1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

MỤC ĐÍCH GHIÊ CỨU CỦA ĐỀ TÀI GIỚI HẠ, PHẠM VI GHIÊ CỨU CỦA ĐỀ TÀI CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT GHIÊ CỨU KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢG GHIÊ CỨU PHƯƠG PHÁP VÀ HIỆM VỤ GHIÊ CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (873.55 KB, 104 trang )


9 của Bộ GDĐT, từ năm học 2008-2009, nhà trường đã áp dụng hệ thống tín chỉ
trong đào tạo. Bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, cũng như trong việc triển khai từ phía người dạy lẫn người học. Trong Hội nghị Tổng kết
5 năm thực hiện đổi mới PPDH tháng 82005, báo cáo về thực trạng ứng dụng CN TT đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại, chẳng hạn việc thực hiện chưa được triển
khai đồng đều giữa các khoa, một số còn mang tính hình thức... Thực tế cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào liên quan đến việc đánh giá năng lực ứng dụng
CN TT, xác định thực trạng, hay nghiên cứu các yếu tố tác động. Trong khi đó, chỉ thông qua những nội dung này chúng ta mới có thể hy vọng phát hiện những
nguyên nhân dẫn đến các điểm còn tồn tại, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết vấn đề.
Trên cơ sở nghiên cứu tình hình chung, cũng như năng lực CN TT của Trường ĐHSP Huế, nhằm làm rõ thực trạng, khảo sát việc ứng dụng CN TT trong hoạt động
dạy học; bên cạnh đó tìm kiếm, phát hiện những nhân tố nào có thể đảm bảo năng lực ứng dụng CN TT trong hoạt động dạy học, tác giả đã chọn đề tài: “Iăng lực ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế”.
Qua đề tài này, tác giả hy vọng sẽ xác định được một hướng tiếp cận trong việc khắc phục những điểm còn tồn tại nêu trên, góp phần duy trì mục tiêu đảm bảo và
nâng cao chất lượng giáo dục của trường ĐHSP Huế; cũng như có thể xác lập một số đề xuất ở mức khái quát về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến năng lực ứng dụng
CN TT trong hoạt động dạy học của giảng viên đại học.

2. MỤC ĐÍCH GHIÊ CỨU CỦA ĐỀ TÀI


N ghiên cứu cơ sở lý luận về việc ứng dụng CN TT và năng lực ứng dụng CN TT, từ đó đi sâu nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng và xác lập một số biện pháp
nhằm nâng cao N LUD CN TT trong HĐDH của GV góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHSP – Đại học Huế.
10

3. GIỚI HẠ, PHẠM VI GHIÊ CỨU CỦA ĐỀ TÀI


Đề tài giới hạn nghiên cứu trong khuôn khổ Trường ĐHSP Huế, đối tượng nghiên cứu của đề tài là những yếu tố liên quan ảnh hưởng đến năng lực ứng dụng
CN TT trong hoạt động dạy học của GV. Đề tài không khảo sát năng lực ứng dụng CN TT ở các hoạt động khác, chẳng hạn hoạt động nghiên cứu khoa học của GV.

4. CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT GHIÊ CỨU


4.1. Câu hỏi nghiên cứu: 1. Các chỉ số đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV có bị ảnh hưởng bởi yếu
tố thâm niên công tác hay không? 2. Các chỉ số đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV có bị ảnh hưởng bởi yếu
tố về thông tin đào tạo đã qua đào tạo về CITT hay tự nghiên cứu, bồi dưỡng hay không?
4.2. Giả thiết nghiên cứu: 1. Thâm niên cơng tác có tương quan thuận với các chỉ số đo N LUD CN TT
trong HĐDH của GV. 2. Yếu tố đã qua đào tạo
1
có ảnh hưởng tích cực đến các chỉ số đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV.

5. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢG GHIÊ CỨU


Khách thể nghiên cứu là đội ngũ giảng viên thuộc các khoabộ môn và giảng viên kiêm nhiệm của Trường ĐHSP Huế. Đối tượng nghiên cứu là những yếu tố
liên quan ảnh hưởng đến năng lực ứng dụng CITT trong HĐDH của giảng viên.

6. PHƯƠG PHÁP VÀ HIỆM VỤ GHIÊ CỨU


Về lý thuyết, tác giả nghiên cứu các tài liệu về chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, N hà nước, của cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung: ứng
1
Bao gồm: Đào tạo chuyên ngành CN TT; Khóa học về Tin học Văn phòng Tin học Cơ bản; Các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng CN TT
11 dụng CN TT trong giáo dục, đổi mới PPDH làm cơ sở khẳng định hướng nghiên cứu
đúng đắn của đề tài. N ghiên cứu cơ sở lý luận về đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa người học, về các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy của GV; các khái
niệm CN TT, HĐDH, năng lực, N LUD CN TT trong HĐDH và phân tích, tổng hợp, đánh giá điểm mạnh, yếu, khai thác kết quả từ các tài liệu, đề tài nghiên cứu về ứng
dụng CN TT, về N LUD CN TT trong giáo dục và làm cơ sở xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu và xây dựng công cụ đo lường.
Số liệu được thu thập bằng khảo sát thông qua phiếu hỏi. Một phiếu hỏi dành cho giảng viên để thu thập thông tin về N LUD CN TT trong HĐDH; một phiếu hỏi
dành cho cán bộ quản lý và GV kiêm nhiệm công tác quản lý để khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nhằm nâng cao N LUD CN TT trong
HĐDH của GV trường ĐHSP Huế. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS và Quest. Số liệu được phân tích theo
phương pháp cơ bản của lý thuyết đo lường và đánh giá với trình tự sau: -
Tính tốn độ tin cậy của bộ câu hỏi -
Khảo sát độ giá trị của bộ câu hỏi bằng mơ hình Rasch -
Phân tích sự phân bố các item -
Phân tích thống kê mơ tả, đánh giá thực trạng N LUD CN TT trong HĐDH của GV
- Phân tích tương quan giữa các chỉ số đo N LUD CN TT với yếu tố thâm niên
công tác, yếu tố đã qua đào tạo hay tự nghiên cứu, bồi dưỡng để xác lập các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến N LUD CN TT trong HĐDH của GV làm cơ
sở đề ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao N LUD CN TT trong hoạt động dạy học của giảng viên góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục của
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.

7. CẤU TRÚC CỦA LUẬ VĂ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×