1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Những căn cứ đề xuất giải pháp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (669.55 KB, 174 trang )


định sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp của mình.

4.2 Giải pháp phát triển KTTN tại huyện Kim Thành trong thời kỳ hội nhập


4.2.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp


a Định hướng phát triển kinh tế- xã hội huyện Kim Thành + Phát triển kinh tế xã hội huyện Kim Thành cần phải đặt trong mối
quan hệ tương tác chặt chẽ với định hướng phát triển chung của tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía bắc,
tạo điều kiện phát triển nhanh kinh tế của huyện Kim Thành. + Xây dựng cơ cấu kinh tế của huyện trong thời gian tới sẽ là: Công
nghiệp- Nông nghiệp- Dịch vụ dựa vào các tiềm năng, thế mạnh của huyện, từng bước hình thành các khu, cụm công nghiệp tập trung, vùng chuyên
canh…làm hạt nhân phát triển vùng, tạo một khơng gian hài hòa, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.
+ Xây dựng nền kinh tế mở, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng. Tạo mơi trường thuận lợi để thu hút
các nhà đầu tư trong và ngoài huyện. + Kết hợp đồng bộ giữa phát triển sản xuất với phát triển kết cấu hạ
tầng kỹ thuật và xã hội, tạo môi trường cho phát triển kinh tế của huyện nhanh và bền vững. Hình thành bước đầu các điểm dân cư kiểu đô thị với các chức
năng là trung tâm dịch vụ, thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại một số đầu mối giao thông và dọc theo trục giao thông quan trọng.
+ Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng, tiến bộ xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống và phúc lợi xã hội nhân dân.
+ Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, coi nguồn nhân lực là một nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế xã hội
huyện.
118
+ Giải quyết việc làm là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Giải quyết việc làm đồng thời gắn với nâng cao năng suất lao
động, đời sống nhân dân. Để giải quyết việc làm cần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh khu công nghiệp và dịch vụ.
+ Khuyến khích phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế,
tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. + Thực hiện phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở bảo vệ và làm giàu
tài nguyên đất đai, nguồn nước. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên của huyện.
b Xu hướng phát triển KTTN nói chung + Khu vực KTTN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh
vực mà pháp luật không cấm và sẽ vươn lên trở thành một khu vực kinh tế có tỷ trọng lớn nhất trong GDP của nền kinh tế quốc dân, trở thành đầu tàu của
sự tăng trưởng. + Sẽ có sự tăng lên cả về số lượng và quy mô, tuy nhiên trong thời kỳ
cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, KTTN ở các ngành nghề phi nơng nghiệp sẽ có tốc độ phát triển nhanh hơn và chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu KTTN.
+ Trong kinh doanh thương mại và dịch vụ vẫn là lĩnh vực có nhiều hộ và doanh nghiệp tham gia. Sẽ có nhiều ngành nghề, sản phẩm mới được hình
thành trong quá trình phát triển và mở rộng của khu vực KTTN. + Xu hướng hợp tác, liên kết dưới nhiều hình thức sẽ diễn ra trong
nội bộ khu vực KTTN và với các loại hình kinh doanh của các khu vực kinh tế khác.
c Quan điểm phát triển KTTN của huyện Kim Thành Sau hơn 20 năm đổi mới, hòa chung với sự phát triển kinh tế của cả
nước và của tỉnh Hải Dương, kinh tế huyện Kim Thành đã có đạt được mức
119
tăng trưởng liên tục, với tốc độ tương đối cao và ổn định của các ngành như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ…Đời sống nhân dân trong huyện được
nâng lên từng bước. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay kinh tế của huyện và của tỉnh có nhiều điều kiện phát triển khi quan điểm của Đảng ta là tích cực
hội nhập kinh tế khu vực để tranh thủ được vốn, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển. Bằng chính sách kinh tế đối ngoại
phù hợp, Việt Nam đã củng cố quan hệ với 160 nước trên thế giới, với chính sách đó đã mở cửa, khuyến khích được các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư
tại nước ta. Huyện Kim Thành có lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận
lợi, nguồn lao động trẻ, dồi dào và có chất lượng đã tạo ra những cơ hội lớn cho huyện trong quá trình phát triển. Bối cảnh quốc tế ngày nay đã đặt ra
nhiều thách thức cho nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế nói riêng. Trong khi đó, KTTN bước đầu đã thể hiện được vai trò của mình đối với sự
phát triển kinh tế, nhưng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và chưa thực sự được đặt đúng vị trí. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo cần có cái nhìn đúng đắn
hơn và có những bước đi kiên quyết hơn với khu vực này. Xuất phát từ việc xác định được vai trò và tầm quan trọng của việc phát
triển KTTN tỉnh Hải Dương và huyện Kim Thành đã có cái nhìn mới, quan điểm chỉ đạo rõ ràng về ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân:
Cụ thể: căn cứ vào thực trạng phát triển KTTN ở huyện Kim Thành và những thách thức đối với khu vực kinh tế này trong quá trình đất nước hội
nhập kinh tế quốc tế, huyện đã có các quan điểm chỉ đạo như sau: + Xác định rõ KTTN là một bộ phận quan trọng, khơng thể tách rời
trong q trình phát triển kinh tế và tiến trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Kim Thành. Phát triển KTTN theo đường lối, chủ chương
chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển chung của tỉnh Hải
120
Dương. Xây dựng và phát triển KTTN song song với các thành phần kinh tế khác phát triển lâu dài, quan hệ bình đẳng.
+ Có biện pháp hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho KTTN đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, đồng thời có biện pháp bảo đảm quản lý tốt những
hoạt động đó. Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện, trong đó có quy hoạch và các kế hoạch phát triển KTTN trên địa bàn huyện
theo từng gian đoạn. + ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương, đặc biệt
tư tưởng và đời sống của người dân bị thu hồi đất phục vụ cho phát triển công nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các khâu chuẩn bị lập dự án, xây
dựng phương án đề bù, giải phóng mặt bằng khi doanh nghiệp tiến hành đầu tư vào địa bàn.
+ Phát triển KTTN phải mang lại lợi ích cho kinh tế, xã hội của huyện trong dài hạn, không được làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, tác động
xấu tới phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phải xuất phát từ thực tiễn tình hình kinh tế , xã hội của huyện.
+ Tăng cường vai trò và sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền địa phương các cấp và các hội, đoàn thể với sự phát triển KTTN nói
chung và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực KTTN nói riêng.

4.2.2 Giải pháp phát triển KTTN tại huyện Kim Thành trong thời kỳ hội nhập


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (174 trang)

×