1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Tác động của KTTN đối với phát triển kinh tế xã hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.55 KB, 174 trang )


của nền kinh tế thị trường nhiều biến động. Chủ doanh nghiệp chưa đủ khả năng quản lý doanh nghiệp khi đăng ký nhiều ngành nghề, kinh nghiệm và kỹ
năng quản lý còn yếu. Đặc biệt loại hình hộ cá thể thì chủ hộ có hầu hết khơng có trình độ và bằng cấp chuyên môn nào.
Sự hiểu biết chuyên mơn của các chủ cơ sở KTTN thường được tích lũy theo kinh nghiệm hoạt động của mỗi người, đa số chưa qua trường lớp
đào tạo nghiệp vụ kinh doanh do đó còn hạn chế trong việc xử lý thơng tin, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đây cũng là một trở ngại đối với
chính bản thân các doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn từ hệ thống Ngân hàng.
Đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở KTTN đa số chưa nhận thức được lợi ích cũng như vai trò của các hình thức chun mơn hóa như kiểm tốn, đào
tạo, thiết kế, điều tra thị trường, xử lý số liệu, quảng cáo nên phần lớn các doanh nghiệp tự làm lấy các công việc trên đã làm tăng chi phí cho các
dịch vụ đó và bỏ qua lợi ích của chun mơn hóa trong xã hội. Các doanh nghiệp còn thiếu các nhà quản trị chuyên nghiệp và việc tổ chức hoạch
định chiến lược vẫn còn nặng về thủ tục hành chính. Nhiều doanh nghiệp còn xây dựng chiến lược ở trạng thái bị động, mang tính đối phó tình thế
trong ngắn hạn. Xuất phát từ các phân tích trên có thể thấy rằng để phát triển KTTN tất
yếu phải nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đối với loại hình doanh nghiệp và nâng cao trình độ quản lý của
chủ hộ đối với hộ cá thể.

2.3 Tác động của KTTN đối với phát triển kinh tế xã hội


Khi nghiên cứu về phát triển KTTN nói chung và đi sâu vào các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực này có thể kết luận rằng. Tác động và
những đóng góp của KTTN đối với phát triển kinh tế xã hội được thể hiện qua
24
các khía cạnh sau: Một là, Sự phát triển của KTTN góp phần huy động ngày càng nhiều
các nguồn vốn của các tầng lớp nhân dân đầu tư vào sản xuất. Vốn đầu tư của khu vực KTTN đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế địa phương.
Hai là, Khu vực KTTN phát triển góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tăng thu ngân sách cho Nhà nước, mở rộng thị trường, thúc đẩy việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Để đánh giá đúng được sự phát triển của nó một tiêu chí quan trọng khơng thể bỏ qua đó là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà kết
quả cuối cùng là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp và tổng sản phẩm trong nước đóng góp, nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp
đối với Nhà nước. Tổng sản phẩm trong nước GDP là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản
ánh kết quả sản xuất cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định thường là 1 năm. Mức độ đóng góp của
khu vực KTTN xét về góc độ kinh tế được thể hiện rõ nét nhất chính là tỷ lệ GDP của khu vực KTTN so với GDP của nền kinh tế.
Giá trị sản xuất cuối cùng được thể hiện bằng doanh thu. Một phần doanh nghiệp sẽ thu về cho mình, tiếp tục tái đầu tư, một phần khác doanh
nghiệp đóng góp cho Nhà nước theo một tỷ lệ quy định, đó là thuế. Tỷ lệ đóng thuế cho Nhà nước hằng năm phản ánh cụ thể con số thực chất trên góc
độ tài chính mà doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Doanh nghiệp đóng thuế càng nhiều chứng tỏ làm ăn có hiệu quả, thể
hiện sự lớn mạnh và phát triển của KTTN trên địa bàn. Ba là, Ngồi các đóng góp trực tiếp qua các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và
các chỉ tiêu tài chính ở trên sự phát triển của KTTN nói chung hay của các
25
doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế này nói riêng còn được thể hiện thơng qua các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, thu hút lao động địa phương vào làm
việc, vấn đề nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp xây dựng các cơng trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng cho địa phương. Góp phần tích cực thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa Tất cả các yếu tố đó đều thể hiện được sự thay đổi cả về chất và lượng, thể hiện
sự phát triển thực sự của kinh tế tư nhân [8].

2.4 Vai trò của KTTN trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (174 trang)

×