1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Vấn đề mở rộng thị trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.55 KB, 174 trang )


sở về vốn, lao động, mặt bằng sản xuất kinh doanh…Phát triển quy mơ chính là làm cho các yếu tố này của từng hộ, doanh nghiệp lớn lên, phù hợp hơn.
Quy mô hộ, doanh nghiệp hợp lý là sự đầu tư hợp lý về vốn, lao động, mặt bằng sản xuất kinh doanh…nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phù hợp
yêu cầu, mục tiêu kinh tế xã hội, với nhu cầu thị trường, đem lại lợi nhuận cho hộ, doanh nghiệp.
Phát triển về số lượng hộ cá thể, doanh nghiệp không chỉ là sự tăng lên về số lượng đăng ký kinh doanh, mà là sự tăng lên về số lượng hộ cá thể,
doanh nghiệp hoạt động thực chất và ổn định; mặt khác sự tăng lên về số lượng đó phải phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội.
Phát triển vế số lượng, quy mô hộ cá thể, doanh nghiệp cần được xem xét đánh giá cơ cấu ngành nghề, khu vực hợp lý đáp ứng nhu cầu của
thị trường trong nước và xuất khẩu cũng như cơ cấu về trình độ cơng nghệ phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của khoa học- công nghệ trong
nước và thế giới. Sự phát triển về số lượng, quy mô hộ cá thể, doanh nghiệp phải được
kiểm chứng thơng qua cạnh tranh, uy tín thương hiệu, nói cách khác chỉ tăng thêm số lượng những doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong điều kiện
cạnh tranh, hội nhập mới đánh giá đúng sự phát triển của kinh tế tư nhân.

2.2.2 Vấn đề mở rộng thị trường


Mục đích sống còn của cơ sở kinh doanh là tồn tại phát triển đi lên và tìm kiếm lợi nhuận. Để làm được điều đó doanh nghiệp cần có chiến lược tìm
kiếm thị trường cho riêng mình. Thị trường ở đây bao hàm hai yếu tố: Thứ nhất: Thị trường đầu vào của hộ, doanh nghiệp là thị trường ở đó
cung cấp các nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của hộ, doanh nghiệp như thị trường nguyên liệu, lao động, vốn, máy móc thiết bị…
17
Thứ hai: Thị trường đầu ra của hộ, doanh nghiệp hay là thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ do hộ, doanh nghiệp sản xuất ra hay cung cấp trên thị
trường. Để nghiên cứu, nắm bắt sự phát triển của hộ cá thể hoặc một loại hình
doanh nghiệp thì ngồi việc nghiên cứu xem sự phát triển về quy mơ, số lượng của nó phát triển ra sao, thì việc nghiên cứu xu hướng biến động thị
trường và khả năng tìm kiếm mở rộng thị trường của hộ cá thể, doanh nghiệp cũng là một vấn đề quan trọng. Khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là khả
năng tiếp cận thị trường nước ngoài, tiếp cận với các thông tin về sản phẩm, thị trường, công nghệ, xu hướng phát triển sản phẩm…cũng tác động đến
doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã được tiếp cận với các nguồn thông tin đáng tin cậy hay chưa, việc cập nhật về thị trường trong nước cũng như thị
trường thế giới ra sao, vấn đề hỗ trợ thông tin, cung cấp các thông tin chất lượng cao về thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp của các tổ chức, hiệp
hội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp như thế nào… đó là những câu hỏi đặt ra hiện nay.
Phát triển thị trường là nói đến việc tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ cho hộ, doanh nghiệp. Muốn phát triển thị trường hộ, doanh nghiệp phải tăng
khả năng sản xuất, cung cấp hàng hóa, sản phẩm cho thị trường, cho xã hội. Cần có sự hiểu biết, nghiên cứu rõ ràng về các loại thị trường cả trong và
ngoài nước, về cơ hội và thách thức đặc biệt trong điều kiện hiện nay nước ta đã ra nhập WTO, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
Cùng với việc phát triển thị trường, cũng cần nghiên cứu về thị phần của hộ, doanh nghiệp. Thị phần của hộ, doanh nghiệp bao gồm cả thị phần
hàng hóa, dịch vụ và thị phần kết hợp. Việc phát triển tăng thị phần của hộ, doanh nghiệp chính là sự thể hiện sự nhạy bén của hộ, doanh nghiệp trong
việc xây dựng chiến lược kinh doanh, tìm kiếm hướng đi, tìm đầu ra cho sản
18
phẩm của mình. Từ việc nghiên cứu một cách đầy đủ, dự báo được thị phần của mình trong tương lai, hộ, doanh nghiệp sẽ có sự đầu tư đúng đắn và phù
hợp, tránh được các lãng phí khơng cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
Khi nghiên cứu sự phát triển của khu vực KTTN nói chung và sự phát triển của hộ cá thể và các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN nói riêng,
một tiêu chí thể hiện hiệu quả hoạt động của hộ, doanh nghiệp là việc mở rộng thị trường mới và khả năng tăng thêm thị phần ở thị tr ường hiện tại
của hộ, doanh nghiệp. Phân tích tiêu chí này ta có thể đánh giá được xu thế phát triển của hộ cá thể hay một loại hình doanh nghiệp.
Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, xã hội ngày càng văn minh hiện đại, nhu cầu của con người ngày càng cao và đa dạng, nghiên cứu nhu
cầu của khách hàng, tìm đầu ra cho sản phẩm là vấn đề sống còn đối với sự tồn tại của hộ, doanh nghiệp. Hộ, Doanh nghiệp nào có thể thỏa mãn đầy đủ
được nhu cầu của khách hàng sẽ chiếm được thị trường và mở rộng được thị phần, có chiến lược đầu tư đúng hướng, phù hợp với thị phần dự báo trong
tương lai sẽ phát triển đi lên.

2.2.3 Vấn đề tăng quy mô vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (174 trang)

×