1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
- Quản lý Đo đạc Bản đồ : - Cơng tác tun truyền PBPL và thanh tra chun ngành : - Cơng tác Tổ chức hành chính - Kế hoạch - Tài chính:

- Quản lý Đo đạc Bản đồ : - Cơng tác tun truyền PBPL và thanh tra chun ngành : - Cơng tác Tổ chức hành chính - Kế hoạch - Tài chính:

Tải bản đầy đủ - 22trang

Cập nhật số liệu, lập các báo cáo cảnh báo về diễn biến tình hình KTTV phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển KTXH. Chủ động tham gia phòng chống lụt bão theo sự
phân cơng của Ban chỉ đạo PCLB của tỉnh.

2.3 - Quản lí khống sản :


Triển khai tổ chức thực hiện Quyết định của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm bảo vệ quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Cơ chế phối hợp giữa các phòng chức năng thuộc sở TNMT trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khống sản.
Đơn đốc nghiệm thu 3 dự án đang thực hiện chuyển tiếp từ năm 2008 Dự án Khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh ;
Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản tỉnh Phú Thọ- giai đoạn II; Dự án đánh giá trữ lượng tài nguyên cát, sỏi lòng sơng Lơ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ; Kiểm
tra, yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản hoàn thiện thủ tục hồ sơ hoạt động theo qui định

2.4 - Quản lí Mơi trường :


Thanh kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các chủ dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt tập trung vào việc lắp đặt và vận hành các cơng trình xử lý môi trường
trước khi đưa dự án vào hoạt động; kiểm soát và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 642003QĐ - TTg.
Triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ Mơi trường tỉnh Phú Thọ. Đơn đốc hồn thiện các dự án trong lĩnh vực Môi trường theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt Dự án
đánh giá khoanh vùng nhạy cảm; Dự án xây dựng mạng lưới điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp theo
kế hoạch.Tiếp tục đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án về môi trường theo đề cương chi tiết đã được phê duyệt.
Thực hiện tốt cơng tác thẩm định, đơn đốc thu phí nước thải theo phân cấp quản lý và thu ngân sách.

2.5 - Quản lý Đo đạc Bản đồ :


Hoàn thiện vịệc lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ. Thẩm định các phương án kỹ thuật đo đạc lập bản đồ
Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47
địa hình trên địa bàn tỉnh. Triển khai lập dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010- 2020. Kiểm tra nghiệm thu các cơng trình đo đạc
lập bản đồ địa chính các xã theo kế hoạch được duyệt.
Xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ theo theo Nghị định 122002NĐ-CP và quyết định 27252004QĐ-UB của UBND tỉnh

2.6 - Công tác tuyên truyền PBPL và thanh tra chuyên ngành :


Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đảm bảo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC theo quy định của Luật KN-TC ; Triển khai kiểm tra việc thực hiện các
kết luận thanh, kiểm tra đã đã thực hiện trong năm 2008. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực Ngành tài nguyên môi trường quản lý.

2.7 - Cơng tác Tổ chức hành chính - Kế hoạch - Tài chính:


Tiếp tục kiện tồn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng TNMT cấp huyện. Tổ chức áp dụng quy trình hệ thống quản lý chất lượng công sở đối với Cơ
quan Sở Tài nguyên và Môi trường theo tiêu chuẩn ISO - 9000 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo Quyết định và Kế hoạch của UBND tỉnh. Chuẩn bị tốt
các điều kiện cần thiết cho việc thành lập và đi vào hoạt động ổn định của Chi cục Bảo vệ Môi trường.
Bảo đảm đầy đủ chế độ cho CBCC,VC và lao động làm việc tại sở theo quy định của Pháp luật về lao động. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng
uỷ và Lãnh đạo Sở trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đồn thể, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng
đời sống văn hoá trong CBCC VC, đoàn viên, hội viên.
Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường, Tỉnh uỷ – HĐND – UBND tỉnh và các ngành chức năng.Đảm bảo về kinh phí
cho các chương trình dự án, nhiệm vụ của sở và ngành. Tiếp tục phối hợp, đôn đốc triển khai các chương trình dự án theo kế hoạch. Xây dựng vầ đôn đốc thực hiện tốt Kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2009 của Ngành. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Sở và Ngành.

2.8 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Quản lý Đo đạc Bản đồ : - Cơng tác tun truyền PBPL và thanh tra chun ngành : - Cơng tác Tổ chức hành chính - Kế hoạch - Tài chính:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×