1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

KHUG LÝ THUYẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (873.55 KB, 104 trang )


27 hành phương pháp giảng dạy bộ môn với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại: Camera,
Camcorder, Scanner, Overhead, Projector, InterWrite SchoolBoard bảng thông
minh… -
Về đội ngũ phục vụ các hoạt động liên quan CN TT: Trường có Tổ Quản trị thiết bị chuyên trách phục vụ các nhu cầu về máy móc,
thiết bị, cơ sở vật chất… Bộ phận Quản trị mạng phục vụ hệ thống intranet và internet toàn trường, quản lý website và e-mail. Tổ Dữ liệu chuyên quản lý hệ
thống dữ liệu đào tạo, cung cấp website phục vụ sinh viên, đang tiến hành xây dựng website phục vụ giảng viên.
- Về chế độ chính sách, các hoạt động hỗ trợ ứng dụng CN TT:
N guồn ngân sách hàng năm chi cho CN TT xấp xỉ 200 triệu; từ năm 2006 đã thực hiện Dự án Đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường, với kinh phí
hàng năm hơn 500 triệu, dự toán đến năm 2010 tổng kinh phí đạt mức 3.100 triệu. Thường xuyên hỗ trợ kinh phí cho GV xây dựng, thiết kế giáo trình, bài giảng điện
tử. Hằng năm tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm, khuyến khích và hỗ trợ SV ứng
dụng CN TT vào rèn luyện nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học… N hững năm qua, Trường đã tổ chức nhiều hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học.

2.2. KHUG LÝ THUYẾT


Trong luận văn này, tác giả đã đặt ra các câu hỏi nghiên cứu sau: 1. Các chỉ số đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV có bị ảnh hưởng bởi yếu
tố thâm niên công tác hay không? 2. Các chỉ số đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV có bị ảnh hưởng bởi yếu
tố về thông tin đào tạo đã qua đào tạo về CN TT hay tự nghiên cứu, bồi dưỡng hay không?
Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các khái niệm cơ bản như đã bình luận trong Chương 1, tác giả đã xác định khái niệm chính trong nghiên cứu: ILUD
CITT trong HĐDH bao gồm các yếu tố khách quan và các yếu tố chủ quan thuộc về cá nhân, tích hợp với nhau dẫn đến mức độ thành thạo sử dụng các phương pháp
28 khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức, khai thác và sử
dụng có hiệu quả các nguồn tài ngun thơng tin trong HĐDH, đảm bảo cho hoạt động dạy học đạt kết quả cao.
Từ khái niệm này và việc phân tích những kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước ở Chương 1, suy ra: Cấu trúc đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV bao gồm
2 nhân tố cơ bản là nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan, và giữa các nhân tố này có mối liên hệ với nhau. Trong đó, nhân tố khách quan bao gồm các yếu tố có
thể tác động đến việc đảm bảo điều kiện cho GV ứng dụng CN TT vào quá trình dạy học có hiệu quả. Do đó, chúng có thể là:
- Các chủ trương, quy định về việc ứng dụng CN TT trong HĐDH;
- Sự hỗ trợ từ lãnh đạo, đồng nghiệp;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị CN TT.
N hân tố chủ quan thể hiện mức độ thành thạo sử dụng các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có
hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin trong HĐDH, bao gồm 2 yếu tố: - Kiến thức, kỹ năng về CN TT;
- Mức độ ứng dụng CN TT trong HĐDH. Các yếu tố của hai nhân tố khách quan và chủ quan phù hợp với các yếu tố
trong nội dung cơ bản của việc ứng dụng CN TT trong giáo dục như đã trình bày ở Chương 1 bao gồm: 1- nhận thức của cán bộ quản lý về lợi ích của việc ứng dụng
CN TT; 2- kỹ năng về CN TT; 3- cơ sở hạ tầng CN TT; và 4- công cụ dùng để ứng dụng CN TT.
Các yếu tố ảnh hưởng được nghiên cứu trong luận văn này chỉ tập trung vào hai nội dung: thâm niên công tác và thông tin về đào tạo đã qua đào tạo về CITT hay
tự nghiên cứu, bồi dưỡng. Tóm lại, tác giả thu được khung lý thuyết nghiên cứu được trình bày trong Sơ
đồ 2.1.
29 Cấu trúc đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV
N hân tố khách quan N hân tố chủ quan
Các chủ trương, quy
định về việc ứng dụng
CN TT trong HĐDH
Sự hỗ trợ từ
lãnh đạo,
đồng nghiệp
Cơ sở vật chất,
trang thiết bị
CN TT Kiến
thức, kỹ
năng về
CN TT Mức
độ ứng dụng
CN TT trong
HĐDH
Các yếu tố: thâm niên công tác – thông tin đào tạo Sơ đồ 2.1. Khung lý thuyết nghiên cứu

2.3. PHƯƠG PHÁP GHIÊ CỨU


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×