1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Hoạt động tài chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (434.37 KB, 59 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Nguyễn Thanh Hà
Bng 3: Hoạt động kinh doanh ngoại hối KD NGOẠI HỐI
2006 2007
2008 2009
- Huy động vốn ntệ nghìn USD 1,200 1,900 2,600 4,950 - DS mua bán ngoại tệ
3,200 8,000 14,500 22,500 - DS chi trả ngoại hối
50 180 250 210 - Dư nợ cho vay = ngoại tệ
nghìn USD 100 888 780 850
Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2006 – 2009 NH Sacombank chi nhánh Đống Đa
Nếu như trong 3 năm đầu, hoạt động kinh doanh ngoại hối, huy động nguồn tiền gửi ngoại tệ của chi nhánh hoạt động khá cầm chừng thì bước nhảy vọt trong năm
2009 thể hiện sự coi trọng lĩnh vực tiềm năng này của chi nhánh. Bất chấp những yếu tố biến động về tỷ giá trong năm 2009, nguồn huy động vốn ngoại tệ và doanh số
mua bán tăng gần gấp đôi so với 2008, đảm bảo một nguồn cung ngoại tệ ổn định cho hoạt động của ngân hàng.
2.2.3.4. Các hoạt động dịch vụ khác Hoạt động kinh doanh thẻ: Hoạt động phát hành thẻ của chi nhánh đã có nhiều
chuyển biến tốt. Số lượng thẻ được phát hành ngày càng nhiều, đặc biệt trong năm 2009, tổng số thẻ phát hành đã đạt hơn 1104 thẻ, vượt 124 kế hoạch được giao, bao
gồm thẻ ATM, VISA DEBIT, VISA CREDIT, thu nhập về thẻ mỗi năm đạt từ 50-80 triệu đồng.
Nắm bắt được ý nghĩa của việc phát triển cơ sở thiết bị có ý nghĩa quyết định trong lĩnh vực phục vụ thanh toán, chi nhánh đã triển khai lắp đặt thêm nhiều máy
ATM, với 03 máy được giao quản lý ban đầu, đến nay chi nhánh đã quản lý 08 máy ATM trên địa bàn quận Đống Đa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh
chóng nhất.

2.2.3.5. Hoạt động tài chính


-Cơng tác tiền tệ kho quỹ và kế tốn: Cơng tác thu – chi, kế tốn tài chính ln được đảm bảo đúng giờ, chính xác, an tồn, hạn chế tối đa trường hợp khách hàng
phải chờ đợi hoặc sai sót. Đồng thời quản lý được tốt, tránh được những thiệt hại, rủi ro do lỗi kế tốn của ngân hàng.
-Cơng tác điều hành và quản lý hoạt động của các PGD trực thuộc: Năm 2009, Chi nhánh khai trương 02 PGD trực thuộc là PGD Kim Liên PGD Khương
Mai, nâng tổng số điểm giao dịch của Chi nhánh lên là 03 PGD 01 quầy tại Cơng ty CK Hải Phòng, góp phần quảng bá thương hiệu, tăng lợi thế cạnh tranh của
Sacombank với các Ngân hàng trên địa bàn. Các PGD hoạt động hiệu quả, m bo
Phan Thùy Tâm - KTPT 48A
31
Chuyên đề tốt nghiệp PSG. TS. Ngun Thanh Hµ
hoạt động an tồn, khơng gây rủi ro cho Ngân hàng và góp phần vào việc hồn thành kế hoạch của tồn Chi nhánh.
-Cơng tác kiểm soát rủi ro và quản lý nợ quá hạn: Chi nhánh đã đặt ra một trong những mục tiêu quan trọng là phải kiểm soát và quản lý thật tốt các khoản nợ
của các khách hàng, đồng thời cũng tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn an toàn hiệu quả, quán triệt tốt công tác đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn. Do vậy, tình hình nợ
quá hạn của ngân hàng ngày càng được cải thiện, đặc biệt là năm 2009 sau khi nền kinh tế dần phục hồi sau khủng hoảng.
Từ đó, chúng ta có kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Đống Đa trong thời gian qua như sau
Bảng 4: Kết qủa hoạt động kinh doanh qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng Năm
2006 2007
2008 2009
1.Doanh thu 173
291,2 402,5
478,2
- Doanh thu từ cho vay
87 127,5
210,3 278,9
- Doanh thu từ dịch vụ
68 134,7
154,2 167,3
- Doanh thu từ điều hồ
vốn 18
29 38
32

2. Chi phí 232


272,3 322,9
454,6
- Chi từ huy động vốn
95 96,7
135,1 243,9
- Chi dịch vụ 72
102,6 112,8
132,7 - Chi điều
hành 65
73 75
78

3. Lợi nhuận - 59 18,9


79,6 23,6
Nguồn: Báo cáo KQKD các năm 2006 – 2009 NH Sacombank chi nhánh Đống Đa
2.2.4. Đánh giá chung của phát triển thị trường TDTD Như đã biết, việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ sẽ giúp các ngân hàng không
chỉ thoả mãn ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng mà còn giúp ngân hàng giảm thiểu được rủi ro so với việc chỉ đầu tư vào một số loại sản phẩm nhất định. TDTD là
hình thức tín dụng mà có sự đa dạng về các sản phẩm của nó xuất phát từ sự đa dạng trong nhu cầu của khách hàng. Tại chi nhánh NHNo Thăng Long, việc thực hiện mở
rộng loại hình TDTD đang ngày càng được quan tâm. Trong thời gian đầu khi triển
Phan Thïy T©m - KTPT 48A
32

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×