1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

guyên tắc và phương pháp chọn mẫu:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (873.55 KB, 104 trang )


34

1. hân tố khách quan


TT N ội dung
Mức độ
ảnh hưởng Mức
độ thực hiện
Yếu tố 1 1.1. Câu hỏi …
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
… Yếu tố 3
1… Câu hỏi … 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2. hân tố chủ quan


TT N ội dung
Mức độ
cần thiết Mức
độ đạt được
Yếu tố 1 2.1. Câu hỏi …
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Yếu tố 2 2… Câu hỏi …
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sơ đồ 2.2. Cấu trúc phiếu khảo sát các yếu tố liên quan ảnh hướng đến ILUD CITT trong HĐDH của GV Phiếu số 1

b. guyên tắc và phương pháp chọn mẫu:


N hằm đảm bảo mẫu điều tra có tính ngẫu nhiên cao và phù hợp với thực tế, tác giả đã thực hiện khảo sát trên cơ sở các nhận định sau:
- Việc khảo sát GV bằng phiếu khảo sát số 1 [Phụ lục 2] thường gặp nhiều khó khăn, có thể do e ngại về mặt tâm lý, có thể do độ phức tạp của bộ phiếu làm cho
GV không muốn tham gia. - Với quy mô của một luận văn, tính pháp lý chưa cao, việc thuyết phục GV
cũng là một trở ngại lớn. Bên cạnh đó, với đối tượng khảo sát là GV đại học nên tác giả có cơ sở khẳng định hầu hết đều có năng lực đọc hiểu nội dung phiếu khảo sát,
sẽ khơng có sự hiểu lầm câu hỏi, nên tác giả đã không thực hiện khâu giải thích nội dung phiếu.
35 - Số lượng GV toàn trường xấp xỉ 270 GV, nhưng tại một khoảng thời gian xác
định, thường chỉ có trên dưới 190 GV hoạt động tại Trường. Do đó tác giả kỳ vọng sẽ thu thập được khoảng 100 phiếu là đạt yêu cầu.
Với những nhận định trên, tác giả đã gửi phiếu về các KhoaBộ mơn và các đơn vị có GV thông qua trợ lý giáo vụ hoặc cán bộ văn phòng Khoa, những người này
sẽ phát phiếu ưu tiên cho những đối tượng gặp trước, do đó sẽ đảm bảo tính ngẫu nhiên của việc chọn mẫu.

2.3.1.3. Phương pháp xử lý số liệu


Số liệu thô được nhập và kiểm tra bằng phần mềm bảng tính MicroSoft Excel, sau đó chuyển vào phần mềm SPSS và Quest để phân tích, xử lý. Số liệu được phân
tích theo phương pháp cơ bản của lý thuyết đo lường và đánh giá với trình tự sau: Bước 1. Tính tốn độ tin cậy của bộ câu hỏi
Đây là bước quan trọng nhằm khẳng định hoặc bác bỏ toàn bộ nội dung nghiên cứu nếu độ tin cậy ở dưới mức chấp nhận được.
Bước 2. Khảo sát độ giá trị của bộ câu hỏi bằng mơ hình Rasch Tác giả cần kiểm chứng nhóm các câu hỏi trong mỗi nhân tố có tạo nên một
cấu trúc đo phù hợp hay không, nếu có biến ngoại lai thì phải phân tích nguyên nhân.
Bước 3. Phân tích sự phân bố các item Bước này khảo sát tổng quát khả năng đánh giá mức độ dựa trên biểu đồ
phân bố từ thấp đến cao của các item, làm cơ sở phân tích tổng quát các nội dung liên quan. Phân tích chi tiết sẽ được thực hiện ở bước kế tiếp.
Bước 4. Phân tích thống kê mơ tả, đo lường N LUD CN TT trong HĐDH của GV
Trong bước này thực hiện phân tích từng nhân tố khách quan, chủ quan, phân tích các giá trị trung bình của thang đo và phân tích sâu mỗi một item
câu hỏi để có các kết luận phù hợp. Bước 5. Phân tích tương quan giữa yếu tố thâm niên công tác, yếu tố đã qua đào
tạo hay tự nghiên cứu, bồi dưỡng với các chỉ số đo N LUD CN TT để xác lập
36 các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến N LUD CN TT trong HĐDH của GV làm
cơ sở đề ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao N LUD CN TT trong hoạt động dạy học của giảng viên góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục
của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp Phiếu số 2

2.3.2.1. Lựa chọn phương pháp và nguồn khảo sát


Kết quả của quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận, xác định thực trạng về năng lực CN TT, phân tích những yếu tố có ảnh hưởng đến N LUD CN TT trong HĐDH của
GV trường ĐHSP Huế là đề xuất nhóm các biện pháp nâng cao N LUD CN TT trong HĐDH của GV. N hằm khẳng định tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề
xuất, tác giả sử dụng phương pháp thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát số 2 [Phụ lục 3].
Đối tượng được chọn khảo sát bao gồm: lãnh đạo trường, trưởng các đơn vị phòng, ban, trung tâm, khoa và bộ mơn, ngồi ra còn có một số giảng viên là trợ lý
giáo vụ, trợ lý công tác sinh viên, tổ trưởng chuyên môn. Phiếu khảo sát sẽ được phát trực tiếp cho các đối tượng tham gia khảo sát. Vì
một số GV kiêm nhiệm công tác quản lý nên trong nhóm những người tham gia khảo sát ở Phiếu số 2 sẽ có trường hợp đã từng được khảo sát bởi Phiếu số 1 trước
đó.
2.3.2.2. ội dung phiếu khảo sát và phương pháp đánh giá Thang đo mức độ cần thiết của các biện pháp gồm 3 mức: 1- không cần thiết;
2- cần thiết; 3- rất cần thiết. Thang đo tính khả thi gồm 3 mức: 1- không khả thi; 2-
khả thi; 3- rất khả thi. Đánh giá về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp theo thang điểm:
Mức độ lựa chọn Thang điểm
Định tính Định lượng
2.5 ≤X ≤ 3 Rất cần thiết Rất khả thi
3
37 1.5 ≤X 2.5
Cần thiết Khả thi 2
1.0 ≤X 1.5 Khơng cần thiết Khơng khả thi
1 Điểm trung bình của các thang đo sẽ nằm trong khoảng từ 1 đến 3 điểm.
Phiếu khảo sát có cấu trúc như sau sơ đồ 2.3:
Mức độ cần thiết CT Tính khả thi KT
Các biện pháp
Không CT CT
Rất CT Không KT
KT Rất KT
Biện pháp 1 Biện pháp 2
… Biện pháp n
Sơ đồ 2.3. Cấu trúc phiếu khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp Phiếu số 2
38
KẾT LUẬ CHƯƠG 2
Từ việc nghiên cứu đặc điểm, tình hình của Trường ĐHSP Huế về năng lực CN TT đến việc trình bày các phương pháp nghiên cứu được thực hiện trong luận
văn, nội dung chương này đã giải quyết cơ bản các vấn đề sau: 1. Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu.
2. Xác định phương pháp đo và thiết kế bộ công cụ đo những yếu tố ảnh hưởng đến N LUD CN TT trong HĐDH của GV bằng phiếu khảo sát.
3. Kết quả nghiên cứu đặc điểm trường ĐHSP đã giúp tác giả chọn được phương pháp khảo sát và chọn mẫu.
4. Quy trình xử lý số liệu. 5. Phương pháp khảo sát tính cần thiết và khả thi của các biện pháp.
39
CHƯƠG 3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂ TÍCH SỐ LIỆU
Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu ở Chương 2, nội dung Chương 3 thực hiện việc phân tích số liệu khảo sát. Đầu tiên, tác giả trình bày những kết quả khảo sát
GV Phiếu số 1. Quá trình khảo sát và phân tích sẽ đưa ra những kết luận về giả thiết nghiên cứu, về những kết luận liên quan đến nội dung nâng cao N LUD CN TT
trong HĐDH của GV. Từ những kết quả này, kết hợp với những nghiên cứu định tính đã được trình bày ở Chương 1, tác giả đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao
N LUD CN TT trong HĐDH của GV và các biện pháp này cũng chính là nội dung của Phiếu khảo sát số 2. Cuối cùng, tác giả trình bày kết quả khảo sát tính cần thiết
và tính khả thi của các biện pháp Phiếu số 2.

3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT GV Phiếu số 1


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×