1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Chỉ tiêu phản ánh doanh số TDTD Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (434.37 KB, 59 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà
ngun lc của doanh nghiệp và thị trường của doanh nghiệp. Kế hoạch vi mô phải đạt mục tiêu: vừa đảm bảo nhu cầu về hàng hoá hoặc dịch vụ của xã hội vừa đảm bảo
cho doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tỏi u t.
Cụ thể, căn cứ vào tiêu thức thời gian thì kế hoạch kinh doanh có thể chia thµnh: kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn và k hoch 1 nm
- Kế hoạch dài hạn: Có thể coi đây nh là một chiến lợc kinh doanh của doanh
nghiệp. Nó định hớng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian tơng đối dài và bao gồm hệ thống những mục tiêu, chính sách, biện pháp thực hiện những
mục tiêu dó của doanh nghiệp.
- Kế hoạch trung hạn: Thòng có thời gian 2, 3 năm nhằm phác thảo chơng trình
trung hạn để thực hiện kế hoạch hoá dài hạn, tức là để đảm bảo tính khả thi lĩnh vực mục tiêu, chính sách và giải pháp đựoc hoạch điịnh trong chiến lợc đã chọn.
- Kế hoạch 1 năm: Kế hoạch này cụ thể những mục tiêu, phơng hớng hoạt động
của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch. Có thể nói, đây là kế hoạch điều hành, bao gồm cả việc thiết lập các cân đối, cụ thể trên cơ sở nghiện cứu, dự báo thị trờng mà
điều chỉnh các kế hoạch tiếp theo.

1.2.2. C s cho k hoạch phát triển sản phẩm.


Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, mục tiêu của ngân hàng là tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở tối đa hố lợi ích của khách hàng. Chính vì lẽ
đó, trong q trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ của mình cho khách hàng, một việc làm quan trọng và cần thiết là xác định được mục đích của việc cung ứng sản phẩm,
dịch vụ và đồng thời phải đánh giá được sản phẩm dịch vụ mà mình cung ứng thông qua các chỉ tiêu đánh giá cụ thể.
Do đó, phát triển sản phẩm TDTD có thể được căn cứ dựa trên các chỉ tiêu sau:

1.2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh doanh số TDTD


- Doanh số cho vay: Là tổng số tiền ngân hàng cho vay trong kỳ, nó phản ánh một cách khái quát về hoạt động tín dụng của ngân hàng trong một thời kỳ nhất định,
thường tính theo năm tài chính. - Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh số tuyệt đối
Giá trị tăng trưởng =
Tổng doanh số - Tổng doanh số doanh số tuyệt đối
TDTD năm t TDTD năm t-1
ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết doanh số TDTD năm t tăng so với năm t-1 về số tuyệt đối là bao nhiêu.
- Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh số tương đối Giá trị tăng trưởng doanh số tuyệt đốix100
Phan Thïy Tâm - KTPT 48A
16
Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hµ
Giá trị tăng trưởng =
____________________________ doanh số tương đối
Tổng doanh số TDTD năm t-1 ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết tốc độ tăng trưởng doanh số TDTD năm t so
với năm t-1. - Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về tỷ trọng
Tổng doanh số TDTDx100 Tỷ trọng
= _______________________________
Tổng doanh số của hoạt động tín dụng ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết doanh số của hoạt động TDTD chiếm tỷ lệ bao
nhiêu trong doanh số của toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng.

1.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD


- Dư nợ TDTD: Là số tiền mà khách hàng đang nợ ngân hàng tại một thời điểm, chỉ tiêu này
thường được sử dụng kết hợp với chỉ tiêu doanh số cho vay nhằm phản ánh tình hình mở rộng TDTD của ngân hàng.
- Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng dư nợ tuyệt đối Giá trị tăng trưởng =
Tổng dư nợ - Tổng dư nợ dư nợ tuyệt đối
TDTD năm t TDTD năm t-1 ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết dư nợ năm t tăng so với năm t-1 về số tuyệt đối
là bao nhiêu. - Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng dư nợ tương đối
Giá trị tăng trưởng Giá trị tăng trưởng dư nợ tuyệt đối x100
dư nợ tương đối = ____________________________________
Tổng dư nợ TDTD năm t-1 ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng dư nợ TDTD năm t so với
năm t-1. - Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về tỷ trọng
Tổng dư nợ TDTD x 100 Tỷ trọng = _______________________________
Tổng dư nợ của hoạt động tín dụng ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết dư nợ của hoạt động TDTD chiếm tỷ lệ bao nhiêu
trong dư nợ của tồn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng, đồng thời so sánh tỉ trọng này năm sau so với năm trước. Từ đó giúp cho ngân hàng có những định hướng cụ
thể trong việc mở rộng TDTD.
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
17
Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hµ

1.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×