Đa ra một hệ thống pháp luật chặt chẽ, đồng bộ và có tính khả
thi cao.
Có chính sách và quy mô đào tạo, bồi dỡng những cán bộ có
năng lực, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển đất nớc.
20
phần C
KếT LUậN
riết học Mác trong đó có học thuyết về hình thái Kinh tế - Xã hội ra đời là sự thay đổi về chất so với các t tởng triết học trớc đây cha kể đến lần
đầu tiên có sự kết hợp giữa duy vật và biện chứng, sự việc đợc xem xét trên cơ sở khách quan và toàn diện. Chủ nghĩa Mác là giải phóng công nhân lao
động khỏi sự bóc lột, tất nhiên chủ nghĩa Mác không phải là dấu chấm cuối cùng của triết học. Ngay trong bản thân triết học Mác cũng mang tính mở,
tức là bổ sung, hoàn thiện dần theo các quá trình lịch sử. Tuy nhiên triết học Mác đợc xây dựng trên một nền tảng lấy khách quan, toàn diện làm cơ sở vì
vậy triết học Mác trong đó có lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội có giá trị không chỉ trong một thời điểm lịch sử phát triển nhất định,phục vụ cho một
giai cấp nhất định. Tóm lại, lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội là một trong những thành tựu
khoa học mà C.Mác đã đề ra cho nhân loại. Lý luận đó đã chỉ ra: Xã hội là một hệ thống mà trong đó Quan hệ sản xuất phải phù hợp với một trình độ
phát triển nhất định của Lực lợng sản xuất và các Quan hệ sản xuất tạo thành một kết cấu Kinh tế - Xã hội nhất định mà trên đó dựng lên một Kiến trúc th-
ợng tầng pháp lý và chính trị cũng nh các hình thái ý thức xã hội tơng ứng. Đồng thêi lý ln còng chØ ra r»ng sù vËn ®éng và phát triển của các Hình
thái Kinh tế - Xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Thông qua cách mạng xã hội, các Hình thái Kinh tế - X· héi thay thÕ nhau tõ thÊp ®Õn cao. Tuy
nhiên sự vận động và phát triển của các Hình thái Kinh tế - Xã hội vừa bị chi phối của các quy luật chung, vừa bị tác động bởi điều kiện lịch sử cụ thể.
Ngày nay xã hội loài ngời đã có những phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời C.Mác nhng sự phát triển đó vẫn dựa trên cơ sở lý luận Hình thái
Kinh tế - X· héi, ®iỊu ®ã chøng tá r»ng lý ln Hình thái Kinh tế - Xã hội vẫn giữ nguyên giá trị của nó trong mọi giai đoạn. Tuy nhiên lý luận Hình
thái Kinh tế - Xã hội không có tham vọng giải thích đợc tất cả các hiện tợng của đời sống xã hội mà nó đòi hỏiđợc bổ sung bằng những phơng pháp tiếp
21
cận khoa học khác nhng đồng thời với những phơng pháp tiếp cận mới về xã hội, không phải vì thế mà lý luận Hình thái Kinh tế - Xã hội trở lên lỗi thời.
Lý luận về Hình thái Kinh tế - Xã hội đã chØ ra con ®êng ®i ®Õn Chđ nghÜa X· héi là một tất yếu khách quan và chính nó đã đề ra những hớng đi
đúng đắn và từ đó đa ra những giải pháp cho công cuộc xây dựng đất nớc ta ngày càng phát triển tới một đỉnh cao mới.
Nớc ta quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Chủ nghĩa Xã hội đứng ttrớc nhiều khó khăn thử
thách, lịch sử thế giới đang trải qua những bớc quanh co, song chúng ta vẫn
kiên định, giữ vững lập trờng, quan điểm, t tởng. áp dụng linh hoạt và có sáng tạo chủ nghĩa Mác - LêNin mà cụ thể ở đây là lý luận Hình thái Kinh tế
- Xã hội của C.Mác vào thực tiễn nhằm xây dựng Xã hội Chủ nghĩa mà xã hội đó :
Do nhân dân lao động làm chủ.
Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên Lực lợng sản xuất hiện
đại và chế độ công hữu về các t liệu sản xuất là chủ yếu.
Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc v.v...
Nh vậy, có thể chắc chắn để khẳng định rằng : Hình thái Kinh tế - Xã hội vẫn còn giữ nguyên giá trị khoa học và tính thời đại của nó. Nó thực sự là ph-
ơng pháp luận khoa học để phân tích thời đại hiện nay nói chung và công cuộc xây dựng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng.
22
tài liệu tham khảo.
1
V.I.Lênin toàn tập. T4 + T26. NXB tiến bộ Maxcơva, 1982.
2
C.Mác và F.¡ngen tuyÓn tËp T1 + T2 +T4. NXB Sù thËt Hà Nội 1980.
3
Cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội.NXB Sự thật Hà Nội,1991.
4 Tập II, giáo trình Triết học Mác-LêNin.
5 Tập I, giáo trình Kinh tế Chính trị.
6 Các báo và tạp chí :
Tạp chí Triết học Số 03,04,05,06 năm 1999 Tạp chí Triết học Sè 031996
Nghiªn cøu lý luËn Sè 051999.
23

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

×