1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

Tải bản đầy đủ - 22trang

địa hình trên địa bàn tỉnh. Triển khai lập dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010- 2020. Kiểm tra nghiệm thu các cơng trình đo đạc
lập bản đồ địa chính các xã theo kế hoạch được duyệt.
Xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ theo theo Nghị định 122002NĐ-CP và quyết định 27252004QĐ-UB của UBND tỉnh

2.6 - Công tác tuyên truyền PBPL và thanh tra chuyên ngành :


Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đảm bảo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC theo quy định của Luật KN-TC ; Triển khai kiểm tra việc thực hiện các
kết luận thanh, kiểm tra đã đã thực hiện trong năm 2008. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực Ngành tài nguyên môi trường quản lý.

2.7 - Cơng tác Tổ chức hành chính - Kế hoạch - Tài chính:


Tiếp tục kiện tồn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng TNMT cấp huyện. Tổ chức áp dụng quy trình hệ thống quản lý chất lượng công sở đối với Cơ
quan Sở Tài nguyên và Môi trường theo tiêu chuẩn ISO - 9000 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo Quyết định và Kế hoạch của UBND tỉnh. Chuẩn bị tốt
các điều kiện cần thiết cho việc thành lập và đi vào hoạt động ổn định của Chi cục Bảo vệ Môi trường.
Bảo đảm đầy đủ chế độ cho CBCC,VC và lao động làm việc tại sở theo quy định của Pháp luật về lao động. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng
uỷ và Lãnh đạo Sở trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đồn thể, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng
đời sống văn hoá trong CBCC VC, đoàn viên, hội viên.
Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường, Tỉnh uỷ – HĐND – UBND tỉnh và các ngành chức năng.Đảm bảo về kinh phí
cho các chương trình dự án, nhiệm vụ của sở và ngành. Tiếp tục phối hợp, đôn đốc triển khai các chương trình dự án theo kế hoạch. Xây dựng vầ đôn đốc thực hiện tốt Kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2009 của Ngành. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong Sở và Ngành.

2.8 - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:


Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47
Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ. Thực hiện tốt phương án tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế, tự chủ về tài
chính theo Nghị định 432006 NĐ- CP.
Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, hướng dẫn đôn đốc giải quyết kịp thời các
nghiệp vụ được giao. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống CBVC và người lao động.
3 - Giải pháp : - Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lí, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện
nhiệm vụ của Ngành. Đề cao trách nhiệm, nâng cao năng lực công tác của cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ CCVC để làm việc có chất lượng hiệu quả cao.
- Bám sát để tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của Bộ TNMT, của Tỉnh uỷ-HĐND - UBND tỉnh với Ngành. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi
trường với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện thành thị cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở trong chỉ
đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các phòng với các đơn vị thuộc Sở, giữa các phòng đơn vị của Sở với phòng TNMT cấp huyện trong triển khai nhiệm vụ, làm tốt
công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chuyên môn.. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo dõi để kịp thời giải quyết
các vướng mắc trong lĩnh vực ngành quản lý.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thơng tin báo cáo, đảm bảo chính xác kịp thời về tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chủ động đề xuất để xử lý giải quyết các vướng mắc,
đảm bảo thông suốt trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
KẾT LUẬN
Trong những năm qua Sở tài ngun mơi trường Phú Thọ, các Phòng, đơn vị
thuộc
S
ở và phòng TNMT cấp huyện đã sớm xây dựng kế hoạch công tác, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ.Cơng tác quản lý nhìn chung được trú trọng tăng cường.
Ngành Tài ngun và Mơi trương đã tích cực tham mưu, có những đề xuất quan trọng về quản lý tài nguyên và Môi trường.Triển khai khẩn trương các nhiệm vụ chuyên môn
trên 6 lĩnh vực với khối lượng cơng việc lớn, có chất lượng, đáp ứng u cầu quản lý
Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47
tài ngun đất, tài ngun nước, khống sản, bảo vệ môi trường phục vụ các dự án sản xuất kinh tế, bảo đảm đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa
phương.
Bên cạnh những kết quả tích cực, trong lĩnh vực quản lý TNMT còn bộc lộ những thiếu sót hạn chế, nhiều vấn đề trong thực tiễn nổi lên bức xúc:
Môi trường có nơi bị ơ nhiễm chưa được giải quyết, tính xã hội hố về bảo vệ mơi trường chưa rộng, khắc phục ô nhiễm môi trường chưa kịp thời do có khó khăn về
nguồn kinh phí đầu tư.
Việc đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn từ Sở đến cấp huyện và từ cấp huyện đến cơ sở chưa thật sự sát sao,do đó việc triển khai, tổ chức thực hiện một số
chương trình, dự án còn chậm tiến độ: Cơng tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của các huyện, thị trấn chậm
so với kế hoạch.
Xuất phát trên yêu cầu thực tiễn đó, sau một thời gian tìm hiểu và thực tập tại Phòng Quản lí đất đai- Sở Tài ngun và Môi trường Phú Thọ em xin lựa chọn đề tài:
”Quy hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Phong Châu giai đoạn 2009 – 2015 “.
Em xin chân thành cảm ơn tới chị Hương- Phó phòng quản lí đất đai và thầy giáo Nguyễn Minh Ngọc đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.
MỤC LỤC
2- Nhiệm vụ công tác trọng tâm:...........................................................................17
Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
UBND : Uỷ ban nhân dân TN- MT : Tài nguyên – Môi trường
CBCNVC : Cán bộ công nhân viên chức KT- XH : Kinh tế- Xã hội
QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất AN- TTXH : An toàn trật tự xã hội
GCNQSDĐ :Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất KTTV : Khí tượg thuỷ văn
CCHC : Cải cách hành chính
Khoa BĐS và Kinh tế tài nguyên Lớp: Địa chính 47

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×