1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tính cấp thiết của đề tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.55 KB, 174 trang )


1. MỞ ĐẦU


1.1 Tính cấp thiết của đề tài


Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ cơng nghiệp hố, hiện đại hoá. Với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Thực hiện phát
triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tế Nhà nước làm chủ đạo có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo điều kiện cho các thành
phần kinh tế ngồi quốc doanh có cơ hội phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Qua một thời gian thực hiện, với chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế nước ta có bước phát triển vượt bậc. GDP bình qn đầu
người đạt xấp xỉ 600 USDnăm. Thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn, mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp trong nước
Với chủ trương phát triển đa dạng hoá nền kinh tế và các thành phần kinh tế, đất nước thay da đổi thịt đi lên từng ngày. Cơ sở hạ tầng liên tục được
đổi mới làm thay đổi bộ mặt quốc gia. Từ thành thị tới nơng thơn, các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp liên tiếp mọc ra. Các khu đô thị mới, các
cơng trình phúc lợi được hình thành chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu, làm đầu tầu cho sự phát triển kinh tế của các vùng, các địa phương.
Kinh tế phát triển, các ngành nghề phi nông nghiệp cũng phát triển theo. Đặc biệt các nhà máy, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân là
nơi thu hút một lực lượng lớn lao động của đất nước.
Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế, thành phần kinh tế. Đảng và nhà nước đã không ngừng nghiên cứu đưa ra các chủ trương, hoàn
thiện các chính sách hỗ trợ phát triển. Trong đó có chính sách đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thành phần
kinh tế tư nhân không ngừng phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm
1
của vùng Đồng Bằng sông Hồng, là trung tâm, cầu nối của tam giác kinh tế Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh. Sự phát triển của Đồng Bằng sơng Hồng có
tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế cả nước, chính vì vậy các chính sách phát triển kinh tế đối với Đồng Bằng sông Hồng luôn được Đảng và
Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với vị trí thuận lợi về giao thông, được sự quan tâm của Nhà nước, của Tỉnh trong 10 năm trở lại đây huyện Kim Thành đã có
những thay đổi nhanh chóng.
Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ, theo xu hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.
Các cụm công nghiệp liên tiếp được hình thành, mơi trường đầu tư khơng ngừng được quan tâm, đặc biệt cùng với chính sách chung của cả nước, của
tỉnh Hải Dương. Huyện Kim Thành cũng hết sức quan tâm tới sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực này.
Trước đây khi chưa có chính sách khuyến khích sự phát triển đối với kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, chỉ có loại
hình kinh tế tập thể, kinh tế nhà nước tồn tại. Một lượng lớn nguồn lực đã bị lãng phí, khơng được huy động vào sản xuất kinh doanh.
Từ những năm 1990 trở lại đây, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khu vực KTTN được tạo điều kiện phát triển song hành cùng với nhiều khu vực
kinh tế khác. Thực tế đã khẳng định vai trò, cũng như những đóng góp to lớn của KTTN vào sự phát triển chung của cả nước, của huyện Kim Thành, tỉnh
Hải Dương nói riêng.
Hiện nay, khi nước ta đã ra nhập WTO, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển kinh tế đất
nước, trong đó có sự tác động tới khu vực kinh tế tư nhân.
Việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng phát triển, cũng như tác động của KTTN tới sự phát triển kinh tế là rất cần thiết, từ đó kịp thời có các giải pháp
phát huy những mặt mạnh, hạn chế những tác động tiêu cực, có các cơ chế thúc đẩy khu vực KTTN tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh
2
tế địa phương và cả nước
Xuất phát từ các lý do trên tôi chọn đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (174 trang)

×