1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

PHƯƠG PHÁP GHIÊ CỨU Tiêu chí 1: hân tố khách quan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (873.55 KB, 104 trang )


29 Cấu trúc đo N LUD CN TT trong HĐDH của GV
N hân tố khách quan N hân tố chủ quan
Các chủ trương, quy
định về việc ứng dụng
CN TT trong HĐDH
Sự hỗ trợ từ
lãnh đạo,
đồng nghiệp
Cơ sở vật chất,
trang thiết bị
CN TT Kiến
thức, kỹ
năng về
CN TT Mức
độ ứng dụng
CN TT trong
HĐDH
Các yếu tố: thâm niên công tác – thông tin đào tạo Sơ đồ 2.1. Khung lý thuyết nghiên cứu

2.3. PHƯƠG PHÁP GHIÊ CỨU


N ghiên cứu này kết hợp cả hai phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính nghiên cứu các tài liệu về chủ trương, chính sách, nghị quyết của
Đảng, N hà nước, của cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung: ứng dụng CN TT trong giáo dục, đổi mới PPDH; nghiên cứu cơ sở lý luận về đổi mới PPDH theo
hướng tích cực hóa người học, về các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy của GV; các khái niệm CN TT, HĐDH, năng lực, N LUD CN TT trong HĐDH và phân
tích, tổng hợp, đánh giá điểm mạnh, yếu, khai thác kết quả từ các tài liệu, đề tài nghiên cứu về ứng dụng CN TT, về N LUD CN TT trong giáo dục. Phương pháp định
lượng khảo sát bằng phiếu hỏi. Một phiếu hỏi dành cho giảng viên để thu thập thông tin về N LUD CN TT trong HĐDH Phiếu số 1; một phiếu hỏi dành cho cán
bộ quản lý và GV kiêm nhiệm công tác quản lý để khảo sát tính cần thiết và tính
30 khả thi của các biện pháp nhằm nâng cao N LUD CN TT trong HĐDH của GV
trường ĐHSP Huế Phiếu số 2. Từ kết quả khảo sát GV ở Phiếu số 1, kết hợp với việc nghiên cứu định tính, tác
giả xây dựng nội dung cho Phiếu số 2 là các biện pháp nhằm nâng cao N LUD CN TT trong HĐDH của GV Trường ĐHSP – Đại học Huế. Tác giả lần lượt phân
tích theo mục tiêu của các phiếu khảo sát số 1 và số 2. Quy trình chung gồm các bước: 1-Xác định thang đo; 2-Phương pháp thu thập số liệu cấu trúc phiếu hỏi, quy
trình chọn mẫu; 3-Phương pháp xử lý số liệu.
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến LUD CTT trong HĐDH của GV Phiếu số 1

2.3.1.1. Xác định thang đo phù hợp với mỗi nhân tố


Căn cứ vào khung lý thuyết đã trình bày ở mục 2.2, tiếp tục phân tích để xây dựng các tiểu thang đo phù hợp.

a. Tiêu chí 1: hân tố khách quan


Việc thu thập thông tin ở nội dung này nhằm hai mục đích: khảo sát mức độ ảnh hưởng và xác lập biện pháp hỗ trợ về sau. Do đó ứng với mỗi yếu tố sẽ thực hiện
hai phép đo: mức độ ảnh hưởng và mức độ thực hiện theo thang đo 5 mức từ thấp đến cao.
Trên cơ sở nội hàm các yếu tố đã phân tích, kết hợp với những kết quả đã trình bày ở phần tổng quan chung, tác giả xây dựng các câu hỏi cho mỗi yếu tố như sau:
- Các chủ trương, quy định về việc ứng dụng CITT trong HĐDH viết tắt là
UDCITT: + Câu 1.1. Các chủ trương, quy định chung về việc UDCN TT
+ Câu 1.2. N gân sách hàng năm chi cho việc UDCN TT -
Sự hỗ trợ từ lãnh đạo, đồng nghiệp: + Câu 1.3. Hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên được thực hiện kịp thời, tại chỗ hỗ
trợ sử dụng phần mềm, khắc phục lỗi máy móc thiết bị + Câu 1.4. N hững GV mới được hỗ trợ về mặt hành chính cho việc UDCN TT
từ lãnh đạo và các phòng ban
31 + Câu 1.5. N hững biện pháp của N hà trường nhằm nâng cao nhận thức của
SV đối với việc UDCN TT tạo điều kiện, cơ hội cho SV tiếp cận công nghệ dạy học mới
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị CITT:
+ Câu 1.6. N ăng lực cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật, mạng máy tính phục vụ việc UDCN TT
+ Câu 1.7. Website của trường cho phép khai thác, trao đổi thông tin phục vụ việc UDCN TT
+ Câu 1.8. Phần mềm và mạng internet được chuNn bị sẵn sàng để giáo viên mới có thể UDCN TT tại mọi thời điểm

b. Tiêu chí 2: hân tố chủ quan


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×