1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Chính sách thuế Chi phí phá sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 96 trang )


lợi ích và chi phí sử dụng nợ để đạt được hiệu quả cao nhất, giảm thiểu nguy cơ phá sản .

1.2.2.5 Chi phí sử dụng vốn


Chi phí sử dụng vốn là khoản chi phí mà DN phải trả cho việc sử dụng một nguồn vốn cụ thể nào đó tài trợ cho quyết định đầu tư .
- Theo quan điểm truyền thống : Tỉ suất doanh lợi tổng hợp của toàn bộ chứng khốn cơng ty ln được hiểu như chi phí sử dụng vốn bình qn
WACC . WACC = r
A
= DV . r
D
+ EV . r
E
Trong đó : V : Cấu trúc vốn .
r
D
: Tỷ suất sinh lợi mong đợi của nợ vay . D : Nợ vay .
r
E
: Tỷ suất sinh lợi mong đợi của vốn cổ phần . E : Vốn cổ phần
. Theo quan điểm này, mục tiêu của quyết định tài chính khơng chỉ
là tối đa hố giá trị cơng ty mà còn là cực tiểu hố chi phí sử dụng vốn . Chi
phí sử dụng vốn giảm sẽ làm tăng tỉ suất doanh lợi và từ đó làm gia tăng giá trị DN . Do chi phí sử dụng nợ ln rẻ hơn chi phí sử dụng vốn cổ phần
nhờ tấm chắn thuế , do vậy gia tăng đòn cân nợ chắc chắn sẽ làm giảm chi phí sử dụng vốn bình quân .
- Theo quan điểm MM
1
: Khi gia tăng đòn cân nợ , nếu đạt ở mức độ thấp, hợp lý thì vốn vay của DN sẽ khơng có rủi ro . Khi đòn cân nợ càng tăng,
RR do cơng ty khơng có khả năng chi trả càng lớn, do vậy chi phí sử dụng vốn vay cũng tăng lên . Lúc này thì chi phí sử dụng vốn cổ phần lại giảm do
các cổ đơng chịu đựng RR ít hơn, do vậy tỉ suất doanh lợi sẽ thấp hơn . Kết quả này làm cho phí sử dụng vốn bình quân WACC vẫn không thay đổi .
1
MM : M.H. Miller và Modigliani là hai tác giả đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990 về các nguyên cứu liên quan đến chính sách cổ tức, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp .
Mặc dầu lý thuyết tài chính DN hiện đại của MM được đánh giá cao nhưng phải thừa nhận rằng trong một nền kinh tế phát triển, việc vay nợ vừa
phải vẫn mang lại hiệu quả thiết thực hơn so với việc chỉ chú trọng vào tài trợ bằng nguồn vốn cổ phần . Trong thực tế sẽ tồn tại một tỉ lệ nợ trên vốn
cổ phần tối ưu để cực tiểu chi phí sử dụng vốn . Nếu CTV của DN được tài trợ bằng sự kết hợp giữa nợ và vốn cổ
phần thì chi phí sử dụng vốn là WACC . WACC chính là suất chiết khấu phản ảnh chi phí các nguồn tài trợ, gia quyền bởi tỷ trọng từng nguồn trong
CTTC của DN .
WACC = W
D
.r
D
+ W
E
.r
E
Trong đó : W
D
: Tỷ trọng nợ trong CTV . W
E
: Tỷ trọng vốn cổ phần trong CTV . r
D
: Chi phí sử dụng nợ sau thuế . r
E
: Chi phí sử dụng vốn cổ phần . Qua

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

×