1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
- Quản lí Tài ngun Nước- Khí tượng –Thuỷ văn : - Quản lí khống sản : - Quản lí Mơi trường :

- Quản lí Tài ngun Nước- Khí tượng –Thuỷ văn : - Quản lí khống sản : - Quản lí Mơi trường :

Tải bản đầy đủ - 22trang

- Tăng cường tồn diện cơng tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm đạt hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi tr- ường, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế -xã hội bền vững.
- Củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy ngành tài nguyên môi trường từ tỉnh đến xã, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chun mơn
nghiệp vụ cho đội ngũ của cán bộ công chức viên chức.
2- Nhiệm vụ cơng tác trọng tâm: 2.1 - Quản lí đất đai
Chỉ đạo thực hiện dứt điểm công tác lập QHSDĐ đến năm 2015 của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ và các phường thuộc 2đơn vị này; Đơn đốc các huyện thành thị hồn
thành, trình duyệt kết quả điều chỉnh QHSDĐ và KHSDĐ đến 2010.
Tham mưu xử lý những tồn tại về sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện kiểm kê quỹ đất của các tổ chức theo Chỉ thị 312007CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, đặc biệt là các đơn vị sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc từ các nơng lâm trường quốc doanh. Thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát thực trạng việc quản
lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 trên địa bàn tỉnh theo quyết định 3912008TTg ngày 1482008 của thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1082QĐ-
BTNMT ngày 2652008 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, chỉnh lý biến động đất đai theo kế hoạch; hoàn thành kết quả đánh giá phân hạng đất theo dự án được duyệt. Tham
mưu trình UBND tỉnh kiên quyết thu hồi đất của các doanh nghiệp vi phạm luật đất đai theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.2 - Quản lí Tài nguyên Nước- Khí tượng –Thuỷ văn :


Bám sát trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định một số điểm cụ thể về khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy mô nhỏ, vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký
trên địa bàn tỉnh.Thanh, kiểm tra hoạt động khai thác, xả nước thải vào nguồn nước 05 đơn vị. Thẩm định hồ sơ xin cấp phép thăm dò khai thác nước xả nước thải vào nguồn
nước theo yêu cầu.
Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47
Cập nhật số liệu, lập các báo cáo cảnh báo về diễn biến tình hình KTTV phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển KTXH. Chủ động tham gia phòng chống lụt bão theo sự
phân công của Ban chỉ đạo PCLB của tỉnh.

2.3 - Quản lí khống sản :


Triển khai tổ chức thực hiện Quyết định của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm bảo vệ quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Cơ chế phối hợp giữa các phòng chức năng thuộc sở TNMT trong công tác quản lý Nhà nước về tài ngun khống sản.
Đơn đốc nghiệm thu 3 dự án đang thực hiện chuyển tiếp từ năm 2008 Dự án Khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh ;
Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản tỉnh Phú Thọ- giai đoạn II; Dự án đánh giá trữ lượng tài ngun cát, sỏi lòng sơng Lơ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ; Kiểm
tra, yêu cầu các đơn vị hoạt động khống sản hồn thiện thủ tục hồ sơ hoạt động theo qui định

2.4 - Quản lí Môi trường :


Thanh kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các chủ dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt tập trung vào việc lắp đặt và vận hành các cơng trình xử lý mơi trường
trước khi đưa dự án vào hoạt động; kiểm soát và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 642003QĐ - TTg.
Triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Thọ. Đơn đốc hồn thiện các dự án trong lĩnh vực Môi trường theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt Dự án
đánh giá khoanh vùng nhạy cảm; Dự án xây dựng mạng lưới điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp theo
kế hoạch.Tiếp tục đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án về môi trường theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt.
Thực hiện tốt công tác thẩm định, đơn đốc thu phí nước thải theo phân cấp quản lý và thu ngân sách.

2.5 - Quản lý Đo đạc Bản đồ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Quản lí Tài ngun Nước- Khí tượng –Thuỷ văn : - Quản lí khống sản : - Quản lí Mơi trường :

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×